Kapadvies Jan Heynslaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Jan Heynslaan

Het betreft de kap en compensatie van 27 bomen om de realisatie mogelijk te maken van het plan “ROOT” - 56 appartementen met een halfverdiepte parkeergarage en gemeenschappelijke fietsenberging aan de Jan Heynslaan in Eindhoven.

Afweging

De planlocatie wordt begrensd door de Jan Heynslaan, Willem de Bruynstraat, Tonnaerstraat en het Peter Noorwitspad. De locatie bestaat in de huidige situatie uit twee panden met omliggend groen met daarop 64 bomen. De huidige bebouwing wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw.

Van alle bomen is een waardebepaling gedaan, en een boom effect analyse op basis van de eerste ontwerpen. Hieruit blijkt dat door de positionering van het nieuw te bouwen gebouw t.o.v. de bestaande bomen, 37 van de 64 bomen behouden kunnen worden. Twee bomen zijn dood, en 25 komen te vervallen ten behoeve van de bouw. Hiervan zijn 3 bomen geclassificeerd als waardevol.

Aan de westzijde van het plangebied moeten boomnummers 226 en 227 wijken voor de realisatie van 2 ondergrondse afvalcontainers. De naastgelegen boom 167 moet wijken vanwege het tracé aan kabels en leidingen. Verder zijn kabels en leidingen zoveel mogelijk onder de verharding gepland, en buiten de kroonprojectie van bomen. Een trafo voor de wijk, die op het plangebied was bedacht en ten koste van boom nummer 183 zou gaan (noord-oost hoek), is verplaatst naar buiten het plangebied. Ook wordt voor het behoud van boom nummer 178 (aan de noordkant van het plangebied) een taluut wat steiler aangelegd dan initieel bedacht, om zo de wortelzone te sparen. Ten slotte moesten er volgens de boom effect analyse 4 bomen wijken vanwege grondontgravingen voor de ondergrondse parkeergarage, die net binnen 1,5 meter afstand van de kroonprojectie valt. Het gaat om boomnummers 175, 177, 216 en 217. Voor deze bomen is gekozen om voorwerk te laten doen zoals bekisting van de kluit aan de kant van de ontgraving. Ook krijgen de bomen extra nazorg. Op deze manier kunnen de bomen hopelijk in stand gehouden worden.

De overgebleven te kappen bomen moeten wijken voor sloop, fundering en nieuwbouw. Grondbemaling moet plaatsvinden, maar aangezien de bomen op deze plek niet afhankelijk zijn van grondwater, zal dat niet leiden tot uitval van bomen. Wel zullen alle bomen mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden op het terrein. De Boom Effect Analyse geeft daarom goede adviezen mee over boombescherming, en nazorg voor alle bomen en de bodem. TGE gaat er vanuit dat deze adviezen worden opgevolgd.

Compensatieplan

In totaal moeten vanwege de bouw 27 bomen worden gekapt waarvan 2 bomen reeds dood zijn. Deze bomen zijn getaxeerd en hebben een waarde van €81.778,-. In het kader van de Verordening Bomen 2021 moet de getaxeerde waarde van de te kappen bomen weer terug geïnvesteerd worden in nieuwe bomen. De kapaanvraag wordt daarom vergezeld van een compensatieplan.

In het nieuwe groenplan worden er 18 nieuwe bomen van de 1e/2e orde en 35 nieuwe meerstammigen (3e orde) aangeplant. De 18 grote bomen zijn gekozen vanwege hun typisch standplaats op schrale zandgronden: 6 Robinia pseudoacacia (Ro in onderstaande afbeelding), 6 meerstammige Betula pendula (Be in onderstaande afbeelding) en 6 Pinus sylvestris (Pi in onderstaande afbeelding). Voor deze bomen wordt een standaard herplantmaat van de gemeente Eindhoven gehanteerd van 20-25 cm stamomvang. Voor de Pinus sylvestris wordt een iets grotere maat gehanteerd (35-40) opdat de boom voldoende maat heeft en je er goed onder kan lopen.

Ook de 35 lager blijvende meerstammigen passen bij de schrale zandgronden, met soorten als Amelanchier lamarckii, Cornus mas, Crataegus monogyna en Sorbus aucuparia. Deze soorten versterken de ruimtelijke beleving en zorgen tegelijkertijd voor voedsel en schuilplekken voor vogels.

Na aanplant worden de nieuwe bomen nog voorzien van 3 jaar nazorg.

De onderbeplanting van ROOT bestaat uit kruidenrijk gras. Het zadenmengsel is geschikt voor gazons die relatief exten­sief gemaaid kunnen worden, verdraagt schaduw en geeft ook in de winter een mooi beeld. Daarnaast worden vaste planten aangeplant die kleur geven aan het park en de tuin. De vaste planten zijn tevens voedselbron, waard- en drachtplan voor bijen en insecten.

De totale investeringen voor de nieuwe aanplant van bomen, inclusief ondergrondse groeiplaatsvoorzieningen en 3 jaar nazorg, is geschat op zo’n € 77.000,-. Er resteert daarom nog een bedrag van €4.778,-. Dit bedrag wordt gestort in het bomen compensatie fonds van de gemeente Eindhoven.

Conclusie

TGE ziet een weloverwogen plan waarin de groene waarde op de lange termijn behouden blijft. Wel is van kritisch belang hoe de aannemer te werk gaat tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden, en hoe de bomen beschermd worden. Aangezien een externe aannemer het plan gaat uitvoeren, moeten de belangen voor de bomen goed geborgd worden bij de overdracht.

Er nog een kleine kans dat de ondergrondse afvalcontainers buiten het plangebied geplaatst kunnen worden, op de plek van enkele parkeerplaatsen. In het belang van de 2 bomen die hiervoor moeten wijken, hopen we natuurlijk dat dit mogelijk blijkt. Ten slotte willen we nog opmerken dat de keuze voor Betula Pendula en Pinus Sylvestris uitstekend aangevuld zou worden door inlandse eik. Wat ons betreft zou de eik beter in het plan passen dan de Robinia. Omdat de wortels van de Robinia ook vrij invasief gedrag kunnen vertonen, lijkt ons de keuze nabij kabels en leidingen en nabij terras en bebouwing, een riskante. Ook vanuit dat oogpunt zou een soort zoals de eik onze voorkeur hebben.

Bovenstaande foto en de uitgelichte foto bij dit artikel zijn genomen op 19 oktober 2021 door Bea Straver.