Kapadvies Herodotusplein 1

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Herodotusplein 1

Het advies luidt: Positief: boom nr. 1, 11, 12, 13 en 22

                        Negatief boom nr. 4, 5, 6, 14 en 15

Het betreft de kap van 10 bomen op het terrein van VvE Pieter Eiffhuis, Herodotusplein 1 in Woensel-Noord. De kap is aangevraagd uit beheersoverwegingen op basis van de conditie waarin de bomen verkeren.

Alle bomen op het terrein (31 stuks) zijn door Gustaaf Groenspecialisten in beeld gebracht. Op basis hiervan wil de VvE Pieter Eiffhuis een 10 bomen kappen. In onderstaande tabel staan de meest relevante gegevens om tot een oordeel van deze kapaanvraag te komen opgenomen. De afbeelding daar onder geeft bovendien een beeld van de locatie van de te kappen bomen.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bomen op locatie bekeken en het rapport van Gustaaf Groenspecialisten bestudeerd.

Op basis hiervan kan Trefpunt Groen Eindhoven deels instemmen met de voorgenomen kap en compensatie. In onderstaande tabel is weergegeven welke bomen een positief kapadvies van TGE krijgen (groen gemarkeerd) en welke bomen een negatief kapadvies krijgen (rood gemarkeerd).

De bomen 1, 11, 12, 13 en 22 verkeren zichtbaar in een teruglopende conditie. Waarneembare gebreken: dood hout, loslatend schors, afwezigheid fijne vertwijging, schade aan stamvoet, dunne kroon.  De bomen verkeren in een dermate slechte conditie dat ze niet meer kunnen herstellen van de waargenomen aantastingen. De bomen veroorzaken hiermee een verhoogt risico op schade aan personen en eigendommen. Kap en compensatie van deze bomen is om deze reden gerechtvaardigd. Wat betreft boom 11, 12, 13 en 22 adviseert TGE te overwegen om de stam van de bomen te laten staan (tot 3-6 meter). De gevaarzetting wordt op deze manier weggenomen en de bomen kunnen als ‘ecoboom’ nog een bijzondere functie vervullen voor de biodiversiteit ter plaatse. De stobben zullen een waarde krijgen voor insecten, vogels en in de toekomst mogelijk zelfs huisvesting kunnen bieden aan vleermuizen.

De bomen 4, 5, 6, 14 en 15 verkeren in een voldoende gezonde conditie. Van gevaarzetting is bij deze bomen geen sprake. Dit blijkt ook uit het rapport van Gustaaf Groenspecialisten. De eventuele risico’s gerelateerd aan dood hout en een korte afstand kroon-gevel zijn door snoeiwerkzaamheden te beperken. Een reden voor kap, zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven, ontbreekt naar mening van Trefpunt Groen Eindhoven. Om deze reden staat TGE negatief tegenover kap van de bomen: 4, 5, 6, 14 en 15. De Populieren 14 en 15 hebben bovendien een belangrijke beeldbepalende functie als groene geleiding tussen de tuin van het Pieter Eiffhuis en de Fakkellaan.

Compensatie

VvE Pieter Eiffhuis is voornemens om ter compensatie van de te kappen bomen zeven nieuwe bomen aan te planten. De locaties voor herplant zijn in onderstaande afbeelding weergegeven. Trefpunt Groen Eindhoven kan zich vinden in het advies van soortkeuzes uit het rapport van Gustaaf Groenbeheer (pagina 6): Gouden regen, Linde, Haagbeuk, Meerstammige berk, Honingboom. Een variatie aan soorten maakt het bomenbestand op het terrein veerkrachtig en daarmee beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en ziekten en plagen.

Compensatievoorstel

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen en compenseren van de bomen nr. 1, 11, 12, 13 en 22. Echter ziet TGE op dit moment geen gegronde reden om de bomen nr. 4, 5, 6, 14 en 15 te kappen. TGE verzoekt deze bomen te behouden en mogelijke risico’s weg te nemen door regulier beheer.

Trefpunt Groen Eindhoven