Kapadvies De Koppele

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies De Koppele
Het advies luidt: positief    

Het betreft de kap en compensatie van 34 bomen ten behoeve van de herinrichting van de Koppele. De bestrating is hier aan het einde van zijn levensduur, en moet vervangen worden. De bestaande riolering wordt vervangen en er komen (deels) nieuwe rioolstrengen om het regenwater gescheiden van het vuilwater af te voeren. Daarnaast wordt de straat opnieuw geprofileerd met parkeervakken naast de rijbaan.  


Afbeelding 1. Locatie van plangebied.  

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).   In aanloop naar de straatvernieuwing zijn alle 251 bomen onderzocht. Bij 67 bomen werd de vitaliteit als “goed” beoordeeld, bij 174 “voldoende”, en bij 10 bomen “matig”. Wel zorgden de laanbomen (platanen) voor opdruk van verharding door oppervlakkige wortels. Echter de “Boom Effect Analyse” wees uit dat dit laatste redelijkerwijs verholpen kan worden door de plantgaten te vergroten in het nieuwe ontwerp. De 10 bomen in matige conditie zijn allen lindebomen, die in een te beperkte groeiplaats staan op de parkeerterreinen langs de straat.  

In het nieuwe ontwerp zijn veel aanpassingen gericht op behoud van zoveel mogelijk bomen: Er is gekozen om niet overal een apart regenwaterriool aan te leggen. Dit spaart een groot deel van de straatbomen. De platanen langs de straat komen in ruimere plantvakken te staan. De rijbaan wordt smaller, waardoor de trottoirband 50cm kan verschuiven richting het hart van de rijbaan. Dit voorkomt beschadiging van wortels. Ook krijgen de platanen zo meer ruimte om te wortelen, waardoor zij minder wortelopdruk zullen veroorzaken. De parkeervakken langs de straat worden verhoogd aangelegd, om de oppervlakkige wortels van de laanbomen minder te beschadigen.Ook vindt er bodemverbetering plaats met boomaarde en rijpe compost, waar schimmels aan zijn toegevoegd die de boomwortels ondersteunen. De vergrote plantvakken worden beplant met onderbeplanting. Ook dit komt de conditie van de bomen ten goede, onder andere omdat bladeren kunnen blijven liggen om het bodemleven weer te voeden.De nieuwe huisaansluiting van het riool krijgen een nieuw tracé om de boomkronen heen. De oude rioolbuizen, die onder de boomkronen lopen, blijven in de grond.Onder de boomkronen van bestaande bomen wordt handmatig ontgraven. Dit voorkomt verdichting van de bodem door zware machines, dat de wortels kan verstikken. De werkzaamheden onder boomkronen worden begeleid door een boomdeskundige (European Tree Worker). Deze is ook het aanspreekpunt voor boomtechnische knelpunten.Er wordt 1 plataan verplant naar een nieuwe locatie, om hem op deze manier te sparen. Er worden voorbereidingen getroffen rond de wortels om de kans van aanslaan op de nieuwe plek te vergroten.   Uiteindelijk moeten er 34 bomen wel gekapt worden: Er is gekozen om de 22 lindebomen op de parkeerterreinen te vervangen, en te voorzien van een nieuwe, grotere, verbeterde groeiplaats. Ook de platanen die grenzen aan de parkeerterreinen moeten wijken voor de herinrichting. Hier komen ondergrondse afvalcontainers.    

Daartegenover worden 38 nieuwe bomen aangeplant, krijgen 112 bomen een verbeterde groeiplaats, en wordt er 5.000 m2 groen toegevoegd. Dat nieuwe groen is onder andere ook in de vorm van 3 wadi’s (zoals de uitsnede hieronder weergeeft, de lichtgroene organische vorm) ten behoeve van waterretentie. Gezamenlijk hebben zij een waterbergingsvermogen van 1.000m3.  


 Afbeelding 2. Uitsnede uit het nieuwe ontwerp.  

Conclusie

De gemeente is zeer zorgvuldig tewerk gegaan op deze locatie. Voor iedere boom is overwogen of deze redelijkerwijs te behouden is in het nieuwe plan, en er is veel moeite gedaan om bomen in te passen. Daar waar de afweging toch ten koste van de boom uitviel, wordt goed gecompenseerd. In de uiteindelijke situatie gaat de Koppele van 92% verharding naar 77% verharding, komen er meer bomen terug en verbetert de waterretentie. Het plan sluit daarom aan bij de belangen van TGE. TGE roept omwonenden op om in aansluiting bij deze activiteiten, ook de verharding in hun eigen tuinen te verminderen!
situatie op 20 december 2021

Bovenstaande foto, en uitgelichte foto bij dit artikel zijn gemaakt door Bea Straver op 20 december 2021.