Kapadvies Hugo van der Goeslaan 1 - DAF terrein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Hugo van der Goeslaan 1 - DAF terrein

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 11 bomen op het terrein van DAF vanwege een dunning. Parallel aan de kap worden elders op het terrein 27 nieuwe bomen geplant verrijkt met heesters en vaste planten. 

Aanleiding

In het kader van een andere wijze van beheer en inrichting van het groen is de eigenaar van het DAF terrein in Eindhoven voornemens een herstructurering plaats te laten vinden van het huidige groen. De huidige inrichting van het groen voldoet niet meer aan de wijze waarop DAF zich wil presenteren aan bezoekers en waarop DAF een prettige werkomgeving voor het personeel wil verzorgen. Een groot deel van het huidige bomenbestand op het terrein van DAF is oorspronkelijk aangeplant als bosplantsoen en nu uitgegroeid tot een verspreid staande bomenstructuur. Om een duurzaam bomenbestand te behouden voor de toekomst is de eigenaar in 2018 gestart met het gefaseerd dunnen van de diverse bosplantsoenen op het terrein waarbij de te behouden bomen ruimte krijgen om verder te ontwikkelen als bomengroep en/of solitair staande boom. Per bosplantsoen is de richtlijn om ca. 50 procent van de bomen te kappen. Hierdoor ontstaat op maaiveld niveau meer licht en ruimte voor onderbeplanting. Dit wordt aangeplant in de vorm van diverse heesters, vaste planten en grassen. 

De kap vindt plaats in het bosplantsoen, rood omkaderd in afbeelding 1. Hier staan in totaal 36 bomen. Hiervan zullen 18 bomen gekapt worden, waarvan 11 stuks kapvergunningsplichtig (stamomtrek > 45 cm op 1,30 m hoogte).  Het gaat om 10 zomereiken (Quercus Robur) en 1 esdoorn (Acer pseudo platanus). Nadere specificaties en de positionering van de te kappen bomen zijn respectievelijk weergegeven in afbeelding 2 en afbeelding 3. De locatie van de herplant is geel omkaderd in afbeelding 1. 

Afbeelding 1 | Locatie kap (rood) en compensatie (geel)
Afbeelding 2: Specificaties te kappen bomen
Afbeelding 3: Positionering te kappen bomen

Afweging

Op 23 april 2019 heeft Trefpunt Groen Eindhoven een bezoek gebracht aan DAF en de voorgenomen kap en herplant besproken. Net als in de bosplatsoenen waar eerder gedund is staan de bomen in het betreffende perceel vrij dicht op elkaar. Er is sprake van verminderde lichttoetreding waardoor concurrentie ontstaat, o.a. te zien aan de verstoorde lengte/diameter verhouding (afbeelding 4).

Trefpunt Groen Eindhoven onderschrijft dat dunning nodig is om het geheel te kunnen laten ontwikkelen tot een waardevol en toekomstbestendig bosplantsoen. Door een dunning uit te voeren krijgen de te handhaven bomen ruimte om verder uit te groeien en komt er ruimte en licht op maaiveldniveau voor de ontwikkeling van een kruiden- en tussenlaag. Deze onderbeplanting zal de ecologische waarde van de bosplantsoenen vergroten. 

"Over dunning staat in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven het volgende geschreven:Dunning is als beheermaatregel slechts van toepassing op een houtopstand bestaande uit meerdere bomen van vergelijkbare grootte, waarvan de kronen elkaar raken en gezamenlijk een min of meer gesloten bladerdak vormen. De dunning dient er op gericht te zijn de overgebleven bomen dusdanig meer ruimte te geven dat de kronen zich verder kunnen ontwikkelen om binnen 10-15 jaar weer een gesloten bladerdak te kunnen vormen. Als vuistregel zal een dunning de verwijdering van maximaal de helft van het aantal bomen in het plangebied betekenen. (Verordening Bomen 2015, gemeente Eindhoven)"

Daar waar de eigenaar voornemens is om – gelet op het aantal kapvergunningsplichtige bomen – precies de helft van het aantal bomen te kappen kan de voorgenomen ingreep geschaard worden onder dunnen (groene reden). Bij een dunning is compensatie niet vereist (Verordening Bomen 2015). Desalniettemin is DAF voornemens om voor de toekomstbestendigheid en de beeldkwaliteit van het terrein 27 nieuwe bomen aan te planten op een stuk langs de Geldropseweg waar nu enkel gazon staat. 

Afbeelding 4 | Huidige situatie

Herplant

De volgende aantallen en soorten worden nieuw aangeplant op het terrein van DAF:

  • Carpinus betulus ‘Lucas’: 4 stuks   
  • Qercus robur ‘Fastigiata Koster’: 12 stuks
  • Styphonolobium japonica: 3 stuks
  • Celtis occidentalis: 3 stuks
  • Tilia tomentosa ‘Brabant’: 2 stuks
  • Tilia platyphyllos ‘Orebro’: 2 stuks
  • Gymnocladus dioica (meerstammig): 1 stuk
  • Totaal: 27 stuks

Verder wordt het nieuw in te richten gebied verrijkt met diverse heesters en vaste planten. 

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap die behandeld mag worden als een dunning (groene reden). De helft van de bestaande bomen zal worden gekapt omwille van een toekomstbestendige ontwikkeling van het bosperceel. Tevens zal een stuk gazon worden omgevormd tot hoogwaardig groen middels aanplant van 27 nieuwe bomen, heester en vaste planten.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen