Kapadvies Art Company Aalsterweg

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Art Company Aalsterweg Het advies luidt: Positief Het betreft de kap van 19 fijnsparren op het perceel van Art Company, Aalsterweg 301 grenzend aan landgoed Eikenburg.

Aanleiding

De eigenaar van het perceel is voornemens de twee rijen fijnsparren op de grens tussen Art Company en landgoed Eikenburg te kappen en te vervangen door jonge aanplant. Reden voor de kap is tweeledig:
  1. Kap en herplant om de bomengroep duurzaam in stand te houden. ‘Het is niet zo dat de bomen ziek zijn, wel is de conditie en de verschijning zodanig dat we kunnen stellen dat de bomen aan het einde van hun glorietijd zijn’. Om bij te dragen aan het groene beeld van de omgeving en om zelf een fijn groen element op het terrein te hebben vraagt de eigenaar kap aan.
  2. Kap en herplant ter bevordering van het gebruik van de expeditiestraat. Parallel aan de rij sparren, achter het gebouw ligt de expeditiestraat van het bedrijf. Op dit moment is het gebruik hiervan lastig gezien de beperkte ruimte tussen gebouw en bomen en de vele wortelopdruk. Middels kap en herplant kunnen zowel de bomen als de expeditiestraat meer ruimte krijgen.
De fijnsparren zijn 45-55 jaar oud, hebben een stamomtrek van gemiddeld 90 cm (gemeten op 1,3 m hoogte) en verkeren allen in een slechte conditie. Vóór de storm van 18 januari stonden er nog 23 fijnsparren. 4 zijn er echter tijdens de hevige storm omgewaaid. [caption id="attachment_1127" align="alignnone" width="432"] Situatietekening[/caption]

Herplant

Met betrekking tot de herplant heeft de eigenaar zich laten adviseren door Van Duuren Bosbeheer. Besloten is om te herhalen wat er was en daarmee de huidige soort beplanting duurzaam in stand te houden. Dat wil zeggen; herplant van twee rijen sparren, 20 stuks Picea orientalis (Kaukasische spar). Dit is een fijnspar met kleine naalden en een dichte volle kroon. De sparren zullen worden afgewisseld met krentenbomen voor dynamiek in het voorjaar en de herfst.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee wordt omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 19 fijnsparren (het compensatievoorstel). Bij een veldbezoek zijn de bomen op het perceel van Aalsterweg 301 bekeken. De bomen hebben een relatief kleine kroon. Bovendien zijn de kronen behoorlijk dun. Vanwege de vervalfase waar de bomen in verkeren bevatten de sparren veel dood hout. De huidige beplanting met fijnsparren is helaas niet meer te revitaliseren met behoud van deze sparren. Binnen afzienbare tijd is kap en herplant nodig om de groenstrook van bomen tussen het perceel en landgoed Eikenburg duurzaam te bewaren. Kap en herplant om een groene reden is hierom gerechtvaardigd. Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het compensatievoorstel van nieuwe fijnsparren afgewisseld met krentenboompjes. Het groene beeld dat zo zal ontstaan past goed bij het beeld van Eikenburg. Om de nieuwe aanplant goede kansen te geven is het van groot belang dat de groeiplaatsen goed zijn. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om deze reden nadrukkelijk om te werken met drukverdelers ter plaatse van de expeditiestraat. Dit voorkomt dat het in- en uitrijden van zwaar gemotoriseerd verkeer de groei en conditie van de bomen beperkt.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de kap en compensatie van de 19 fijnsparren op het perceel van Aalsterweg 301. De voorgenomen kap kan beschouwd worden als revitalisatie van de groene strook van bomen tussen Art Company en landgoed Eikenburg. Joop van Hout en Lieke Stoffelen