Kapadvies Genderpark

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Genderpark

Het betreft de kap en compensatie van 9 bomen als gevolg van het vervangen van de twee fietsbruggen in het Genderpark.  

Afweging

De bruggen over de Gendervijver worden compleet vervangen. Om dit mogelijk te maken moet de Gendervijver ter hoogte van de bruggen tijdelijk worden afgedamd en leeggepompt. De bodem nabij en onder de brughoofden zal deels worden ontgraven voor het verwijderen van de oude en het aanbrengen van de nieuwe (beton)funderingen. Hiervan zijn in dit stadium nog geen technische uitvoeringsdetails bekend. In tabel 1 zijn de voorgenomen activiteiten opgesomd en is aangegeven op welke bomen deze mogelijk invloed hebben.

In het onderzoeksgebied staan 22 bomen. Het gaat om diverse laan- en parkbomen in het gazon en in de beplanting. Wat is het effect van de voorgenomen plannen op de bomen?

De voorgenomen plannen hebben op dertien bomen een neutrale invloed omdat deze bomen op een ruime afstand van de vier brughoofden staan. Op vijf bomen is de invloed licht negatief en op vier bomen negatief omdat enige tot ernstige wortelschade is te verwachten bij het ontgraven en aanleggen van de brughoofden, of stam- en kroonschade bij het (speciaal)transport van brugdelen. Het rijden en manoeuvreren met dergelijk zwaar materieel rondom bomen kan leiden tot een kwaliteitsverlies van de groeiplaatsen. Vooral de bomen met een verminderde of slechte vitaliteit zijn extra kwetsbaar voor dergelijk kwaliteitsverlies. Acht bomen (zie bijlage 2) zijn omwille van hun gebrekkige vitaliteit dan ook niet inpasbaar binnen het kader van de verdere planvorming.

Van alle veertien inpasbare bomen kunnen de als ‘neutraal’ en ‘licht negatief’ beoordeelde bomen zonder specifieke maatregelen duurzaam behouden blijven. De inpasbare bomen waarop toekomstige werkzaamheden een negatief effect hebben (boom 6 en 8) kunnen alleen duurzaam behouden blijven wanneer de uitvoeringswijze zodanig wordt aangepast dat de bomen en hun groeiplaatsen zoveel mogelijk ontzien worden.

Niet inpasbare bomen

Bovenstaande verwachting geldt niet voor de acht bomen die niet in het kader van de verdere planontwikkelingen in te passen zijn. Dit zijn namelijk bomen met een verminderde of slechte vitaliteit (conditie). Duurzaam behoud is op basis van hun gebrekkige boomkwaliteit en een toekomstverwachting van maximaal vijftien jaar überhaupt niet mogelijk. Het aftakelingsproces van deze bomen zal, buiten de invloed van de werkzaamheden om, onherroepelijk doorgaan.

afbeelding 1. Overzicht projectplan en bomen die onder invloed staan van de werkzaamheden.
Situatie bij brug 1 op 25 oktober 2021 (foto: Bea Straver)
Situatie bij brug 2 op 25 oktober 2021 (foto: Bea Straver)

Compensatieplan

Doordat op dit moment nog niet geheel duidelijk is of ook daadwerkelijk alle negen bomen gekapt dienen te worden is afgesproken om het compensatiebedrag voorlopig gelabeld in het bomencompensatiefonds te storten. Daadwerkelijke compensatie zal in overleg met TGE worden besproken wanneer meer duidelijk is.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de beoogde ontwikkeling.

De uitgelichte foto bij dit artikel is genomen op 25 oktober 2021 door Bea Straver.