Kapadvies Gildebuurt

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2024

Aanleiding 

Deze aanvragen hebben betrekking op de kap van 41 bomen op het terrein van Woningstichting ‘thuis (EHV-ZP2023-005588) en van 10 gemeentebomen (EHV-ZP2023-005589). Ze bevinden zich allemaal in hetzelfde projectgebied, namelijk de Bakkerstaat, Wassenaarstraat, Slagerstraat en Verwerstraat (Gildebuurt). De reden voor de kap is de sloop van 119 grondgebonden woningen voor de realisatie van 219 nieuwe woningen. De omliggende trottoirs worden ook verwijderd en er komt een herstructurering van de openbare ruimte. 

 

Afweging 

Alle 41 bomen op het terrein van Woningstichting ‘thuis staan in de tuinen van de bestaande woningen. Ongeveer de helft ervan zijn uitheemse soorten en elf bomen hebben een levensverwachting van minder dan 15 jaar. De 10 gemeentelijk bomen staat allemaal op trottoir.  

Als compensatie hiervoor worden 56 bomen terug aangeplant op de projectlocatie, allemaal van inheemse soorten (b.v. hazelaar, zomereik, beuk, meidoorn, e.a.). De bodem en de boomgroeiplaats zullen ook worden verbeterd. De monetaire boomwaarde van de te kappen bomen is €68.879 (excl. btw) voor 38 particuliere bomen (Woonstichting ‘Thuis; voor 3 bomen moeten de waarden nog worden opgeteld) en €34.455 (excl. btw) voor de 10 gemeentelijke bomen. De waarde inclusief grondverbetering die deze bomencompensatie vertegenwoordigd bedraagt €142.073 excl. btw.  

In de huidige situatie is in totaal ca. 288 m2 (semi-) openbaar groen aanwezig op maaiveld. In de nieuwe situatie bedraagt het (semi-)openbaar groen op maaiveld ca. 10.348 m2. Het groen wordt ingevuld door het plaatsen van bomen, hagen, struweel, gevelgroen, kruidenrijke parkeerplaatsen, bloemrijk gras, heesters en kruidenrijke daken.  

Conclusie 

Alles in overweging, en vooral gezien het goede compensatieplan, geeft TGE een positief advies voor deze kapaanvraag.