Kapadvies Celsius Snellius

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Celsius Snellius Het advies luidt: positief Het betreft de kap en compensatie van 42 bomen om de realisatie mogelijk te maken van plan Celsius, fase 2 (Snelliushof). Het plangebied wordt begrensd door de Newtonstraat, de Stephensonstraat, de Drebbelstraat en de Edisonstraat

Aanleiding

Het plan Celsius is een stadsvernieuwing dat in meerdere fases wordt uitgevoerd. Na realisatie van fase 1 is de ontwikkeling van fase 2 aan de beurt; Snelliushof. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dienen de meeste bestaande bomen te worden gekapt. Het gaat om 26 bomen in de (voormalige) achtertuinen en 16 bomen in de (voormalige) openbare ruimte. In overleg met Trefpunt Groen Eindhoven zijn alle 42 bomen beoordeeld en getaxeerd. Om de sloop van de woningen niet te vertragen is tevens afgesproken dat de 26 bomen in de (voormalige) achtertuinen na beoordeling en taxatie konden worden gekapt. De waarde van deze bomen, welke een basis vormt voor de toets van het compensatieplan, ligt hiermee immers vast. Gelet op de beoogde ontwikkeling kunnen deze bomen in de (voormalige) achtertuinen niet ingepast worden. Zou dit al mogelijk zijn dan zouden de bomen bij de sloop van de woningen, dan wel bij de bouwactiviteiten, zwaar beschadigd raken. In tabel 1 zijn de 16 bomen opgenomen in de (voormalige) openbare ruimte. Deze bomen dienen nog te worden gekapt. In tabel 2 zijn de 26 bomen opgenomen in de (voormalige) achtertuinen die omwille van de sloop van de 120 bestaande woningen reeds gekapt zijn. [caption id="attachment_1116" align="alignnone" width="330"] Tabel 1[/caption] [caption id="attachment_1117" align="alignnone" width="330"] Tabel 2[/caption] De waarde van de 42 bestaande bomen is bepaald door FJ Boomadvies. De 16 bomen in de openbare ruimte vertegenwoordigen samen een waarde van €17.088,86. De 26 bomen in de (voormalige) achtertuinen zijn getaxeerd op €11.758,32. Tezamen vertegenwoordigen de 42 bomen een waarde van €28.847,18. Dit bedrag vormt tevens de onderlegger voor het compensatieplan.

Herplant

De 42 bomen worden om een rode reden gekapt. De waarde van deze bomen (voor de ecologie, luchtkwaliteit, beeldkwaliteit, hydrologie etc.) moet hierom binnen het plangebied gecompenseerd worden middels aanplant van nieuwe bomen. De volgende soorten en aantallen worden gecompenseerd: Naast deze 27 bomen wordt tevens geïnvesteerd in ander groen dat de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van Snelliushof en haar omgeving een boost zal geven. Zo zullen 31 heesters worden aangeplant in 6 verschillende soorten. Tevens wordt het plangebied aangekleed met hagen, 12 soorten vaste planten, 8 soorten bolgewassen en kruidenrijke grasmengels.

Afweging

Om tot een advies te komen ten aanzien van deze kapaanvraag heeft Trefpunt Groen Eindhoven de inventarisatie van de 26 bomen in de (voormalige) achtertuinen bestudeerd en zijn de 16 bomen in de (voormalige) openbare ruimte ter plaatse beoordeeld. De 5 sorbussen en de enkele sierpeer in de Newtonstraat hebben een slechte conditie wat zich onder meer toont in de kleine kronen. De 6 amberbomen en 4 knotbomen in het hof hebben een prima conditie en zouden theoretisch gezien nog jaren waarde kunnen toevoegen. Bij deze 10 bomen gaat het duidelijk om kap om een rode reden. De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €28.847,18 worden gecompenseerd. Uitgaande van ca €1.000 per nieuw aan te planten boom (boom, plantgat, drie jaar garantie en nazorg) volstaat het compenseren van 27 bomen net. Echter, gelet op de grootte hoeveelheid en kwaliteit andersoortig groen (heesters, vaste planten, bolgewassen, grassen) dat terug zal komen binnen het plangebied kan gesteld worden dat ruimschoots wordt gecompenseerd.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie die de ontwikkeling mogelijk maakt van plan Celsius, fase 2 Snelliushof. Joop van Hout en Lieke Stoffelen