Kapadvies Hindelaan 11

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Hindelaan 11 Het betreft de kap van één conifeer op het perceel van Hindelaan 11 in Eindhoven ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Aanleiding

Op het betreffende perceel is de eigenaar voornemens om de conifeer aan de voorzijde van het perceel te kappen (boom 1). De reden van de kap is het mogelijk maken van de nieuw te bouwen woning en het geven van ruimte aan de langzamere groeiers in het groenperk aan de voorzijde van het perceel. Boom 2 wil de eigenaar voor de langere termijn behouden. Boom 3 is een dubbele Robinia pseudoacacia die onlangs helaas vanwege overmatige gevaarzetting is verwijderd. Situatietekening De conifeer heeft een stamomtrek van ca. 1 meter. De leeftijd van de boom wordt geschat op 40 jaar. De boom heeft tevens brandschade ten gevolge van het afbranden van het voormalige woonhuis.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee wordt omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de conifeer (het compensatievoorstel). Bij een veldbezoek zijn de bomen aan de voorzijde van het perceel van Hindelaan 11 bekeken. De strook bomen is in zijn geheel een groene smaakmaker voor de buurt en voor het perceel zelf. Trefpunt Groen Eindhoven hecht dan ook veel waarde aan duurzaam behoud van een dergelijke kwalitatieve groenstrook. Vanuit dit oogpunt is het wegnemen van de conifeer (boom 1) een goede keuze. De conifeer is qua groeikracht dominant ten opzichte van zijn buurbomen. Door het wegnemen van de conifeer krijgen de overige bomen in de strook meer ruimte om uit te kunnen groeien en kan de bestaande strook aan de voorzijde op de langere termijn bewaard blijven. Vanuit esthetisch oogpunt is tevens te begrijpen dat de nieuwe bewoners de conifeer met brandschade liever niet zo dicht op hun nieuw te bouwen huis hebben staan. Echter, daar waar alternatieve locaties voor de nieuwbouw mogelijk zijn en de brandschade zich zal herstellen worden deze argumenten niet meegewogen. Aanleiding voor de kap blijft de nieuw te bouwen woning. Het gaat hier dus om kap om een rode reden waardoor een compensatie vereist is. De waarde van de te kappen boom vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. In het rapport van Van Duuren Bosbeheer is de actuele boomwaarde van boom 1 vanuit twee verschillende perspectieven benaderd. Bij de eerste benadering wordt de waarde van boom 1 op 0 euro gesteld. Dit omdat bij deze benadering gekeken is naar de boom in relatie tot het gewenste eindbeeld bij aanplant van de boom. De conifeer is inmiddels ver voorbij zijn eindbeeld (smalle coniferen groenstrook) gegroeid. Deze boom was niet bedoeld om uit te groeien tot een 40 meter hoge boom op de plaats waar de boom nu staat. Met andere woorden; de boom op deze plaats is financieel afgeschreven. Bij de tweede benadering wordt de waarde van boom 1 op 700,- gesteld. Deze benadering houdt rekening met de huidige intrinsieke waarde van de boom, onafhankelijk van de oorspronkelijke bedoeling van de boom op deze plaats. Immers; bedoeld of niet, de conifeer is van waarde voor de biodiversiteit, vangt fijnstof af, reguleert water, reduceert hittestress etc. Daar waar Trefpunt Groen Eindhoven stadsbreed kijkt zal zij een boom met een levensverwachting van meer dan 10 jaar nooit op 0 stellen. We gaan dus uit van de berekende 700 euro welke de waarde vertegenwoordigd van de te kappen boom en geïnvesteerd zal moeten worden in herplant. De voorgestelde locatie voor herplant is een prima keuze en is geschikt voor het planten van een boom van de 1ste orde. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert een groenblijver zoals een douglasspar of een atlasceder. Positie herplant

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover kap van de conifeer om de nieuwbouw mogelijk te maken. Daar waar dit een rode reden betreft dient de conifeer gecompenseerd te worden. TGE adviseert om op de voorgestelde locatie een douglasspar of een atlasceder te plaatsen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen