Kapadvies Herdgang

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2024
Kapadvies Herdgang

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft de bomenkap voor de bouw van een tribune aan de zuidzijde van het bestaande hoofdveld op de PSV Campus ‘De Herdgang’.  

Deze aanvraag maakt deel uit van een grotere omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van 2 tribunes (inclusief nevenruimtes) en een receptiegebouw. De tribunes bevinden zich aan de zuidzijde (langs) en oostzijde (kop) van het bestaande hoofdveld op de PSV Campus. Het receptiegebouw bevindt zich tussen de 2 tribunes in de hoek van het veld. 

 

Afweging 

Volgens de aanvraag dienen er 16 beukenbomen gekapt te worden voor de bouw van de nieuwe tribune aan de zuidzijde. De bomen staan in een bomenrij, parallel aan een smal en verharde weg tussen het hoofdveld en het bos aan de zuidkant. 

Hoewel in het aanvraagformulier 16 bomen worden genoemd, worden in het taxatie- en compensatierapport slechts 12 bomen genoemd. Het is onduidelijk of voor de overige 4 bomen geen vergunning en/of taxatie nodig is en om welke reden, of dat ze om andere redenen zijn weggelaten. 

De voorgestelde compensatie voor de gekapte bomen zou plaatsvinden op de locatie van een huidige gronddepot aan het Strijpsepad (zie afbeelding hieronder). De keuze van deze locatie levert ons bezwaren op. Tot ongeveer het jaar 2007/2008 was dit een bebost gebied en sindsdien is er een open gebied van gemaakt. Deze open plek midden in het bos (dat behoort tot het Natuurnetwerk Brabant) is groter gemaakt, door het kappen van bomen en het dumpen van materialen, waarschijnlijk van de toen uitgevoerde uitbreidingswerkzaamheden aan de trainingsvelden. TGE heeft hier in 2022 al aandacht voor gevraagd in een brief aan PSV, waarin PSV werd opgeroepen om de verantwoordelijkheid te nemen voor het herstel van het bos op deze plek. De open ruimte die is ontstaan door het gronddepot, dat nu een oppervlakte heeft van meer dan 2.500 m2, moet inderdaad herbebost worden. Maar dat moet gebeuren buiten deze compensatie om, op initiatief en uit eigen middelen van PSV. 

Conclusie

TGE geeft een negatief advies voor deze kapaanvraag. Dit is voornamelijk vanwege de onjuiste keuze van de locatie voor het compensatieplan (zie Afweging). Daarnaast is het exact aantal te kappen bomen niet duidelijk en willen we graag dat dit wordt opgehelderd.

We zouden met deze kapaanvraag in kunnen stemmen als de compensatie elders plaatsvindt (zie voorstel hieronder) en als we de volledige lijst met de te kappen bomen ontvangen, hun locaties en gegevens, en eventuele correcties op de taxatie.

We maken ook van deze gelegenheid gebruik om PSV nogmaals op te roepen om de verschillende gekapte gebieden en bomenrijen die we in onze brief van 3 november 2022 hebben aangegeven, te herstellen.

 

Aanvullend advies

TGE vindt dat de compensatie kan plaatsvinden op het perceel waar de te kappen bomen nu staan: tussen de te kappen bomenlaan en het bosgebied ten zuiden is genoeg ruimte om een nieuwe bomenrij te planten. Een mengsel van beuken en linden zal de duurzaamheid van de beplanting op lange termijn garanderen.

De huidige asfaltweg (welke waarschijnlijk wordt afgebroken om plaats te maken voor de tribune) moet worden gezien als de grens van het bos aan de zuidkant. Vóór de bouw moet een vast hek op 5 meter van deze bosperceelgrens worden geplaatst. Vervolgens moet de bosbodem bedekt worden met rijplaten, zodat bouwvoertuigen er doorheen kunnen rijden als dat nodig is.

Verwijder na de bouw van de tribune de rijplaten en los bodemverdichting op door zacht spitten of ploegen. Plant dan een nieuwe bomenrij met afwisselend linden en beuken. We stellen ook voor om een vlonderpad aan te leggen boven de bosbodem, achter de nieuwe tribune (tussen de nieuwe tribune en de rij bomen die geplant moet worden). Hierdoor kunnen mensen achter de tribune lopen zonder de grond te verdichten.

Deze oplossing draagt ook bij aan de verjonging van de bomenrij en de bosrand: door het kappen van de berkbomen en het herplanten van een nieuwe rij beuken en linden kunnen bos en voetbalveld weer voor vele jaren samengaan. Deze mogelijkheid respecteert de grens van het bosperceel.

TGE is beschikbaar om deze en andere compensatiemogelijkheden met PSV te bespreken.