Kapadvies Augustinianum (Wassenhovenstraat)

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Augustinianum (Wassenhovenstraat)
Het advies luidt: positief

Het betreft de kap 10 bomen aan de Wassenhovenstraat. De kap vindt plaats in het kader van het project Augustinianum waarbij de locatie van de oude school wordt getransformeerd tot een nieuw woonmilieu met bijbehorende ontsluiting en groenvoorziening.

Aanleiding

De kap is een aanvulling op het kap- en compensatieplan welke begin 2019 in behandeling is genomen en door TGE van advies is voorzien. In dit kader is een deel van de houtwal gekapt. De betreffende houtwal is rood omcirkelt in afbeelding 1. Tien bomen uit deze houtwal maakten echter geen onderdeel uit van de eerdere kapaanvraag. In de nieuwe situatie is behoud van deze tien resterende bomen echter niet gewenst. De houtwal had waarde als geheel, maar solitair zijn de bomen windworpgevoelig en van weinig waarde (lange stam met vrijwel geen zijtakken). Het risico op omvallen is groot omdat de bomen niet langer in de luwte staan en de bomen binnen de invloedsfeer staan van de uitbreiding van het fietspad naar een twee-richtingen fietspad.  

Trefpunt Groen Eindhoven had graag een zorgvuldiger proces gezien ten aanzien van de ontwikkeling in relatie tot de bomen in de houtwal. De casus is uitgebreid besproken met de ontwikkelaar, de school, de gemeente, boomdeskundigen en TGE. Dit heeft geresulteerd in deze aanvullende kapaanvraag met bijbehorende afspraken over compensatie.

Afbeelding 1| Houtwal waar de tien bomen onderdeel van uitmaakten

Kapaanvraag en Compensatie

De 10 nader te kappen bomen zijn in de Boom Effect Analyse aangeduid als: H42, H43, H50, H51, H54, H55, H70, H71, H73 en H74. Het gaat hierbij om Robinia Pseudoacacia (2 stuks), Acer Platanoides (5 stuks) en Betula Pendula (3 stuks). Tezamen vertegenwoordigen deze bomen een waarde van € 18.870,-.

Compensatie
Met de ontwikkelaar is overeengekomen dat de volledige boomwaarde van €18.870,- zal worden ingezet voor duurzaam behoud van de Lindebomen aan de Geldropseweg. Dit komt bovenop het reeds aangenomen compensatieplan dat gekoppeld is aan de eerdere kapvergunning waarin voor een waarde van €290.000,- wordt gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen en onderbeplanting.

De initiatiefnemer heeft een pakket aan maatregelen voorgelegd om de bestaande Lindebomen duurzaam te beschermen in relatie tot de aanleg van het tweerichtingen-fietspad. Deze maatregelen betreffen onder meer: groeiplaatsverbetering d.m.v. grondzuigen, aanbrengen beluchtingssystemen en bomengrond en het plaatsen van wortelgeleideschermen naast het nieuwe fietspad, of maximale afstand tot de bomen. Naast deze technische maatregelen voor duurzaam behoud zijn voor TGE bovendien de onderstaande maatregelen van groot belang:

  • Aanstellen van een onafhankelijke bomenwacht (ETW’er) gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de invloedsfeer van de Lindes.
  • Aanbrengen van onderbeplanting bij Lindebomen. Trefpunt Groen Eindhoven sluit zich aan bij de beplantingskeuze van de gemeente Eindhoven, in volgorde van voorkeur:
    1. Hedera helix ‘Zorgvlied’ (of ‘Colchica’, ‘Arborescens’)
    2. Mahonia Bokrasio ’Sioux’
    3. Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock Low’ (Darhelo)
  • Het totaalpakket aan maatregelen voor duurzaam behoud Lindebomen is opgesomd in een Memo. Deze Memo is als bijlage ingevoegd onderaan dit kapadvies. De ramingskosten voor deze voorziene maatregelen bedragen €33.740,-. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de compensatieplicht van €18.870,-.

Conclusie

In de huidige situatie zijn de tien bomen niet duurzaam te handhaven. Op grond van de overeengekomen compensatieafspraak om de boomwaarde te investeren in duurzaam behoud van de Lindebomen kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met de voorgenomen kapaanvraag.

Trefpunt Groen Eindhoven