Kapadvies Elandsgang 12

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Elandsgang 12 Het advies luidt: Positief (acacia’s nr. 5 en nr. 7), Negatief (douglasspar nr. 13) Het betreft de kap van twee acacia’s en één douglasspar op het perceel van Elandsgang 12 in Eindhoven ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Aanleiding

De eigenaar van het perceel is voornemens om een nieuwe woning te bouwen op het perceel van Elandsgang 12. Middels een Bomen Effect Analyse (BEA) is onderzocht wat het effect van de voorgenomen werkzaamheden is op de 13 bomen op dit perceel. In het perspectief van de voorgenomen ontwikkeling wenst de eigenaar de bomen 5, 7 en 13 te kappen. Parallel aan deze BEA heeft de eigenaar zich door Soontiëns tevens laten adviseren over de overige bomen op het perceel. Naar advies van Soontiëns is besloten om boom nummer 1,2, 4, 6, 8, 10 en 11 e kappen om een groene reden. Deze bomen hebben immers een toekomstverwachting van minder dan 5 jaar of zijn mechanisch gezien in een slechte staat. Gezien de omvang en toekomstverwachting van boom nummer 5, 7 en 13 zijn deze op grond van de Verordening Bomen 2015 kapvergunningsplichtig. Onderstaande bomen zijn hiermee onderwerp van dit kapadvies:
  • Boomnr. 5 – Robinia pseudoacacia – voorerf – 95 cm diameter op 1,30 m hoogte
  • Boomnr. 7 – Robinia pseudoacacia – voorerf – 79 cm diameter op 1,30 m hoogte
  • Boomnr. 13 – Pseudotsuga menzesii – zij-achtererf – 146 cm diameter op 1,30 m hoogte
Voor deze drie kapvergunningsplichtige bomen is een boomwaardetaxatie uitgevoerd volgens de NVTB-methode. De te kappen bomen hebben een gezamenlijke waarde van €2812,57. Deze getaxeerde boomwaarde wordt herinvesteerd volgens het groen voor groen principe. [caption id="attachment_1587" align="alignnone" width="450"] Situatietekening[/caption]

Afweging

Om tot een advies te komen hebben we gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee wordt omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de drie kapvergunningsplichtige bomen (het compensatievoorstel).

Zorgvuldigheid

De bomen in Schuttersbosch hebben een extra bescherming binnen de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Deze wijk is immers opgenomen als ‘Stad groen beeldbepalend’ op de Groene kaart. De focus ligt hier op behoud van de groene kwaliteit van het gebied als geheel. Bomen dragen hier bij aan de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en groenbeleving van de stad (Nadere regels bomen, p10). Bij een veldbezoek zijn de bomen op het perceel van Elandsgang 12 bekeken. Ter plaatse viel op dat het merendeel van de acacia’s in slechte staat verkeert. Met name acacia’s 1,2, 4 en 6 bevatten veel dood hout en hebben een zeer kleine kroon in relatie tot de stam. Ook bevatten de bomen diverse aantastingen zoals holtes, plakoksels en afgestorven bastbanen die zorgen voor verhoogde gevaarzetting. Gelet op de positionering van de bomen langs de straatzijde is het verstandig deze bomen te kappen. De bomen 1, 2, 4, 6, 8, 10 en 11 lopen duidelijk terug en zullen – zoals tevens blijkt uit rapport van Soontiëns – helaas niet langer dan 5 jaar behouden kunnen blijven. Kap om een groene reden is hiermee gerechtvaardigd. Trefpunt Groen Eindhoven is blij dat wordt ingezet op duurzaam behoud van de meest waardevolle boom, de Fagus sylvatica (beuk, nr. 12). Een belangrijk aspect om in te kunnen stemmen met deze kap en compensatie is bovendien dat de twee meest gezonde acacia’s in de hoeken van het perceel aan de voorzijde (nr. 3 en 9) behouden blijven. Kap van de naastgelegen slechte bomen zorgt bovendien voor meer licht en ruimte voor deze te behouden bomen. Boom nummer 5, 7 en 13 wenst de eigenaar wel te kappen om een rode reden. Dat wil zeggen dat deze bomen niet gekapt hoeven te worden t.b.v. groen/andere bomen maar dat kap van deze bomen een ruimtelijke keuze is. Wat betreft de twee acacia’s 5 en 7 is de nieuw te bouwen woning de directe aanleiding voor kap. Kap om een rode reden is hiermee gerechtvaardigd. Deze bomen zullen gecompenseerd worden op eigen terrein (zie compensatie op de volgende pagina ). Wat betreft de voorgenomen kap van de douglasspar (nr. 13) is om een toelichting gevraagd bij de eigenaar. Reden voor kap van boom nr. 13 is tweeledig, Enerzijds wenst de eigenaar de boom te kappen om meer zonlicht in de tuin te brengen. Anderzijds wenst de eigenaar om middels kap van deze spar ruimte te maken voor een kast voor tuingereedschap. Op grond van deze argumenten is het niet mogelijk een vergunning af te geven voor het kappen van de gezonde douglasspar. Zoals geschreven staat in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven mogen normale kenmerken van bomen, zoals beschaduwing, doorgaans geen criterium zijn voor kap. Aangezien de betreffende boom in de noordwesthoek van het perceel staat verwacht TGE dat de spar hooguit vlak voor zonsondergang zonlicht tegenhoudt. Wanneer de zon achter de spar staat is deze vermoedelijk al zo laag dat deze hoogstwaarschijnlijk al wordt tegengehouden door de twee andere sparren op de percelen achter het huis. Ook de wens van een kast voor tuingereedschap is geen aanleiding om kap van de gezonde spar te rechtvaardigen. Om de bewoners toch wat meer ruimte te geven om hun tuin in de noordwesthoek te kunnen gebruiken voor o.a. tuingereedschap adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om de spar op te kronen tot maximaal 3 meter hoogte. Op deze manier worden de bewoners tegemoetgekomen in hun wens voor meer openheid in hun tuin zonder dat de spar hiervoor gekapt hoeft te worden. [caption id="attachment_1588" align="alignnone" width="450"] Huidige situatie. Links: voorzijde, Rechts: noordwesthoek met beuk en douglasspar[/caption]

