Kapadvies Celsius fase 4

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Celsius fase 4

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap en compensatie van 19 bomen om de realisatie mogelijk te maken van plan Celsius, fase 4. Het plangebied wordt begrensd door de Burgmanstraat, Newtonplein, Newtonstraat, Drebbelstraat, Celsiusplein en achterkant woningen Groenewoudseweg.

Aanleiding

Het plan Celsius is een stadsvernieuwing dat in meerdere fases wordt uitgevoerd. Na realisatie van fase 1, 2 en 3, is nu de vierde fase aan de beurt. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient een deel van de bomen in de openbare ruimte en alle bomen in de voormalige tuinen te worden gekapt. Het gaat om 11 bomen in de (voormalige) achtertuinen en 8 bomen in de openbare ruimte. In overleg met Trefpunt Groen Eindhoven zijn alle bomen beoordeeld en op waarde bepaald. Om de sloop van de woningen niet te vertragen is tevens afgesproken dat de bomen in de (voormalige) achtertuinen na beoordeling konden worden gekapt. De waarde van deze bomen, welke een basis vormt voor de toets van het compensatieplan, ligt hiermee immers vast. Gelet op de beoogde ontwikkeling kunnen deze bomen in de (voormalige) achtertuinen niet ingepast worden. Zou dit al mogelijk zijn dan zouden de bomen bij de sloop van de woningen, dan wel bij de bouwactiviteiten, zwaar beschadigd raken.

In tabel 1 zijn de bomen opgenomen in de (voormalige) openbare ruimte, die gekapt zullen worden in het kader van de ontwikkeling. Daaronder een plaatje met hun locatie.


Tabel 2| Te kappen bomen in tuinen.

De waarde van de 8 bomen in de openbare ruimte is bepaald door FJ Boomadvies. De bomen vertegenwoordigen samen een waarde van €22.800,00. De 11 bomen in de (voormalige) achtertuinen zijn gewaardeerd op €7.700,00. De lagere waarde van de bomen in de achtertuinen komt door de slechte kwaliteit waarin de meeste bomen verkeren. Veel bomen in de tuinen bevatten aantastingen zoals snoeiwonden, dood hout of schimmels door slecht- of achterstallig onderhoud. Tezamen vertegenwoordigen de 19 bomen een waarde van €30.500,00.

De 19 bomen worden om een rode reden gekapt. De waarde van deze bomen (voor de ecologie, luchtkwaliteit, beeldkwaliteit, hydrologie etc.) moet hierom binnen het plangebied gecompenseerd worden middels aanplant van nieuwe bomen. De ontwikkelaar heeft één compensatieplan laten maken voor fase 3 en fase 4. De volgende soorten en aantallen nieuwe bomen maken deel uit van het compensatieplan (fase 3 en 4), waarbij genoteerd moet worden dat er in fase 3 ook al 60 bomen gekapt zijn:

Tabel 3| Compensatie bomen fase 3 en fase 4

Naast de herplant van deze 86 nieuwe bomen wordt tevens geïnvesteerd in ander groen dat de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van Celsius fasen 3+4 en haar omgeving een boost zal geven. Zo zullen vele heesters worden aangeplant in diverse soorten. Tevens wordt het plangebied aangekleed met verschillende hagen, diverse soorten vaste planten, klimplanten, bolgewassen en kruidenrijke grasmengels.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).

Zorgvuldigheid

Over het algemeen kan gesteld worden dat zorgvuldig is omgesprongen met het bestaande groen. De meest waardevolle bomen worden ingepast, zoals de lindes, esdoorns en iep. Met de herontwikkeling worden de groeiplaatsen van een deel van de te behouden bomen zelfs verbeterd/vergroend waarmee de toekomstverwachting wordt verhoogd.

Enkele bomen moeten vanwege de ontwikkelplannen toch wijken. De esthetische stedenbouwkundige motivatie is voor TGE, welke toetst aan de Verordening Bomen, geen reden voor kap van bestaande bomen. Echter, de matige kwaliteit van de bestaande bomen, in combinatie met de ruime compensatie op locatie, maken dat TGE zich kan aansluiten bij het planvoornemen. De boomwaarde zal met enkele jaren teruggebracht zijn.

Compensatieplan

De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor het compensatieplan. In fase 4 moet voor een totaalwaarde van €30.500,00 worden gecompenseerd. Deze waarde wordt niet apart genoemd, maar is onderdeel van het totale compensatieplan van fase 3 en 4, waarin in fase 3 ook 60 bomen zijn gekapt. De geschatte herplantwaarde van de nieuw aan te planten bomen is €86.000,00 euro. Deze schatting is gebaseerd op de gemiddelde aanplantkosten van een nieuwe stadsboom à €1.000,- (aanschaf boom, plantgat, onderbeplanting, drie jaar garantie en nazorg). Voor deze fase en voor deze kapaanvraag volstaat de compensatie van 86 nieuwe bomen dus. Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de grote variatie aan bomen die terug zullen komen in het plangebied. Dit maakt het bomenbestand veerkrachtiger en dus beter bestand tegen ziekte, plagen, droogte en storm. Voor de nieuw aan te planten bomen adviseert TGE te zorgen voor ruime plantgaten en goede groeiplaatsomstandigheden (boomaarde/-granulaat, onderbeplanting). Dit geldt in het bijzonder voor de bomen op het Celsiusplein waar de bomen in de verharding komen te staan. Streef naar een groeiplaats ter grootte van de kroonomvang bij een leeftijd van 40 jaar en plant deze aan met onderbeplanting. Dit biedt tevens de mogelijkheid het blad onder de bomen te laten liggen tussen de beplanting. Dit blad vormt een belangrijke voedingsbron voor de bomen.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie die de ontwikkeling mogelijk maakt van plan Celsius, fase 4. Met de aanplant van vele nieuwe bomen en openbaar groen kan de wijk zich ontwikkelen tot een groen en klimaatrobuust woonmilieu.

Trefpunt Groen Eindhoven