Kapadvies Di Cambioweg

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Di Cambioweg

Het betreft de voorgenomen kap en vervanging van 24 paardenkastanjes aan de Di Cambioweg vanwege aantasting met kastanjebloedingsziekte, en als gevolg daarvan verhoogde gevaarzetting in het plantsoen. De bomen hebben de status “waardevol” en hebben allen een leeftijd van zo’n 60 jaar.

Afweging

De bomen zijn onderdeel van het onderhoudsprogramma van de gemeente Eindhoven. In maart 2021 is een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat een deel van de paardenkastanjes matig of ernstig leed aan de kastanjebloedingsziekte. Een ander deel behoefde nader onderzoek. Kastanjebloedingsziekte is een ziekte die zeer besmettelijk is onder paardenkastanjes en die leidt tot aftakeling en sterfte van de meeste exemplaren. De hoop was om in dit stadium te starten met het gefaseerd vervangen van de bomen, om op die manier de beeldkwaliteit van de locatie met deze beeldbepalende bomen te behouden.

Bij een latere inspectie in juni 2021 door de boomexperts van de gemeente Eindhoven, werd echter duidelijk dat zo goed als alle exemplaren al duidelijk zijn aangetast. Mogelijk waren de symptomen van de ziekte niet goed zichtbaar door het winterse weer tijdens het onderzoek in maart.

De bomen worden getypeerd door grote zware takken die vanaf de stam reiken. Wanneer gekozen wordt om een deel van de bomen te laten staan, en dus gefaseerd de bomen te vervangen, zullen de overgebleven exemplaren vanwege hun vitaliteit toch ontdaan moeten worden van meerdere zwakke takken. Dit zou echter tot gevolg hebben dat de overgebleven takken meer blootgesteld worden aan de wind, met verhoogd risico op takbreuk tot gevolg.

In combinatie met het feit dat bodemverbetering moet worden toegepast bij alle bomen, doordat de bodem verdicht is, heeft het toch de voorkeur om alle bomen in een keer te verwijderen, bodemverbetering grootschalig toe te passen en de bomen te vervangen door nieuwe bomen.

Naast het risico op gevaarzetting, moet er echter nog een afweging gemaakt worden. Namelijk of de bomen essentieel zijn voor verblijf, migratie of foerageergebied voor vleermuizen. Onderzoek hiernaar is momenteel gaande door een deskundig bureau. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen of de bomen na vergunningverlening gekapt worden, danwel gekandelaberd. Dat houdt in – een zeer stevige snoei waarbij niet veel meer dan de stam blijft staan. Deze “stammen” kunnen dan weer gekapt en vervangen worden zodra de overige nieuwe aanplant voldoende omvang heeft om de functie voor vleermuizen over te nemen.

Compensatie

Het kappen danwel kandelaberen van de bomen neigt volgens de definities in de Verordening Bomen in dit geval meer naar een “groene reden”, maar is het dat niet helemaal. Niet alle bomen hoeven immers vanwege hun slechte vitaliteit te wijken. Bovendien zijn nog niet alle bomen getaxeerd. De gevolgen voor verplichte compensatie zijn daarom ook moeilijker te becijferen zonder een verregaander onderzoek.

Echter, er komt komend najaar een vervangingsplan en daarin gaat het voor ons vooral om 3 aspecten:

  • de individuele bomen worden vervangen door individuele nieuwe bomen;
  • ondergrondse groeiplaatsverbetering wordt toegepast om de verdichting van de bodem op te heffen;
  • de nieuwe bomen krijgen in de nieuwe situatie onderbeplanting. Dit zorgt voor biodiversiteit, zorgt ervoor dat gevallen bladeren (en/of vruchten) kunnen blijven liggen om de bodem te voeden, en zorgt voor een verbeterd vochtvasthoudend vermogen. Deze aanpassing in het ontwerp zorgt dus uiteindelijk ook voor gezondere bomen.

Naar wij begrijpen van de boomdeskundigen van de gemeente Eindhoven, komen deze 3 punten overeen met de voornemens voor het nieuwe ontwerp.

Conclusie

We gaan akkoord met de overwegingen en beslissingen die de gemeente heeft gemaakt rondom de kap van de bomen. Wel blijven we graag op de hoogte van de uitkomst van het vleermuisonderzoek, en de invulling van het vervangingsplan. Aangezien het verplichte compensatiebedrag niet geheel duidelijk is, is het advies verder om in dit stadium te bekijken wat de kosten zijn van het vervangingsplan dat we allen voor ogen hebben, en die financiën voor de uitvoering alvast te borgen. 

Uitgelichte foto bij dit artikel is gemaakt door Bea Straver, op 28-08-2021.