Kapadvies Grebbeberglaan

Resultaat: Positief
Jaar: 2021
Kapadvies Grebbeberglaan
Het advies luidt: positief    

Het betreft de kap en compensatie van 15 bomen aan de Baronielaan ten behoeve van de herinrichting van de straat.    

Aanleiding

De Grebbeberglaan en Baronielaan worden heringericht. Daarbij wordt ook het riool vervangen, inclusief huis- en kolkaansluitingen. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Ook de verharding wordt vervangen en krijgt de straat een nieuw profiel.   In het projectgebied staan 107 bomen. Het gaat om veel verschillende soorten, maar de meest voorkomende zijn zomereik (Quercus robur), Hongaarse eik (Quercus frainetto), honingboom (Styphnolobium japonicum), Japanse notenboom (Ginkgo biloba) en veldesdoorn (Acer campestre).  

Overzicht plangebieden:    
Afweging

Alle bomen in het plangebied zijn geïnventariseerd op o.a. vitaliteit en toekomstverwachting, en er is een taxatie uitgevoerd. Voor de bomen is voorts in 2 fases een Boom Effect Analyse uitgevoerd om te kijken naar de invloed van de voorgenomen werkzaamheden op hun toekomstverwachting. In een eerste Boom Effect Analyse bleek dat de werkzaamheden op 15 bomen een negatieve invloed hebben door ernstige schade aan de wortels. Dat is voornamelijk te wijten aan het vervangen van de huis- en kolkaansluitingen. Hoewel de bomen de werkzaamheden zouden kunnen overleven wanneer de werkzaamheden gecombineerd zouden worden met het verbeteren en verruimen van de groeiplaatsen van de bomen, zou het behoud van de bomen op de lange termijn niet te garanderen zijn. De huidige groeiplaatsomstandigheden zijn zo beperkend geweest, dat ze voor oppervlakkige en eenzijdige wortelkluiten hebben gezorgd. Ook na het creëren van betere omstandigheden is dit probleem niet zomaar opgelost. Vandaar dat ervoor gekozen is de bomen te verwijderen, om zo de groeiplaatsen structureel te kunnen verbeteren en vervolgens nieuwe bomen aan te planten. Ook wordt er dan een wortelscherm geplaatst om de wortels af te schermen van de kabels en leidingen in de grond. Het gaat om 14 rode esdoorns, en 1 veldesdoorn. Die laatste moet wijken wegens ziekte en levensverwachting minder dan 5 jaar. De monetaire waarde van de bomen komt uit op €73.372,-.  In een latere fase zijn ook de resterende bomen onderworpen aan een Boom Effect Analyse. Daaruit bleek dat nog eens 31 bomen negatief worden beïnvloed door de graaf- en bestratingswerkzaamheden. De bomen kunnen echter toch duurzaam behouden blijven door hun groeiplaatsen te verbeteren. Rondom de ginkgo’s aan de noordzijde van de Grebbeberglaan wordt daarom de bestaande grond tot een diepte van circa 60 cm uitgewisseld met een beter groeimedium. Gelet op de leemhoudende (en daardoor verdichtingsgevoelige) ondergrond worden de groeiplaatsen ook dieper dan 60cm geoptimaliseerd door toepassing van de zogenoemde plofmethode – een luchtdruktechniek. Na afronding van de werkzaamheden kan meer verticale (diepgaande) wortelgroei gestimuleerd worden.  

Compensatieplan

Voor de te kappen bomen is een compensatieplan gemaakt. Daarbij worden er 22 nieuwe bomen teruggeplaatst, met een herplantwaarde van €80.230,-:   Naast de bomen aan de woningzijde van de Baronielaan, zijn er ook extra bomen opgenomen voor de parkzone aan de Baronielaan, en worden de Ginkgo’s aan de Grebbeberglaan aangevuld.

Conclusie

TGE ziet een zorgvuldig overwogen omgang met de bomen. Daar waar mogelijk wordt moeite gedaan om de bestaande bomen te behouden. Daar waar niet mogelijk, wordt naar waarde gecompenseerd. Op de lange termijn gaat het groen, de bomen en hun diensten rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit, erop vooruit.