Kapadvies Fuutlaan 45

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Fuutlaan 45

Het advies luidt: negatief

Het betreft de voorgenomen kap van een acacia in de achtertuin van Fuutlaan 45 (Villapark, Tongelre).

Aanleiding

De nieuwe eigenaren van Fuutlaan 45 hebben een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Eindhoven. De opgeven reden luidt als volgt: Er staat een gigantische boom achter in onze tuin, deze boom geeft overlast voor ons en de huizen om ons heen. De wortels steken ver boven de grond uit en er is weinig ruimte in de stadstuin meer over door deze boom. Graag willen we de boom onder begeleiding van Gemeente Eindhoven laten kappen.

Onderstaande foto’s geven een beeld van de acacia (180 cm diameter op 1,30 m hoogte) en haar locatie.

Afweging

De bomen in Villapark/De Laak hebben een extra bescherming binnen de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Deze wijk is immers opgenomen als ‘Stad groen beeldbepalend’ op de Groene kaart. De focus ligt hier op behoud van de groene kwaliteit van het gebied als geheel. Bomen dragen hier bij aan de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en groenbeleving van de stad (Nadere regels bomen, p10). 

Trefpunt Groen Eindhoven staat negatief tegenover de voorgenomen kap van de acacia op het perceel van Fuutlaan 45, simpelweg vanwege het ontbreken van een wettelijke reden tot kap. De boom hoeft niet te wijken voor een vergund bouwproject, nog lijkt er sprake te zijn van aangetoonde gevaarzetting. De redenen die wel opgegeven zijn, zijn te scharen onder overlast.

Bij het beoordelen van een kapaanvraag op basis van overlast wordt in Eindhoven de boomwaarde altijd afgezet tegen de overlast met behulp van de ‘overlastmatrix’. Deze methodiek is opgenomen in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Voor het opstellen van dit advies hebben wij deze overlastmatrix toegepast. Hieruit blijkt dat de boomwaarde significant hoger is dan de overlast zoals gemeld door de aanvrager. De relatief hoge boomwaarde komt voort uit de volgende aspecten: locatie in gebied aangewezen als ‘stad groen beeldbepalend’, milieuwaarden (luchtkwaliteit, thermisch comfort, hydrologie, afvangen CO2, ecologie) en de ogenschijnlijk gezonde conditie van de boom. De motieven voor kap worden gewogen en bij elkaar opgeteld. Dit leidt tot een bepaalde waardering van de overlast. De motieven voor kap van de acacia zijn: last van boom op eigen én naburige percelen, wortelopdruk en ruimtebeslag van de boom in de tuin. De overlast krijgt een lage waardering in de matrix. Ten eerste omdat reguliere overlast van bomen (denk aan: schaduw, blad- en vruchtval) van rechtswege geen criterium mag zijn (besloten in art. 57 boek 5 BW en art 37 BW), ten tweede omdat wortelopdruk pragmatisch is op te lossen door de juiste materiaalkeuze in de tuin.

Trefpunt Groen Eindhoven kan zich wel voorstellen dat het hebben van een dergelijk grote boom nogal wat beheervragen en eventuele veiligheidsvragen doet oproepen bij de nieuwe bewoners. In dezen adviseert Trefpunt Groen Eindhoven advies op te vragen t.a.v. duurzaam behoud van de boom bij een gecertificeerd European Tree Technician (ETT) en op basis hiervan de boom een onderhoudsbeurt te geven (verwijderen dood hout, begeleidingsnoei etc.). 

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat TGE geen voorstander is van kap van de betreffende acacia. Wet- en regelgeving verzetten zich hier tegen. Een bezwaar tegen een mogelijke kapvergunning zou vanwege de hierboven genoemde argumenten voor boombehoud juridisch zeer sterk staan. Het advies van Trefpunt Groen Eindhoven luidt om deze reden: vergunning niet verlenen.

Trefpunt Groen Eindhoven