Kapadvies Boschdijk 544

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Boschdijk 544 Het advies luidt: negatief Het betreft een ruim honderd jaar oude paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) op het perceel van Boschdijk 544. De kastanje staat vanwege zijn leeftijd, omvang en verschijningsvorm op de lijst van particulier waardevolle bomen en geniet hierdoor een extra bescherming bovenop de reguliere bescherming zoals opgenomen in de Verordening bomen 2015.

Aanleiding

De eigenaar van het perceel, een woningbouwcoöperatie, heeft verzocht de boom te kappen. Redenen die zijn opgegeven zijn:
  1. Overlast van technische aard (verstopping dakgoot, wortelopdruk)
  2. Overlast boom (blad, bloesem, takken, kastanjes, bladeren, uitwerpselen van vogels)
  3. Overlast op fietspad (vallende kastanjes op fietspad)
  4. Boom is aangetast door inrotting en een schimmel (platte tonderzwam, Ganoderma lipsiense)

Afweging

Het criterium overlast is een zeer lastig te formuleren begrip. Last, overlast en hinder zijn alleen subjectief te benaderen. De wetgever heeft hier invulling aan gegeven in het laatste burgerlijk wetboek. Voor bomen komt dit neer op het gegeven dat blad- en vruchtval geen criterium mag zijn. Ook vogels die nestelen in bomen (en de uitwerpselen) mogen niet gewogen worden. Wat overblijft is de opdruk van de verharding en de aantasting door inrotting en de tonderzwam. Trefpunt Groen Eindhoven heeft de situatie ter plaatse bekeken om tot een oordeel te komen. Voor het verhelpen van wortelopdruk zijn verschillende alternatieven voor handen waar de boom niet voor hoeft te wijken. Voor het beoordelen van de aantasting van de kastanje heeft TGE naast een locatiebezoek tevens het rapport van Cobra Adviseurs bestudeerd. Uit het Cobra onderzoek blijkt dat de aantasting wel omvangrijk is, maar dat deze aantasting ten opzichte van de totale hoeveelheid sterk hout beperkt is. Op dit moment heeft de inrotting nog geen gevolgen voor de boomveiligheid, de boom is breukvast. De tonderzwam zal zich echter geleidelijk uitbreiden. Hoe snel dit gaat, is niet precies aan te geven. Op basis van de resultaten uit het onderzoek wordt verwacht dat de boom in zijn huidige vorm nog tenminste vijf jaar veilig gehandhaafd kan blijven. Bij het beoordelen van een kapaanvraag zoals deze, wordt in Eindhoven de boomwaarde altijd afgezet tegen de overlast met behulp van een ‘overlastmatrix’. Deze methodiek is opgenomen in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Voor het opstellen van dit pro forma advies hebben wij deze overlastmatrix toegepast. Hieruit blijkt dat de boomwaarde veel groter is dan de overlast. De relatief hoge boomwaarde wordt inzichtelijk als we de weigeringsgronden vanuit de boomverordening bekijken;
  • Natuurwaarde: ja
  • Landschappelijke waarde: ja
  • Cultuurhistorische waarde: nee
  • Waarde van stads- of dorpschoon: ja
  • Waarde van leefbaarheid: ja
  • Beeldbepalende waarde: ja
De motieven voor kap zoals hierboven genoemd onder het kopje ‘Aanleiding’ worden gewogen en bij elkaar opgeteld. Dit leidt tot een bepaalde waardering van de overlast. De overlast krijgt een lagere waardering omdat alternatieven voor handen zijn om de overlast van technische aard (wortelopdruk, verstopping) te voorkomen. Last van blad- en vruchtval (zo ook kastanjes) mag volgens het Burgerlijk Wetboek niet tot overlast gerekend worden. Bovendien s aangetoond dat de aantasting door inrotting en schimmel niet leidt tot directe gevaarzetting.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat wij geen voorstander zijn van de kap. De overlast van de boom weegt niet op tegen de waarde van de boom op stad- en buurtniveau. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om de boom te behandelen als attentieboom en de boom jaarlijks te controleren om de aantasting in de gaten te houden en gevaarzetting tijdig te signaleren. Joop van Hout en Lieke Stoffelen