Kapadvies de Schakel 2

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies de Schakel 2

Aanleiding

Het betreft de kap van 10 bomen om de realisatie van een wadi mogelijk te maken op de bedrijfslocatie van Thermo Fisher Scientific, de Schakel 2 in Eindhoven.  

Afweging

Er komt een bijgebouw bij de bestaande bouw. De gemeentelijke wateropgave vraagt daarbij de aanleg van extra waterberging, om het riool te ontlasten en wateroverlast te verminderen bij piekbuien. De waterberging is beoogd in de vorm van een wadi om een locatie waar nu de 10 bomen aanwezig zijn.

Eerlijk is eerlijk, het ambitieniveau van veel bedrijven voor het vergroenen van hun kavels is nog lang niet op het niveau dat nodig is voor de belangen van TGE. De verbouwing omvat enkel steen, een groenplan is niet aan de orde, en vanwege de wateropgave wil men ook nog bomen verwijderen om een wadi aan te leggen. Het gaat hier om 10 berken (Betula pendula) met een leeftijd van 25 danwel 35 jaar.

Tijdens een gesprek in het kader van de kapaanvraag is wel aangegeven dat er de wil en mogelijkheid is om te compenseren met nieuwe bomen in de nieuwe wadi. Het zou gaan om 8 Metasequoia’s. In het kader van de Verordening Bomen 2021 van gemeente Eindhoven vormt de taxatiewaarde van de bestaande bomen de basis voor het compensatieplan. De 8 nieuwe bomen, inclusief de inrichting van de ondergrondse groeiplaats, zou hieraan voldoen. TGE wil daar ook mee akkoord gaan. Wel is geadviseerd om een boommaat kleiner te kiezen. Waar maat 35-40 stamomtrek het plan was, zouden we eerder tussen 20 en 30cm stamomtrek kiezen. Bij deze kleinere maat is de kans van aanslaan groter, en de bomen hebben de “achterstand” al binnen enkele jaren ingehaald.

De Metasequoia is verder een boomsoort die weliswaar niet veel toegevoegde waarde heeft voor de biodiversiteit, maar kan een zeer grote omvang bereiken. Op deze locatie op het GDC is hittebestrijding een van de belangrijkste opgaven, en daarom is de keuze wat ons betreft passend.

Verder heeft TGE geen invloed kunnen uitoefenen op de bouwvergunning – die is al verleend. Belangrijk voor ons is om in gesprek te komen richting de toekomst. Bedrijventerreinen van de toekomst zijn groen en klimaatadaptief, prettig om je te begeven en verwelkomend voor mens en dier. Dat kan op veel verschillende manieren met kleine ingrepen. Parkeerplaatsen uitgevoerd in halfverharding, groene erfafscheidingen, groene gevels en daken, etc. etc. Dergelijke aanpassingen veranderen de uitstraling van een gebied. Wat ons betreft is het noodzakelijk aan beide de gemeentekant om duidelijker op te treden met beleid en voorschriften, aan de bedrijvenkant om te zorgen voor de omarming van de groene ambitie, en aan de kant van architecten om een ontwerp standaard te vergezellen met een groenplan. Natuur-inclusief bouwen is de nieuwe standaard die gelukkig steeds meer ontwikkelaars begrijpen.

Randvoorwaarden

Gezien de kap en compensatie financieel gezien kloppen, willen we met het voorstel akkoord gaan, met nog wel enkele randvoorwaarden:

  • In het taxatierapport is nog een 11de boom opgenomen, een veldesdoorn. Het is de bedoeling om deze te behouden. Of het realistisch is dat deze boom overleeft, terwijl er omheen een wadi wordt gegraven en gebouwd wordt, is niet onderzocht. Er is een Boom Effect Analyse (BEA) nodig om dat te bepalen. Wanneer de werkzaamheden ruim uit de buurt kunnen blijven van de boom (boomkroon +1,5 meter), en de boom beschermd kan worden met bouwhekken op deze hoogte, is wat ons betreft een BEA niet nodig. Als de werkzaamheden wel binnen deze cirkel vallen, is er een BEA nodig om te bepalen of de boom het kan halen. Kan dat niet, dan moet deze meegenomen worden in de kapaanvraag.
  • De Wet Natuurbescherming en de Zorgplicht zijn uiteraard van kracht. Kap buiten het broedseizoen, of verzeker u ervan dat er geen broedende vogels aanwezig zijn in de bomen. We gaan er vanuit dat er geen holtes in de bomen zijn die groot genoeg zijn voor vleermuizen, anders was een vleermuisonderzoek noodzakelijk geweest.
  • Advies: houd het hout van de gekapte bomen op het terrein, in groenvakken. De stammen liggend als padbegrenzer of parkeerplaatsbegrenzer bijvoorbeeld, of als los element onder de bomen. De takken kunnen gestapeld worden als takkenril. Blad en hout zullen langzaam opgenomen worden door het bodemleven en de bodem verrijken tot voeding voor de blijvende struiken en bomen. Bovendien sluit het aan bij een aangepast, natuurvriendelijker beheer en uitstraling.
  • Advies: kijk ook of de uitgegraven grond op het terrein verwerkt kan worden. Bij de entree staan bomen in een grindlaag. Kan deze uitgewisseld worden met grond (en onderbeplanting)?

Conclusie

Het verbeteren van een traditioneel bedrijventerrein richting een gezond, klimaatadaptief en natuur-inclusief bedrijventerrein gaat, helaas, in kleine stapjes. We nemen voor nu genoegen met het huidige plan, waarbij er in ieder geval nieuwe bomen terugkomen op de locatie, die ook nog eens flink kunnen uitgroeien. Voor de toekomst geef ik graag mee om in een vroeg stadium groen mee te nemen in de bouwplannen. TGE is daarbij altijd bereid om advies te verlenen.

Voor de huidige kapaanvraag is nog wel overweging nodig voor de te behouden Veldesdoorn. Als de bedoeling is om de boom te behouden, dan moet zijn wortelzone beschermd worden. Anders zal hij in de komende vijf jaar alsnog uitvallen.

Foto: Bea Straver