Kapadvies en boomvervanging Rooswijck, Twickel en Herinkhave

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Aanleiding

Een groot deel van de bomen in de Rooswijck, Twickel en Herinkhave geven aanzienlijke overlast voor aanwonenden. De overlast heeft onder andere te maken met de grootte van de bomen, opdrukkende wortels en vallende takken en naalden. Deze klachten spelen al geruime tijd. De bomen zijn te groot voor het straatbeeld. Gemeente is voornemens de bomen in de stoepen van deze straten te kappen en herplanten. Het gaat in totaal om 67 bomen van 40 – 45 jaar, voornamelijk moerascipressen en watercipressen (Taxodiums en metasequoia’s). Ook de gewone essen aan de Herinkhave worden meegenomen in de planvorming. Uit het bomenonderzoek blijkt dat deze in slechte toestand verkeren en herstel niet te verwachten is. De straten worden zo ingericht dat er nieuwe bomen worden geplant die qua soort en eindbeeld beter passen in de straat. Waar voldoende ruimte boven én onder de grond is worden bomen herplant in nieuwe ruimere plantvakken. Hierdoor blijft een groen straatbeeld behouden en wordt het risico op toekomstige overlast beperkt. Waar voldoende ruimte is en de overlast beperkt, worden bestaande bomen behouden en krijgen ze een groeiplaatsverbetering. De voorgenomen plannen zijn gecommuniceerd met de bewoners.

Groene maatregelen

  • Ontwikkelen nieuwe duurzame boomstructuur passend in het beeld van de straten

  • Ontharden en vergroenen waar mogelijk (t.b.v. groeiplaatsinrichting)

  • Afwisseling/diversiteit sortiment bomen en beplanting

  • Afwatering in open groeiplaatsen

 

Afweging

 

TGE beaamt de noodzaak om deze straten aan te pakken. De bomen veroorzaken te veel overlast, hebben een te kleine groeiplaats en zijn te groot voor het staatbeeld. 

 

Conclusie

 

TGE staat positief tegenover voorgenomen kapaanvraag met inachtneming van alle voorgestelde compenserende maatregelen.