Kapadvies Jennerlaan 9 (Herziene versie)

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Jennerlaan 9 (Herziene versie) Het advies luidt: negatief Het betreft de kap van een Amerikaanse eik in de achtertuin van Jennerlaan 9.

Aanleiding

Zoals te lezen in het verleende kapadvies van 31-01-2018, heeft Trefpunt Groen Eindhoven destijds niet positief kunnen adviseren op de voorgenomen kap. Hoofdreden voor dit negatief advies was dat TGE op basis van het locatiebezoek de indruk kreeg dat we te maken hebben met een gezonde boom. Naast angst voor verhoogde gevaarzetting zijn de argumenten van de bewoner om tot kap over te gaan: reductie van (zon)licht, bladval, afbreuk aan beeldkwaliteit, beperkte klimaatwaarde wegens smalle kroon en beperking groeiplaats overige planten. Omdat het hier gaat om aspecten die; ofwel inherent zijn aan het hebben van een boom, ofwel subjectief zijn heeft TGE deze aspecten buiten beschouwing gelaten bij de totstandkoming van haar advies. TGE heeft geadviseerd om de mogelijke afname in stabiliteit als gevolg van het ingraven van de trampoline in de directe nabijheid van de eik te herstellen middels het wegnemen van de onderste twee gesteltakken. De boom zal weer stabiel worden door het vormen van nieuwe wortels en door de kroon maximaal in te nemen is het omvallen van de boom tot een minimum beperkt. Het advies van TGE is overgenomen waarna de kapaanvraag is geweigerd. De eigenaar van Jennerlaan 9 heeft op deze uitspraak bezwaar ingediend. Naar aanleiding van dit bezwaar heeft op 22-5-2018 een gesprek plaatsgevonden tussen de eigenaar van Jennerlaan 9 (tevens bezwaarmaker), Trefpunt Groen Eindoven en de gemeente Eindhoven. Tijdens dit gesprek heeft bezwaarmaker zijn argumenten kunnen toelichten en zijn de mogelijkheden verkend. Dit herziene advies is de formele reactie van TGE naar aanleiding van het bezwaar en het gesprek.

Afweging

De bomen in de Roosten hebben een extra bescherming binnen de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Deze wijk is immers opgenomen als ‘Stad groen beeldbepalend’ op de Groene kaart. De focus ligt hier op behoud van de groene kwaliteit van het gebied als geheel. Bomen dragen hier bij aan de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en groenbeleving van de stad (Nadere regels bomen, p10). Bij het beoordelen van een kapaanvraag zoals deze, wordt in Eindhoven de boomwaarde altijd afgezet tegen de overlast met behulp van de ‘overlastmatrix’. Deze methodiek is opgenomen in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Voor het opstellen van dit herziene advies hebben wij deze overlastmatrix toegepast. Hieruit blijkt dat de boomwaarde significant hoger is dan de overlast. De relatief hoge boomwaarde komt voort uit de volgende aspecten: locatie in gebied aangewezen als ‘stad groen beeldbepalend’, levensverwachting >15 jaar, milieuwaarden (luchtkwaliteit, thermisch comfort, hydrologie, afvangen CO2). De motieven voor kap worden gewogen en bij elkaar opgeteld. Dit leidt tot een bepaalde waardering van de overlast. De motieven voor kap van de Amerikaanse eik zijn: angst voor verhoogde gevaarzetting, reductie van (zon)licht, bladval, afbreuk aan beeldkwaliteit (aanvrager vindt de boom’ lelijk’), beperkte klimaatwaarde wegens smalle kroon, beperking groeiplaats overige planten. De overlast krijgt een lage waardering in de matrix. Ten eerste omdat de boom(kroon) het zich/licht belemmert voor <50%, ten tweede omdat blad- en vruchtval van rechtswege geen criterium mag zijn (besloten in art. 57 boek 5 BW en art 37 BW), ten derde omdat de aannamen m.b.t. de vorm en habitus van de boom subjectief zijn van aard en tot slot omdat gevaarzetting niet is aangetoond. Op basis van het locatiebezoek kregen wij de indruk dat we te maken hebben met een gezonde boom. Een boomvitaliteitsoordeel door een gecertificeerd European Tree Technician (ETT) zou hiervoor uitsluitsel kunnen bieden. Overigens merkt TGE op dat de overlast aspecten; ‘belemmering van (zon)licht’ en ‘smalle kroon c.q. zeer weinig bladgroen’ elkaar tegen lijken te spreken. Trefpunt Groen Eindhoven staat negatief tegenover de voorgenomen kap van de Amerikaanse eik op het perceel van Jennerlaan 9 om de volgende redenen:
  • De hoofdreden om niet te kappen is feitelijk dat we te maken lijken te hebben met een gezonde Amerikaanse eik met een levensverwachting van ten minste 15 jaar. Desalniettemin kan niet ontkend worden dat de bewoners last hebben van angst voor verhoogde gevaarzetting gerelateerd aan de ontstane scheefstand van de boom. Echter is gevaarzetting niet aangetoond. Hiermee is kap van een ogenschijnlijk gezonde boom voor TGE een te rigoureuze oplossing om het angstprobleem weg te nemen. Bij aanhoudende angst adviseert Trefpunt Groen Eindhoven de bewoners om een boomvitaliteitsoordeel uit te laten voeren door een gecertiviceerd European Tree Technician (ETT).
  • Een tweede belangrijke reden is dat de overlast van de boom niet opweegt tegen de waarde van de boom op stad- en buurtniveau. Dit argument komt voort uit toepassing van de overlastmatrix (Verordening Bomen 2015) zoals hierboven beschreven.
  • Een derde reden is dat de bewoner is ingetrokken na de aanplant van de boom. Hierdoor had de bewoner redelijkerwijs de last van de boom in kunnen schatten. Bovendien heeft de eigenaar in 2015 al een vergunning gekregen voor het kappen van 2 van de oorspronkelijk 4 Amerikaanse eiken op het perceel. Gelet op de aard van de aanvraag had ook deze op grond van de Verordening Bomen 2015 geweigerd kunnen worden.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat TGE geen voorstander is van kap van de betreffende eik. Wet- en regelgeving verzetten zich hier tegen. Een bezwaar tegen een mogelijke kapaanvraag zou vanwege de hierboven genoemde argumenten voor boombehoud juridisch zeer sterk staan. Daarnaast is de kans op precedentwerking bij kap in deze situatie groot. Vele straten en tuinen met bomen geven een gelijksoortige ‘last’. Naast de lust wordt dit algemeen voor lief genomen. Het kappen van de boom geeft hierdoor een ongewenst signaal af. Na deze herziening blijft het advies van Trefpunt Groen Eindhoven: vergunning niet verlenen. NB Trefpunt Groen Eindhoven ziet een fenomeen in het aanvragen van kap in ‘beboste’ wijken zoals De Roosten. Bewoners hebben een hoge waardering voor hun groene omgeving maar zien hun eigen perceel liever niet gevuld met bomen.