Kapadvies Dubbele Rechtsaffer O.L. Vrouwestraat op J.F. Kennedylaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Dubbele Rechtsaffer O.L. Vrouwestraat op J.F. Kennedylaan

Aanleiding 

Het betreft de kap en compensatie van 6 bomen om de afslag voor rechtsafslaand verkeer van de Onze Lieve Vrouwestraat (‘de Ring’) richting de J.F. Kennedylaan te verbreden van één naar twee rijstroken. Om de wegverbreding mogelijk te maken moeten 6 bomen in de grasberm tussen de rijbaan en het fietspad verwijderd worden.   

Afweging 

De afslagverbreding is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om de robuuste randen te versterken zonder dat de snelweg (A50) doorgetrokken hoeft te worden. Zo is er bijvoorbeeld ook een groene golf ingesteld op de Eisenhouwerlaan. De huidige aanpassing zal de doorstroming van verkeer verbeteren.  

Afbeelding 1. Het projectgebied, waarop de onderzochte bomen staan gemarkeerd. Eén boom met gele markering is reeds verwijderd, en is niet meegenomen in deze kapaanvraag. 

Het gaat om drie ruwe berken (Betula pendula), twee moeraseiken (Quercus palustris), een Hollandse iep (Ulmus x hollandica) en een Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tulipifera). 6 bomen staan in de noordelijke berm, en één, een moeraseik, groen aangegeven in afbeelding 1, staat in de middenberm. Deze laatste boom kan behouden blijven, aangezien de weg in het uiteindelijke ontwerp naar het noorden en oosten wordt verbreed.  

Verder bleek uit het bomenonderzoek dat de Amerikaanse tulpenboom goed verplantbaar is. Er is echter gekozen om de boom niet op te nemen in het nieuwe ontwerp omdat de soort weinig toegevoegde ecologische waarde dient.  

Bij de ingreep gaat oppervlak met de bestemming “groen” verloren ten behoeve van de extra rijbaan. Vanuit de Beleidsregel Groencompensatie van de gemeente Eindhoven geldt dat in dat geval de groenbestemming gecompenseerd moet worden. De Beleidsregel geeft de richtlijnen voor de compensatie. 

Compensatieplan 

Er is gekozen om een kwaliteitsslag te maken in de overblijvende groenstroken en de middenberm. Er worden 17 bomen teruggebracht, verdeeld over de noordelijke berm en de strook tussen rijbaan en het fietspad. Het gaat om de soorten ruwe berk (Betula pubescens), Es (Fraxinus excelsior), zomereik (Quercus robur), zoete kers (Prunus avium), en ruwe iep (Ulmus glabra). Daarnaast wordt er een grote diversiteit aan inheemse zoom- en mantelvegetatie toegevoegd op de plekken waar nu gazon is. De plantkeuze is samengesteld in samenwerking met een ecoloog. Zo is strategisch gekozen voor soorten die geliefd zijn bij insecten en vogels, en zijn er specifieke soorten toegevoegd ten behoeve van sluipwespen om zo de eikenprocessierups tegen te gaan. In de kleine berm tussen de weg en het fietspad komen niet veel bomen, zodat de bloemen en het struweel aan de noordkant goed in de zon blijven liggen. Alles bij elkaar gaat het gebied er op vooruit qua biodiversiteit/ ecologie, en qua uitstraling en beleving.  

In totaal hebben de 6 te kappen bomen een monetaire waarde van 23.488 EUR. Met de 17 nieuw aan te planten bomen wordt dit bedrag ruimschoots gecompenseerd. Inclusief groeiplaatsverbetering zal er voor 48.450 EUR aan nieuw groen geïnvesteerd worden. Dit is nog exclusief de zoom- en mantelvegetatie. Ook vanuit dit oogpunt is er duidelijk moeite gedaan om de extra verharding niet ten koste te laten gaan van de beleving en kwaliteit van het gebied.  

Conclusie 

We begrijpen het belang van de extra rijbaan, en hoe deze voorkomt dat er grove modificaties aan het wegennet elders plaats moeten vinden. Ook zien we dat er zorgvuldig is gezocht naar een manier om het verlies aan groen oppervlak op te vangen met een kwaliteitslag in de overblijvende groenstructuur. Het nieuwe ontwerp heeft meerwaarde voor biodiversiteit en ecologie. Daarom kan TGE akkoord gaan met de huidige kapaanvraag. 

Anderzijds is er nog een Beleidsregel Groencompensatie van toepassing omdat er oppervlak met de bestemming “groen” verloren gaat. De locatie heeft de waarde “hoog” binnen de beleidsregel, omdat het gebied onderdeel is van de Hoofdgroenstructuur van de gemeente. TGE ziet daarom compensatie nog graag tegemoet, of wil hierover in gesprek. 

Desalniettemin willen we om deze reden de kapaanvraag niet vertragen, en gaan we voor nu akkoord met de ontwikkeling van het gebied zoals beoogd. Vervolgens kunnen we in gesprek over de compensatie van groenbestemming.