Compensatie

De eigenaar is voornemens om de kap van de vergunningsplichtige bomen te compenseren met nieuw aan te planten groen. Door Soontiëns is een compensatieplan opgesteld dat tegelijkertijd de waterbergingsopgave borgt waar de nieuwe eigenaren door de bouw van hun woning mee te maken krijgen. Deze infiltratievoorziening wordt gecombineerd met aanplant van nieuw groen in de vorm van een Heptacodium jasminoides, heesters en vaste planten. Hiermee draagt het geheel bij aan klimaat- en habitatverbetering voor mens en dier. De gecombineerde beplanting zorgt voor verdamping van het geïnfiltreerde regenwater en draagt hiermee bij aan klimaatadaptatie. Het dynamische karakter van deze infiltratievoorziening is zeer interessant voor verschillende diersoorten zoals amfibieën, vogels, insecten en zoogdieren. [caption id="attachment_1589" align="alignnone" width="450"] Compensatieprincipe[/caption]

Opmerkingen

Naar aanleiding van het locatiebezoek heeft TGE nog het volgende op te merken: Op het perceel zijn 5 nieuwe bomen aangeplant door woonbedrijf als compensatie voor de bomen die zich op het vrij te maken bouwvlak bevonden. Trefpunt Groen Eindhoven wil benadrukken dat de eigenaar van het perceel een zorgplicht heeft ten aanzien van deze herplant. Deze bomen zullen ingepast moeten worden in het ontwerp voor huis en tuin of zullen binnen twee jaar op eigen perceel moeten worden herplant. TGE heeft hierover telefonisch contact gehad met de eigenaar van het perceel.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover kap en compensatie van de twee acacia’s om de nieuwbouw mogelijk te maken. Door compensatie van een nieuwe boom, heesters, vaste planten en een infiltratievoorziening geeft het plan uitvoering aan het principe van gelijkwaardig compenseren zoals bedoeld in de paragraaf ‘Compensatieplicht’ uit Nadere regels Bomen (gemeente Eindhoven, 2015). Trefpunt Groen Eindhoven staat echter negatief tegenover de voorgenomen kap van de douglasspar (nr. 13). Het wonen in het Schuttersbosch moet de naam eer aan doen. Als een boom op eenvoudige wijze gespaard kan worden moet men dat ook doen. Tot slot wenst TGE dat de aanbevelingen op bladzijde 13 van de Boom Effect Analyse van Soontiëns zullen worden opgevolgd. Het gaat hierbij om het oplossen van mechanische gebreken bij boom nr. 3 en 9 en om het beschermen van de te handhaven bomen tijdens de bouwwerkzaamheden. Joop van Hout en Lieke Stoffelen