Kapadvies De Bunker

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies De Bunker Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van 26 bomen om de herbestemming van het voormalige studentencentrum De Bunker mogelijk te maken.

Aanleiding

De Bunker aan de John F. Kennedylaan wordt ontwikkeld tot een complex voor woningen, kantoren en horeca. Het project omvat een transformatie van De Bunker, de huidige versteende buitenruimte alsmede de Hooidonksemolen (weg ten noorden van de bestaande ‘Bunker’) en de daar weer noordelijk van gesitueerde grondwal met begroeiing. Bovenop de Bunker zal een toren worden ontwikkeld die reikt tot 100 meter hoogte. De huidige – versteende - buitenruimte binnen de projectgrenzen zal worden ontwikkeld tot een parklandschap met verschillende soorten bomen, struikvormers, bloemen en grassen. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken zullen in totaal 35 bomen worden gekapt. Hiervan staan 9 bomen op perceel 1250, de grondwal ten noorden van de Hooidonksemolen. 26 bomen staan op het perceel van de Bunker. Voor de twee percelen zullen twee aparte kapvergunningen worden aangevraagd. Deze kapaanvraag heeft betrekking op de 26 bomen op het perceel van de Bunker. Deze bomen kunnen niet worden behouden omdat ze door aanleg van de parkeergarage en de bouw van de toren negatief beïnvloed zullen worden. De ontwikkelaar is voornemens om onderstaande bomen te kappen. Deze bomen zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bomen 1,2, 24, 25 en 27 niet zullen worden gekapt ondanks dat deze zijn benoemd in onderstaande inventarisatie. Deze bomen maken dus geen onderdeel uit van de kapaanvraag. De waarde van deze bomen is bepaald door Soontiëns volgens de NVTB methode. De totale waarde van de 35 te kappen bomen bedraagt: €57.923,00.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 26 te kappen bomen (het compensatieplan). Over het algemeen kan gesteld worden dat zorgvuldig wordt omgegaan met het bestaande groen. De beeldbepalende en waardevolle groep eiken aan de zuidoostzijde van het plangebied langs de John F. Kennedylaan verkeren in een goede conditie en zullen worden ingepast. Evenals het groepje esdoorns aan de noordzijde lang de John F. Kennedylaan. De rij berken aan de westzijde van het plangebied langs de Bisschopsmolen kunnen vanwege de aanleg van de parkeergarage helaas niet behouden blijven. Echter zijn deze bomen gelet op hun leeftijd, conditie en toekomstverwachting (10-15 jaar) vervangbaar. Trefpunt Groen Eindhoven kan zich echter niet vinden in de voorgenomen kap van de twee gewone esdoorns ten noorden van de bunker(boomnr. 26 en 28) en de moeraseik in de zuidwesthoek van het perceel (boomnr. 3). Op locatie heeft TGE waargenomen dat deze bomen in een gezonde conditie verkeren. Gelet op hun omvang en habitus zijn de bomen bovendien van grote waarde voor de beeldkwaliteit, de waterhuishouding, het thermisch comfort, de ecologie etc. Ook Soontiëns rapporteert dat de bomen in een gezonde conditie verkeren en dat deze een toekomstverwachting hebben van >15 jaar. Daar waar deze bomen bovendien inpasbaar zijn (zie Boom Effect Analyse) verzoekt Trefpunt Groen Eindhoven om deze bomen uit de kapvergunning te halen en de bomen te behouden om het nieuwe parklandschap met volwassen bomen te kunnen sieren. [caption id="attachment_1429" align="alignnone" width="500"] van links naar rechts boomnummer 26, 28 en 3[/caption] De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €57.923,00 worden gecompenseerd. Het totaal te kappen bomen (9 op gemeentegrond en deze 26 op perceel van de Bunker) zullen worden gecompenseerd binnen het plangebied door aanplant met een compensatiewaarde van €128.445,00. De compensatie voldoet dus ruim. Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie binnen de grenzen van het plangebied. De huidige versteende omgeving rondom de Bunker zal worden getransformeerd tot een parkachtige omgeving waarmee het plan het groennetwerk ten oosten van het plangebied (de Dommelzone) zal versterken. Het groenvolume zal op de langere termijn flink toenemen waardoor het een positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit, de waterhuishouding (hydrologisch positief), het thermisch comfort, de biodiversiteit en de fysieke en mentale gezondheid van stedelingen. De wijk Woenselse Watermolen zal er met deze ontwikkeling een verblijfspark vol groenbeleving bij krijgen en wordt voorbereid op de klimaatveranderingen.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits de twee gewone esdoorns ten noorden van de bunker(boomnr. 26 en 28) en de moeraseik in de zuidwesthoek van het perceel (boomnr. 3) ingepast zullen worden in het ontwerp voor de openbare ruimte.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen