Kapadvies DAF terrein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies DAF terrein Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 115 bomen op het terrein van DAF om de huidige boomstructuur in stand te houden en een nieuwe inrichting mogelijk te maken.

Aanleiding

In het kader van een andere wijze van beheer en inrichting van het groen is de eigenaar van het DAF terrein in Eindhoven voornemens een herstructurering plaats te laten vinden van het huidige groen. De huidige inrichting van het groen voldoet niet meer aan de wijze waarop DAF zich wil presenteren aan bezoekers en waarop DAF een prettige werkomgeving voor het personeel wil verzorgen. Een groot deel van het huidige bomenbestand op het terrein van DAF is oorspronkelijk aangeplant als bosplantsoen en nu uitgegroeid tot een verspreid staande bomenstructuur. Om een duurzaam bomenbestand te behouden voor de toekomst is de eigenaar voornemens een flinke dunning uit te voeren waarbij de te behouden bomen ruimte krijgen om verder te ontwikkelen als bomengroep en/of solitair staande boom. Hiervoor zal 50 procent van de bestaande bomen gekapt worden. Tevens zal door de dunningsingreep weer ruimte ontstaan voor een nieuwe groene inrichting op maaiveld niveau. Door de ingreep zal er voldoende licht komen op het maaiveld waardoor er een aanplant met nieuwe beplantingsstructuren in de vorm heesters, vaste planten en grassen mogelijk zal zijn. De kap vindt plaats op twee deelgebieden (zie afbeelding 1). Op deze deelgebieden staan in totaal 226 bomen. Hiervan zullen 115 bomen gekapt worden, waarvan 2 niet kapvergunningsplichtig (stamomtrek < 45 cm op 1,30 m hoogte). Hoofdzakelijk gaat het om Quercus Robur (zomereik) en Betula pendula (ruwe berk). 111 bomen zullen behouden blijven om uit te groeien tot volle wasdom. [caption id="attachment_1559" align="alignnone" width="500"] Deelgebied 1 en 2[/caption]

Afweging

Op 28 mei 2018 heeft Trefpunt Groen Eindhoven een bezoek gebracht aan DAF. Tijdens dit bezoek is in bredere zin gesproken over de groenvisie voor het DAF terrein en is meer concreet een bezoek gebracht aan het betreffende bosperceel waar de dunning uitgevoerd zal worden. Trefpunt Groen Eindhoven onderschrijft dat dunning nodig is om het geheel te kunnen laten ontwikkelen tot een waardevol en toekomstbestendig bosplantsoen. Beide bospercelen zijn zwaar verdicht en bestaan enkel uit bomen. Zowel een kruidenlaag als een tussenlaag zijn afwezig. Door een dunning uit te voeren krijgen de te handhaven bomen ruimte om verder uit te groeien en komt er ruimte en licht op maaiveldniveau voor de ontwikkeling van een kruiden- en tussenlaag. Deze onderbeplanting zal de ecologische waarde van de bosplantsoenen vergroten. Over dunning staat in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven het volgende geschreven: "Dunning is als beheermaatregel slechts van toepassing op een houtopstand bestaande uit meerdere bomen van vergelijkbare grootte, waarvan de kronen elkaar raken en gezamenlijk een min of meer gesloten bladerdak vormen. De dunning dient er op gericht te zijn de overgebleven bomen dusdanig meer ruimte te geven dat de kronen zich verder kunnen ontwikkelen om binnen 10-15 jaar weer een gesloten bladerdak te kunnen vormen. Als vuistregel zal een dunning de verwijdering van maximaal de helft van het aantal bomen in het plangebied betekenen. (Verordening Bomen 2015, gemeente Eindhoven)" Daar waar de eigenaar voornemens is om – gelet op het aantal kapvergunningsplichtige bomen – precies de helft van het aantal bomen te kappen kan de voorgenomen ingreep geschaard worden onder dunnen. Bij een dunning is compensatie niet vereist (Verordening Bomen 2015).

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap die behandeld mag worden als een dunning. De helft van de bestaande bomen zal worden gekapt omwille van een toekomstbestendige ontwikkeling van de twee bospercelen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen