Kapadvies Bouvigne

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Bouvigne

Het advies luidt: Positief, mits

Het betreft de kap en compensatie van 14 bomen op het terrein ‘Bouvigne’, gelegen tussen de Karel de Grotelaan, Bouvigne en Meerveldhovenseweg.

Aanleiding

Grondeigenaar SDK Vastgoed ontwikkelt kantoor voor eigen gebruik op het terrein aan Bouvigne, waar vroeger een tuincentrum stond. Het plan voorziet in de realisatie van een 4500 vierkante meter tellend kantoor – in de driehoek van de splitsing Meerveldhovensweg – Karel de Grotelaan. De bestemming voor deze nieuwe functie is ca. 10 jaar geleden reeds gewijzigd. Om de bouw van het nieuwe kantoorgebouw, inclusief parkeergelegenheid, mogelijk te maken zullen 14 bomen gekapt worden. De bomen worden alle gekapt om een rode reden en zullen naar waarde gecompenseerd worden binnen het plangebied.
Afbeelding 1 | Locatie kantoorgebouw, de Bouvigne
Afbeelding 2 |Impressie van het nieuwe kantoor van SDK Vastgoed, gezien vanaf de Meerveldhovenseweg, de stad in.

De volgende soorten en aantallen zullen worden gekapt om de bouw van het kantoorgebouw mogelijk te maken (Tabel 1). Deze bomen vormen hiermee onderwerp van dit kapadvies.  De standplaats van de te kappen bomen is weergegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 3 | Locatie te kappen bomen

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan). In de aanloop tot dit advies is diverse malen contact geweest met de ontwikkelaar over de compensatie. Aanvankelijk constateerde TGE een compensatietekort, gebaseerd op de Verordening Bomen 2015 en was enige discussie over soortkeuze. Het ontwikkelteam heeft om deze reden het compensatieplan aangepast en uitgebreid.

Zorgvuldigheid

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bestaande bomen ter plaatse bekeken en de rapporten van FJBoomadvies en van Helvoirt Groenprojecten bestudeerd. De grootste boomwaarde is vertegenwoordigd in de groene omzoming van het terrein langs de Karel de Grotelaan en de punt richting de N2. Trefpunt Groen Eindhoven is dan ook blij dat deze groene omzoming bewaard blijft in de voorgenomen plannen. Van de te kappen bomen is de beuk aan de zijde van de Bouvigne het meest waardevol. Echter verkeert deze boom in een matige conditie waardoor duurzaam behoud niet realistisch zal zijn. Bomen nr. 7 en nr. 20 (beide berken) verkeren in een slechte conditie en hebben een levensverwachting van minder dan 5 jaar. De overige 11 bomen verkeren in een redelijk tot goede conditie maar kunnen vanwege de voorgenomen werkzaamheden niet duurzaam behouden blijven. De bomen zijn gezien de soort, omvang en leeftijd vervangbaar. De kap van deze bomen stuit dan ook niet op een bezwaar, mits de compensatie volstaat. Het kappen van de bomen is immers het directe gevolg van de bouw van het nieuwe kantoorgebouw. De te kappen boomwaarde dient om deze reden gecompenseerd te worden middels aanplant van nieuwe bomen binnen het plangebied.  

Compensatie

De 14 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €30.437,24. De ontwikkelaar is voornemens deze waarde fysiek te compenseren door aanplant van nieuwe bomen. Omdat op locatie onvoldoende ruimte is voor nieuwe bomen om de gehele boomwaarde fysiek te compenseren wordt een deel van de compensatie binnen het project De Wiele (Strijp, Eindhoven) gecompenseerd.

