Kapadvies Augustinianum

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Augustinianum

Het advies luidt: positief, mits...

Het betreft de kap 87 bomen op het terrein van het voormalige schoolgebouw van het Augustinianum en het aanliggende parkdeel aan de Geldropseweg te Eindhoven.   

Aanleiding

Het Augustinianum heeft als schoolgebouw bijna 60 jaar goed gefunctioneerd. Inmiddels is er direct naast het oude gebouw, aan de oostkant, een nieuwe school gebouwd. Daarmee verliest de oude school zijn functie en zal dus worden afgebroken. Voor het terrein dat vrijkomt is, samen met het aanliggende parkdeel, een ruimtelijk plan gemaakt. Een plan waarin circa 65 nieuwe woningen gebouwd zullen gaan worden en dat gedeeltelijk gebaseerd is op de bestaande structuur en kwaliteit van het (omliggende) gebied. Belangrijke uitgangspunten in het nieuwe plan zijn het behoud van de historische assen en zichtlijnen vanuit het Glorieuxpark en aanhechting op de bestaande woonstraten en het park De meest waardevolle bomen worden gehandhaafd, maar er zullen er ook een tiental bomen gekapt worden om de woningbouw mogelijk te maken. Deze bomen worden gekapt om een rode reden en zullen naar waarde gecompenseerd worden binnen het plangebied. 

De volgende soorten en aantallen worden gekapt om nieuwbouw mogelijk te maken (Figuur 1). Deze bomen vormen hiermee onderwerp van dit kapadvies.  De standplaats van de te kappen bomen weergegeven in figuur 2.

Figuur 1 - Overzicht te kappen bomen, inclusief paardenbepaling (NVTB)
Figuur 2 - Standplaats van de te kappen bomen

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).

Trefpunt Groen heeft de bestaande bomen ter plaatse bekeken en de Boom Effect Analyse bestudeerd. Het overgrote deel van de volwassen bomen heeft een geschatte leeftijd van 60 jaar en verkeert in goede conditie. De bomen hebben bij ongewijzigde omstandigheden een levensverwachting van meer dan 15 jaar. Een groot gedeelte van deze bomen, een kleine helft, zal in het perspectief van de voorgenomen ontwikkelingen gekapt en gecompenseerd worden. Het kappen van bomen is gedeeltelijk toe te schrijven aan het ontwikkelen van een geheel nieuw stratenplan dat komt met de realisatie van een nieuwe woonbuurt. Voor het overige deel is het kap- en compensatieplan een keuze van de ontwikkelende partij die woningen wenst op de plaats waar nu bomen staan. Bijvoorbeeld ter plaatse van de haagbeuken op het voormalige schoolplein of ter plaatse van de esdoorns langs de Dirk Boutslaan. Gelukkig worden de meest waardevolle bomen wel ingepast. De waardevolle Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) bijvoorbeeld in het zuidoosten van het plangebied krijgt een centrale rol in de groene corridor tussen enerzijds de nieuwe woonbuurt en de Geldropseweg anderzijds. Twee van de 87 bomen zijn in zeer slechte conditie en hebben een levensverwachting van minder dan 5 jaar. Deze bomen zijn niet meegenomen in de taxatie. 

Op de kopse kant van het voormalige schoolgebouw (hoek Van Wassenhovestraat en Frans Masereelstraat) staat een boom die zeer de moeite waard is te behouden. Op basis van de tekeningen vermoedt Trefpunt Groen Eindhoven dat deze boom te handhaven is door de straat binnen zijn huidige contouren te houden in plaats van te verschuiven in de richting van de boom. In onderstaande figuur 3 is deze boom rood omcirkeld. Trefpunt Groen Eindhoven verzoekt deze boom uit de kaplijst te halen en in te passen in het ontwerp.

Figuur 3 - Te handhaven bomen

De 87 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €233.123,- euro.  Deze waarde wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 158 nieuwe bomen met en compensatiewaarde van ~€290.000 euro. Hiermee voldoet de compensatie aan de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven.  Het compensatieplan voorziet in de aanplant van nieuwe straat- en parkbomen en in de realisatie van twee dubbele bomenlanen (platanen en Krimlindes). Met deze compensatie op locatie kan de buurt zich ontwikkelen tot een groene woonomgeving. De volgende aantallen en soorten komen terug in het gebied:

Figuur 4 - Herplant

Ten aanzien van de te behouden bomen adviseert Trefpunt Groen Eindhoven nadrukkelijk om de aanbevelingen, zoals opgenomen op pagina 38 t/m 41 van het rapport van Van Helvoirt, nauwkeurig op te volgen.  Dit om de bomen te beschermen tegen de vele werkzaamheden binnen de invloedsfeer van de bestaande bomen. Ten aanzien van verblijfsplaatsen voor vleermuizen in de laan van esdoorns langs de Dirk Boutslaan zijn door Buro Maerlant reeds mitigerende maatregelen getroffen. 

De Boom Effect Analyse is opgesteld op basis van het definitieve ontwerp, met uitzondering van het fietspad langs de Geldropseweg. Dit fietspad zal verbreed worden tot een tweerichtingen fietspad. Nog onduidelijk is hoe deze precies zal lopen waardoor het effect van deze verbreding op de bestaande bomen niet is meegenomen in dit rapport. Wanneer het definitieve ontwerp voor het fietspad gereed is zal hiervoor nog een apart bomenrapport opgesteld moeten worden. Trefpunt Groen Eindhoven verzoekt nadrukkelijk om met de verbreding van dit fietspad te streven naar duurzaam behoud van de lindelaan langs de Geldropseweg en de waardevolle laanstructuur in het park richting Glorieuxpark. 

Conclusie 

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits de boom op de kopse kant van de voormalige school wordt ingepast (Figuur 3). Waardevol is dat de  Kaukasische vleugelnoot wordt ingepast en de parkzone gereed gemaakt wordt voor de toekomst. Helaas zullen ook gezonde bomen gekapt worden om de ontwikkeling mogelijk te maken. Echter, de klimaatadaptieve inrichting van de wijk met veel ruimte voor groen en water maakt deze kapaanvraag acceptabel. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen