Kapadvies Henegouwenlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Henegouwenlaan
Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 6 veldesdoorns ten behoeve van nieuwbouw van het Stedelijk college aan de Henegouwenlaan.

Aanleiding

Het Stedelijk college aan de Henegouwenlaan maakt deel uit van het Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs. Deze school en bijbehorende sporthal wordt vervangen voor een nieuwe school en sporthal op dezelfde locatie. Ter plaatse van de nieuw te realiseren ingang staan 6 veldesdoorns op gemeentegrond. Voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd.De bomen worden allen gekapt om een rode reden en zullen naar waarde gecompenseerd worden binnen het plangebied.
Afbeelding 1 | De 6 veldesdoorns ter plaatse van de nieuwe entree. Een zevende is reeds gekapt door de gemeente

Afweging

Trefpunt GroenEindhoven heeft de bestaande bomen ter plaatse bekeken. De zes veldesdoorns verkeren zichtbaar in een matige conditie. Dit blijkt onder meer uit de geringe vertwijging. Naar schatting hebben de bomen een levensverwachting van 10 tot 15 jaar. De 6 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €3732,00 (€622,00 per boom). Zoals reeds benoemd wordt deze waarde binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen.

Compensatie

De boomwaarde van €3732,00 wordt gelabeld gestort in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. Na realisatie van het plan worden zes bomen geplant ter compensatie van de te kappen bomen. Hiervoor kan het gestorte bedrag t.z.t. worden gebruikt. De exacte compensatie is nog niet bepaald maar zal ten minste bestaan uit aanplant van nieuwe bomen op de locatie waar nu de ingang zit voor het autoverkeer. Deze ingang verdwijnt na oplevering van de school en kan vervolgens opgaan in de stedelijke structuur door aanplant van nieuwe bomen. Ook  voor de nieuwe hoofdingang, tegenover Henegouwenlaan 43 – 49  kunnen nieuwe bomen geplant worden.  

Wanneer bovenstaand compensatieplan wordt uitgewerkt in een concreet plan, voldoet deze aan compensatie zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te kiezen voor nieuwe bomen die van meerwaarde zijn voor de stadsecologie, liefst aangevuld met onderbeplanting. Voor deze kapvergunning volstaat de gelabelde storting van €3732,00 in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven.

Conclusie

Op grond van de voorgenomen plannen en compensatie kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen van 6 bomen waarmee de bouw van de nieuwe school en sporthal mogelijk wordt gemaakt.

Trefpunt Groen Eindhoven