Kapadvies Ruysdaelbaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Ruysdaelbaan

Aanleiding 

Het gebied wordt heringericht. De hoofdrijbaan van de Ruysdaelbaan wordt aan de noordzijde circa 1,5 m versmald zodat de bomen in een onverharde situatie komen te staan naast enkele parkeervakken voor langsparkeren.

Aan de zuidzijde van de rijbaan komen de bomen in plantvakken met hagen te staan. In de groenstrook worden wadi’s voor tijdelijke waterberging uitgegraven en worden natuurlijke speelplekken aangelegd.

Ook wordt er een half verhard wandelpad door de groenstrook aangelegd. Om de afvoer vanuit de kolken en de wadi’s te bewerkstelligen wordt er een regenwaterriool bijgelegd en wordt op enkele plekken het riool vernieuwd.

Aan de Tenierslaan worden eveneens wadi’s aangelegd en wordt de rijbaan versmald. 

In tabel 1 zijn de voorgenomen activiteiten opgesomd en is aangegeven op welke bomen deze mogelijk invloed hebben. 48 Bomen worden op voorhand verwijderd.

Het projectgebied omvat de straten Ruysdaelbaan, Tenierslaan, Willem van Konijnenburglaan, een klein deel van de Kempensebaan en het voorterrein van perceel Ruysdaelbaan 106. Aan de noordzijde van de Ruysdaelbaan bevindt zich een naoorlogse wijk met eengezinswoningen. Aan de zuidzijde een industrieterrein met diverse bedrijven en winkels.  

Afbeelding 1 Plan locatie 

Afweging 

TGE is vanaf het begin van het project betrokken geweest bij de herinrichting. Daarnaast heeft Cobra in opdracht van de gemeente een uitgebreide BEA uitgevoerd. Het is een flinke ingreep waarbij een groot aantal bomen plaats moet maken. Echter, zoals ook blijkt uit de analyse van Cobra zijn de meeste van deze bomen in matige tot slechte conditie. Onder andere door Essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte.  

Compensatieplan 

Er ligt er een goed uitgewerkt compensatie plan waarin meer nieuwe bomen zijn voorzien dan dat er worden weggehaald (55 om 86). Daarnaast worden er diverse wadi’s aangelegd en wordt er nog eens 5650 m2 onthard en vergroend met veel kruidenrijk gras en heesters. Er is tevens sprake van het aanleggen van natuurlijke speelelementen. Wij adviseren om hiervoor de te vervangen bomen voor te gebruiken indien mogelijk.  

Conclusie 

Trefpunt Groen Eindhoven is vanaf het begin nauw betrokken bij het projectplan en staat positief tegenover de beoogde ontwikkeling.