Kapadvies Hoogstraat 122

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Hoogstraat 122

Het advies luidt: voorlopig negatief

Het betreft de voorgenomen kap van een beukenboom in de voortuin van Hoogstraat 122 (Gestel).

Aanleiding

De boomverzorger van de beuk heeft meerdere jaren achtereen dode (gestel)takken moeten verwijderen uit de beukenboom. Hij oordeelt dat de beuk gevaar oplevert vanwege mogelijke takbreuk, en adviseert de eigenaren van de grond een kapvergunning aan te vragen.

Onderstaande foto geeft een beeld van de beuk (60 cm diameter op 1,30 m hoogte) en haar locatie.

Afweging

De beuk heeft binnen de Verordening Bomen 2015 de status van “waardevolle boom in particulier bezit”. Hij draagt daarmee voor een belangrijk deel bij aan de identiteit van het groen in Eindhoven. Daarbij draagt hij bij aan leefbaarheid, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en groenbeleving. In beginsel moeten dergelijke bomen daarom in stand gehouden worden.

Een omgevingsvergunning tot het kappen van zo’n boom wordt slechts bij hoge uitzondering voor rode redenen verleend – namelijk alleen vanwege een zwaarwegend maatschappelijk belang. In de huidige aanvraag worden roden redenen benoemt, namelijk “het opdrukken van het trottoir en de particuliere parkeerplaatsen door worteldruk”, en “de wens om behoud van parkeerplaatsen op het terrein”. Deze redenen wegen niet op tegen het maatschappelijk belang van de boom.

De boomverzorger wijst ook op “groene redenen” om de boom te kappen – namelijk de achteruitgang in conditie van de beuk. Naar ons inzicht zou de achteruitgang ook mogelijk veroorzaakt kunnen worden door een niet toereikende groeiplaats van de boom, welke opgelost zou kunnen worden door groeiplaatsverbetering.

Om uitsluitsel te geven over de levensverwachting en potentie van de boom, is een rapport nodig van een ETT – gecertificeerd (of vergelijkbaar) persoon, zoals een Boom Effect Analyse. Onderzocht moet worden wat de werkelijke gevaarzetting van de boom is, wat de conditie en levensverwachting van de boom zijn, waardoor de slechte conditie wordt veroorzaakt, en welk effect groeiplaatsverbetering zou hebben op de huidige conditie.  

Conclusie

TGE staat, voorlopig, negatief tegenover de kap van de betreffende beuk. Het druist in tegen de gemeentelijke Verordening Bomen. Verder onderzoek naar de conditie van de boom is nodig voor het maken van verdere afwegingen.

Trefpunt Groen Eindhoven