Kapadvies Fontys Rachelsmolen, Parkeergarage

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Fontys Rachelsmolen, Parkeergarage Het advies luidt: positief, mits... Het advies gaat om de kap van 27 bomen voor het nieuw te bouwen onderwijsgebouw (R10) op het terrein van Fontys Hogeschool aan de Rachelsmolen in Eindhoven.

Aanleiding

Fontys Rachelsmolen is voornemens een aantal grote ruimtelijke veranderingen aan te gaan. Het betreft de bouw van een nieuw schoolgebouw om het groeiend aantal studenten te huisvesten en een parkeergarage (zie figuur 1, Situatietekening). Voor de bouw van de parkeergarage zijn de vergunningen reeds verstrekt. Dit advies heeft betrekking op de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsgebouw en bijbehorende kapaanvraag. [caption id="attachment_1803" align="alignnone" width="500"] zuidoost; parkeergarage, zuidwest; nieuw onderwijsgebouw[/caption] Fontys Hogescholen is van plan de volgende 27 bomen te kappen voor. het nieuwe onderwijsgebouw. Deze bomen zijn hiermee onderwerp van dit kapadvies. [caption id="attachment_1804" align="alignnone" width="500"] De te kappen bomen[/caption] [caption id="attachment_1805" align="alignnone" width="500"] Uitsnede aangeleverde tekening met de te vellen bomen[/caption] Helvoirt Groenprojecten heeft de waarden van deze bemen bepaald met de NVTB methode. De 19 zomereiken, 6 beukenhagen, rode beukenhaag en de moeraseik vertegenwoordigen, op basis van de taxatie van Van Helvoirt, tezamen een waarde van € 30.985,00. Fontys Hogescholen is voornemens de te kappen bomen te compenseren op eigen terrein.

Afweging

Tijdens een locatiebezoek zijn de bomen op de projectlocatie voor het nieuw te bouwen onderwijsgebouw beoordeeld. Het overgrote deel van de zomereiken verkeren in matige tot redelijke conditie en hebben een levensverwachting van 5-15 jaar. Alle overige bomen (ca. 10 stuks) zijn in goede conditie en zouden nog ten minste 15 jaar duurzaam behouden kunnen blijven. Om tot een advies te komen is de aandacht van Trefpunt Groen Eindhoven uitgegaan naar de volgende aspecten:
  1. Vervangbaarheid van de bomen: Op de beeldbepalende beuk (nr. 138; Fagus Sylvatica Atropunicea) na zijn de te kappen bomen gezien hun soort, conditie en omvang vervangbaar. Aangezien de grondeigenaar voornemens is om de bomen te compenseren op locatie zal de waarde van de te kappen bomen terugkomen binnen de grenzen van het plangebied. In lijn met de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven vormt de waardebepaling van de te kappen bomen de onderlegger voor het compensatieplan. De compensatiewaarde zal ten minste even hoog moeten zijn als de waarde van de te kappen bomen. Omtrent de waardebepaling die voor deze aanvraag is opgesteld door Van Helvoirt merkt Trefpunt Groen Eindhoven op dat de te kappen bomen zeer laag getaxeerd zijn (50 tot 60% lager dan een gemiddelde taxatie van vergelijkbare bomen). Trefpunt Groen Eindhoven is van mening dat compensatie op basis van de getaxeerde waarde tekort schiet om de te kappen bomen waardig te kunnen vervangen. Om deze reden pleit Trefpunt Groen Eindhoven voor compensatieplan 1 (p.8 Compensatieplan Fontys Hogescholen) zoals overeengekomen met TGE (zie punt 3).
  2. Laanstructuur: Voor de stedenbouwkundige structuur en voor de ecologie (met name vleermuizen) is het van groot belang dat de laanstructuur aan de Rachelsmolen duurzaam bewaard kan blijven. Op advies van TGE wordt de nieuwbouw dusdanig geplaatst dat de buitenste rij bomen langs de Rachelsmolen voor het overgrote deel behouden kan blijven. Waar toch bomen moeten verdwijnen zullen nieuwe bomen op enige afstand van de nieuwbouw worden gecompenseerd om de laanstructuur door te trekken tot aan de Montgomerylaan.
  3. Compensatie: Op verzoek van Fontys heeft Trefpunt Groen Eindhoven geadviseerd over compensatie. TGE heeft een concrete compensatiewens opgesteld die is overgenomen in het rapport ‘Compensatieplan Fontys Hogeschool’ door Van Helvoirt. Het betreft 27 nieuwe bomen waarmee: 1) de groene omzoming van bomen rondom het gehele terrein van Fontys wordt hersteld en aangevuld, 2) het binnengebied verder wordt aangekleed met bomen die water bergen en tijdens warme dagen zorgen voor koelte. Zoals reeds gemotiveerd bij punt 1 pleit Trefpunt Groen Eindhoven voor compensatieplan 1 waarmee - in tegenstelling tot plan 2 - de werkelijke groenwaarde die verloren zal gaan op de lange termijn zal terugkeren. Met dit ruimere compensatieplan staat er bovendien iets tegenover de kap van de beeldbepalende beuk (nr. 138) die op basis van de lage taxatiewaarde van Van Helvoirt slechts gecompenseerd zou kunnen worden door aanplant van één nieuwe boom.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover kap van de 27 bomen voor de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw mits gekozen wordt voor compensatieplan 1 (p.8 Compensatieplan Fontys Hogescholen) zoals overeengekomen met TGE. Joop van Hout en Lieke Stoffelen