Kapadvies Hugo de Grootplein 1-96

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Hugo de Grootplein 1-96

Het advies luidt: positief

Het betreft de voorgenomen kap van twee bomen in de soort Robinia pseudoacacia (acacia’s) op grond van het appartementencomplex Hugo de Grootplein 1-96 (Het Ven, Strijp). Op aanraden van de beheerder van de buitenruimte, die afstervende takken en zwammen constateerde aan twee acacia’s is een kapvergunning aangevraagd voor de twee bomen. Aanvankelijk was deze aanvraag onvoldoende onderbouwd waarna door de gemeente is verzocht een boomvitaliteitsonderzoek aan te leveren. De eigenaar heeft het bedrijf ‘Alles over Groenbeheer’ een onderzoek uit te laten voeren naar de conditie en toekomstverwachting van de acacia’s. Op basis van de resultaten van het onderzoek is opnieuw een kapvergunning aangevraagd voor beiden acacia’s om de verhoogde gevaarzetting als gevolg van de aangetaste bomen weg te nemen.
Onderstaande beelden geven een beeld van de acacia’s (ca 70 cm diameter op 1,30 m hoogte, ca. 70 jaar oud) en hun locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de acacia’s ter plaatse bekeken en het rapport van Alles over Groenbeheer bestudeerd. De conclusies uit het onderzoek zijn helder en ook de situatie ter plaatse laat geen twijfel meer over. Beide bomen verkeren in een slechte conditie en aantasting is onomkeerbaar. Boom 1 (acacia in de oksel van het appartementencomplex) bevat veel dood hout en in de gesteltakken bevinden zich flinke holtes. Tevens bevat een van de gesteltakken een lengtescheur en zijn diverse zwammen aangetroffen (zwavelzwam en judasoor). Deze zwammen zorgen respectievelijk voor bruinrot en witrot waarmee de mechanische kwaliteit van de bomen snel achteruit gaat. Boom 2 (acacia op parkeerplaats) bevat eveneens veel dood hout. Bij veel gesteltakken blijkt sprake te zijn van cambiumsterfte en zwakker wordende verankering. Het risico op het uitbreken van grote gesteltakken is hiermee groot. Op één gesteltak is bovendien een aantasting van korstvuurzwam aangetroffen die witrot veroorzaakt. In tegenstelling tot de zwammen aangetroffen bij boom 1 is deze zwam niet parasitair.  

De combinatie van een slechte conditie en diverse aantastingen maakt dat beiden bomen zich niet zullen herstellen en het risico op het uitbreken van takken toeneemt. Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de aangetaste acacia’s op deze plaats veroorzaken is het een terechte keus de bomen te kappen.

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om na de kap ten minste twee nieuwe bomen aan te planten op het terrein. Zoek hiervoor een plaats met voldoende licht en ondergrondse groeiruimte. Door parallel aan de noodzakelijke kap nieuwe bomen aan te planten draagt men zorg voor de toekomstige groenkwaliteit van het terrein.

Conclusie

Het is pijnlijk maar noodzakelijk om te concluderen dat de twee acacia’s op het terrein van Hugo de Grootplein 1 -96 niet langer op een veilige manier te handhaven zijn. Gelukkig hebben de bomen vele jaren van waardevervulling voor de wijk en de stad achter zich. Kap van de bomen is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. Om op termijn de groenwaarde (beeldkwaliteit, luchtkwaliteit, waterhuishouding, ecologie, klimaat) op het terrein te kunnen bewaren adviseert Trefpunt Groen Eindhoven nadrukkelijk twee nieuwe bomen aan te planten. Diversiteit in soort en leeftijd van de bomen maakt het boombestand plaatselijk veerkrachtiger. 

Trefpunt Groen Eindhoven