Buro Lubbers heeft in opdracht van SDK vastgoed een inrichtingsplan en compensatieplan opgesteld voor de compensatie op locatie. Dit plan voorziet in aanplant van 26 nieuwe bomen, van een kleiner soort. De boomsoorten die men voornemens is te gebruiken zijn; Prunus x yedoensis, Prunus avium, Prunus padus, Styphnolobium japonica en Acer campestre. Bij de berekening is uitgegaan van de plantmaat/omtrek 20-25 cm. De taxatie van de compensatie is weergegeven in tabel 2. Buiten dit compensatieplan om voorziet het inrichtingsplan in aanplant van nieuwe heesters, bodembedekkers en een vaste plantenborder rondom het gebouw.

Tabel 2 | Taxatie compensatie nieuwe bomen op locatie

De compensatiewaarde van de 26 nieuwe bomen betreft €19.612,50 (inclusief aanplant en 3 jaar nazorg). Dit betekent dat bovenop de 26 nieuwe bomen uit het compensatieplan nog gecompenseerd dient te worden voor €10.824,74 om te voldoen aan het compensatieprincipe zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Middels samenspraak is overeengekomen dat het restant van €10.824,74 door de ontwikkelaar wordt geïnvesteerd in aanplant van nieuwe bomen binnen het project De Wiele (Strijp). Op deze manier gaat er geen geld verloren aan projectkosten maar kan het volledige bedrag ten gunste komen van groen en van de kwaliteit van de eigen ontwikkelingen van SDK.

De ontwikkeling van het project De Wiele is nog onvoldoende concreet om met voldoende zekerheid een compensatieplan op te stellen (aantal, soortkeuze, locatie, aanplantmaat, evt. groeiplaatswerkzaamheden). Om hiervoor tijd in te bouwen en tegelijk nu de vergunning voor Bouvigne te kunnen verleden wordt een gelabelde storting in het bomencompensatiefonds opgelegd van €10.824,74. Zodra het plan voor de compensatie ter plaatse van De Wiele gereed is én door de gemeente is getoetst (criteria compensatie Verordening Bomen 2015) wordt dit gelabelde bedrag teruggestort aan de ontwikkelaar ter uitvoering van de compensatie. Kosten die meegerekend mogen worden in de taxatie van het compensatieplan zijn: aanschaf bomen, plaatsing bomen, 3 jaar nazorg, evt. groeiplaatsverbetering, evt. onderbeplanting.

Beknopt geformuleerd bestaat de compensatie uit:

  1. Aanplant van 26 bomen binnen het project Bouvigne (waarde €19.612,50)
  2. Nader uit te werken compensatie binnen het project De Wiele ter waarde van €10.824,74 (middels een gelabelde/tijdelijke storting in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. Na akkoord op het aanvullend compensatieplan zal dit bedrag worden teruggestort aan de ontwikkelaar).

Opmerkingen

Ter bescherming van de bestaande bomen die worden ingepast verzoekt Trefpunt Groen Eindhoven de aanbevelingen uit het rapport van Van Helvoirt (Boom Effect Analyse, hoofdstuk 6) nauwkeurig op te volgen. Dit betreffen onder meer maatregelen ter bescherming van de groeiplaatsen en ter minimalisatie van wortelverlies van boom 12.  Voor het duurzaam inpassen van de nieuwe bomen adviseert TGE onderstaande aanbevelingen over te nemen:

  • Om de nieuwe bomen te kunnen laten uitgroeien tot volwassen bomen is een voldoende grote groeiplaats van belang, zowel ondergronds als bovengronds. Om de groeiplaats duurzaam in te richten wordt aanbevolen om de nieuwe bomen minimaal 4 kuub teelaarde mee te geven zodat de bomen de eerste jaren na aanplant goed kunnen aanslaan en ontwikkelen. Alvorens de teelaarde wordt aangebracht dienen de storende lagen in de bodem doorbroken te worden.
  • Aanbrengen van teelaarde en compost dienen conform de voorschriften van de leverancier te gebeuren.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie, nu het compensatievoorstel is aangevuld dusdanig dat de te kappen boomwaarde a €30.437,24 volledig gecompenseerd wordt conform het compensatieprincipe zoals beschreven in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven.

Trefpunt Groen Eindhoven