Kapadvies Hindelaan 17

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kapadvies Hindelaan 17 Het advies luidt: levensboom, Negatief / coniferen, Positief Het betreft de voorgenomen kap van acht coniferen en één levensboom (Thuja) op het perceel van Hindelaan 17 in Eindhoven.

Aanleiding

Op het betreffende perceel is de eigenaar voornemens negen bomen te kappen, waarvan acht coniferen in de achtertuin en één levensboom (Thuja) voor op het erf. De reden van de kap is het mogelijk maken van de verbouw van de woning inclusief een nieuwe aanbouw.

Afweging

Bij een veldbezoek zijn de negen bomen die onderwerp zijn van deze kapaanvraag bekeken. De levensboom is een zeer beeldbepalend exemplaar in de voortuin van Hindelaan 17. De hoogte wordt geschat op 12 meter. Het betreft een meerstammige levensboom waarvan de dikste stam geschat is op ca. 45 cm diameter. Tijdens het locatiebezoek viel op dat de levensboom in het afgelopen jaar flink gesnoeid is (afbeelding 1). De levensboom is dusdanig gesnoeid dat de habitus van de boom blijvend is aangetast. Voor een ingrijpende snoeibeurt als deze (kandelaberen) had de eigenaar volgens de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven een kapvergunning aan moeten vragen. Gelieve hier te handhaven. Het snoeien is tevens ondeskundig uitgevoerd. Er is zeer dicht op de stam gesnoeid en op enkele plekken zijn de snoeiwonden horizontaal (afbeelding 2). Mogelijkheid tot inrotten is hiermee aanwezig. Thuja augustus 2016 Thuja november 2016 Snoeiwonden van de Thuja De acht coniferen staan achterin de tuin tegen de schutting van de achterburen en vormde hiermee ooit een dichte groene erfafscheiding. Zoals te zien op afbeelding 3 zijn de coniferen inmiddels kaal aan de onderkant. Ook hier zijn de bomen ondeskundig en grondig gesnoeid. Tijdens het locatiebezoek constateerde TGE tevens dat slechts drie van de acht coniferen kapvergunningsplichtig zijn (omtrek ≥ 45 cm). Groepje van acht coniferen De bomen in Schuttersbosch hebben een extra bescherming binnen de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Deze wijk is immers opgenomen als ‘Stad groen beeldbepalend’ op de Groene kaart. Om het boskarakter in stand te houden heeft de wijk Schuttersbosch als geheel een kapvergunningsplicht. De focus ligt hier op behoud van de groene kwaliteit van het gebied als geheel. Bomen dragen hier bij aan de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en groenbeleving van de stad (Nadere regels bomen, p10). Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover kap van de acht coniferen om de aanbouw mogelijk te maken. Daar waar dit een rode reden betreft dienen de drie kapvergunningsplichtige bomen gecompenseerd te worden. Liefst op eigen perceel en anders via een storting in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. Een waardebepaling voor het vaststellen van de compensatie ontbreekt bij deze kapaanvraag. Uitgegaan kan worden van €1000,- per kapvergunningsplichtige conifeer. Dit komt neer op een totale compensatiewaarde van €3000,- terug te investeren in bomen op eigen terrein of te storten in het fonds. Trefpunt Groen Eindhoven staat echter negatief tegenover de voorgenomen kap van de levensboom aan de voorkant van het perceel. Dit om de volgende redenen:
  • De hoofdreden om niet te kappen is feitelijk dat we hier te maken lijken te hebben met een gezonde boom die vanwege zijn omvang en positionering aan de Hindelaan een beeldbepalende waarde heeft.
  • In de aanvraag wordt gesproken over het risico op breuk wegens okselplak en olifantsoren. Echter is geen boomtechnisch rapport meegestuurd waarin dit risico wordt aangetoond. Op basis van het locatiebezoek kreeg TGE de indruk dat we te maken hebben met een gezonde boom. Een boomvitaliteitsoordeel door een gecertificeerd European Tree Technician (ETT) zou hiervoor uitsluitsel kunnen bieden.
  • Tot slot kan op basis van de weigeringsgronden vanuit de Verordening Bomen 2015 geconcludeerd worden dat de belangen van verlening niet opwegen tegen de belangen van behoud van de levensboom. Zeker aangezien het belang van verlening niet is aangetoond. Vijf van de zes weigeringscriteria zijn van toepassing: - Natuurwaarde: ja - Landschappelijke waarde: ja - Cultuurhistorische waarde: nee - Waarde van stads- of dorpschoon: ja - Waarde voor leefbaarheid: ja - Beeldbepalende waarde: ja
Wet- en regelgeving verzetten zich tegen de kap van de beeldbepalende levensboom. Bovendien is een bezwaar in een dergelijke groene wijk met actieve buurtvereniging Bewoners Belangen Schuttersbosch (BBS) zeer aannemelijk. Een bezwaar tegen deze kapaanvraag zou vanwege de hierboven genoemde argumenten voor boombehoud juridisch zeer sterk staan. Een mogelijke vergunning is in dit geval niet bestand tegen een bezwaar.

Conclusie

Het wonen in Schuttersbosch moet de naam eer aan doen. Als een beeldbepalende boom zoals de levensboom gespaard kan worden moet men dat ook doen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de kapvergunning voor de levensboom te weigeren. Voor de coniferen kan, gelet op de Verordening Bomen 2015, wel een kapvergunning verleend worden mits deze fysiek of financieel gecompenseerd worden. Joop van Hout en Lieke Stoffelen