Kapadvies Hastelweg 287

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Hastelweg 287

aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van 13 bomen, waarvan 11 kapvergunningsplichtig, vanwege de sloop en nieuwbouw op de locatie Hastelweg 287. De projectlocatie wordt omsloten door de Noord Brabantlaan, Zeelsterstraat, Hastelweg en het Beatrixkanaal (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1: projectlocatie

Op de locatie hebben boominventarisaties plaatsgevonden en een Boom Effect Analyse. In de huidige situatie zijn er 44 bomen aanwezig van 12 verschillende soorten (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2: De 44 bomen op de huidige locatie

Afweging

In het ontwerp van de locatie is te zien dat er moeite is gedaan om het nieuwe gebouw in te passen binnen de bestaande bomen (afbeelding 3). De bestaande bomen geven karakter aan de locatie, zorgen voor hittebestrijding en waterberging, ondersteunen de biodiversiteit, en de bomenrijen aan de randen van het perceel zijn belangrijk als migratieroutes voor vleermuizen.

Afbeelding 3. Boomnummering op de locatie. Omtrek van de nieuwbouw bevindt zich binnen de rode lijnen.

Boom 14, 20, 34, 35 en 44 vallen binnen de contour van de nieuwe bebouwing en zullen

daarom moeten worden gekapt. Daarnaast worden in het huidige ontwerp de bomen 12, 13, en 43

verwijderd, omdat deze dicht op de bebouwing staan. Al deze bomen hebben een geringe levensverwachting door ziekte, of zijn gekenmerkt als risicoboom vanwege scheefstand (boom 44). De overige 5 bomen die gekapt moeten worden zijn meidoorns die sterk zijn aangetast door de Perenprachtkever. Deze moeten wijken om te voorkomen dat de kever zich verder verspreid en andere bomen in de omgeving besmet.

De Boom Effect Analyse (BEA) geeft verder uitvoerig advies over hoe de bestaande bomen op een goede manier te behouden. De nieuwbouw heeft zowel bovengronds (overhangende takken, verandering van wind en bezonning), als ondergronds (aanleg parkeergarage en nutstracé, bodemverdichting, grondwaterbemaling) invloed op de bomen. De BEA stelt bijvoorbeeld aanpassingen aan het cunet ter plaatse van de kroonprojectie, en aanpassingen in de aanleg van het nutstracé. Ook maatregelen als het afzetten van de kroonprojectie met bouwhekken, preventief snoeien, het aanstellen van een bomenwacht wanneer er moet worden gegraven, en het water geven van de bomen tijdens de bronbemalingsperiode.

Voorts geeft de BEA adviezen mee om de conditie van de te behouden bomen te verbeteren en hun levensverwachting te verlengen. Zo moet de opgehoogde grond bij 4 lindebomen worden verwijderd. Enkele Hollandse iepen zijn attentiebomen en vragen nader onderzoek en onderhoud, waarschijnlijk als gevolg van de recente reconstructie van het voetpad dat naast hen ligt. Voor hen wordt groeiplaatsverbetering voorgesteld.

Compensatie

In het kader van de Verordening Bomen zijn de te kappen bomen getaxeerd, en dit bedrag moet weer geïnvesteerd worden in de aanplant van nieuwe bomen op de locatie. De te kappen bomen hebben een waarde meegekregen van € 2771. Daarvoor in de plaats komen 7 nieuwe bomen in het binnenhof van de nieuwbouw, en 2 bomen bij de ingang van het gebouw. Aangezien dit plekken zijn waar nu verharding ligt, moet behoorlijk geïnvesteerd worden in bodemverbetering. Qua boomsoort is gekozen voor kleiner blijvende boomvormers van de soorten lijsterbes, meidoorn, krent en enkele meerstammige prunussen. Mooie inheemse soorten die insecten en vogels zullen aantrekken in de binnentuin en zo bijdragen aan de biodiversiteit. De totale waarde van het plantgoed inclusief bodemverbetering bedraagt ca. € 5.905,-.

Afbeelding 4: omtrek van de nieuwbouw, met locatie van nieuw aan te planten bomen in het binnenhof.

Conclusie

Eigenaar van het terrein, Woonstichting Woningbelang, zet een mooie ambitie neer voor de locatie, waarbij het uitgangspunt was om zoveel mogelijk bomen en groen te behouden. Ook hebben zij uitgebreid advies ingewonnen via de boomonderzoeken over het behoud van de bestaande bomen. Het uiteindelijke slagen van het plan hangt af van hoe goed het lukt om de adviezen na te leven. De praktijk leert dat hier nog geregeld dingen mis gaan of vergeten worden. Wel blijft het beheer van de buitenruimte bij de Woonstichting, zodat hun belang ook hoger is om de adviezen op te volgen. Op papier is het in ieder geval een goed plan voor de locatie, en we staan daarom positief tegenover het kap- en compensatieplan.

Rest ons nog een advies om het niet bij bomen en gazon te laten. We gaan er vanuit dat ook struiken en vaste planten onderdeel zijn van het ontwerp. Ook deze “groenlagen” zijn van belang voor het functioneren van het geheel. En vergeet uiteraard niet om de inbouwvoorzieningen voor vogels en vleermuizen te verwerken in de nieuwbouw.

Uitgelichte afbeelding door Bea Straver.