Kapadvies Grote Berg

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Grote Berg
Het advies luidt: positief, mits  

Het betreft de kap van 11 bomen, waarvan 7 kapvergunningsplichtig, ter plaatse van de Grote Berg in verband met het vervangen van de riolering en de herinrichting van de straat.

Aanleiding

De Grote Berg zal er in de toekomst anders uit komen te zien. Aanleiding hiervoor is het vervangen van de riolering en het verkeersveiliger inrichten van de straat. Bovendien zal het nieuwe profiel klimaatadaptiever worden ingericht door het planten van meer bomen (26 stuks), onderbeplanting en het toevoegen van groenvakken.
In het projectgebied staan momenteel 18 bomen. 11 bomen kunnen in de nieuwe situatie niet duurzaam ingepast worden. Hiervan zijn er 7 kapvergunningsplichtig.

De volgende 11 bomen zullen worden gekapt ten behoeve van de herinrichting:

De 7 kapvergunningsplichtige bomen zijn door Cobra adviseurs getaxeerd volgens de NVTB methode en hebben een totale waarde van €24.809,-.

Afweging

Om tot een advies te komen voor deze kapaanvraag, behorend bij de herinrichting, is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).

Alle bestaande bomen zijn door Cobra adviseurs zorgvuldig onderzocht. De te kappen bomen zijn beoordeeld en getaxeerd en voor de te handhaven bomen is een Boom Effect Analyse (BEA) opgesteld. Trefpunt Groen Eindhoven heeft de resultaten van deze BEA bestudeerd en heeft de bestaande bomen op locatie bekeken.

Trefpunt Groen Eindhoven is blij te zien dat de meest waardevolle bomen worden ingepast. Dit zijn onder meer de valse christusdoorns (nr. 1, 13, 14 en 16) en de haagbeuk op de hoek met de Deken van Somerenstraat (nr. 8). Om deze bomen duurzaam in te passen adviseert Trefpunt Groen Eindhoven te investeren in groeiplaatsverbeterende maatregelen zoals eveneens is voorgesteld in paragraaf 6.3 van de Boom Effect Analyse. Uiteraard dienen tijdens de werkzaamheden de bomen beschermd te worden zoals opgenomen in paragraaf 6.2 van de BEA.

De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Ter compensatie van de 7 kapvergunningsplichtige bomen dient voor een totaalwaarde van €24.809,-. te worden gecompenseerd. Het compensatieplan is bekend. Hierin komen de volgende soorten en aantallen terug:

Er zullen 26 nieuwe bomen worden aangeplant. Met de aanplant van deze nieuwe bomen wordt een compensatiebedrag bereikt van 26 x €1500 = €39.000,-. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de compensatieplicht. Naast de nieuwe bomen wordt er ook zo’n 355 m2 vergroening aangebracht op de Grote Berg in de vorm van plantvakken en onderbeplanting. Hiermee ontstaat meer ruimte voor het vasthouden en inzijgen van water waarmee de straat meer klimaatadaptief wordt ingericht.  

Het moge duidelijk zijn dat Trefpunt Groen Eindhoven blij is met de nieuwe - groenere - inrichting voor de Grote Berg. Met 26 nieuwe bomen, onderbeplanting, verbeterde groeiplaatsen en plantvakken zal de Grote Berg gereed worden gemaakt voor de komende decennia.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie en adviseert graag nogmaals om te investeren in groeiplaatsverbeterende maatregelen voor zowel de nieuwe als de 7 bestaande bomen.  

Trefpunt Groen Eindhoven