Kapadvies karel de Grotelaan

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Het betreft de kap van bomen ten behoeve van infrastructurele werken nabij aansluiting Karel de Grote laan en de Meerveldhovenseweg met de N2.

Kapadvies karel de Grotelaan

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan). We kunnen ons vinden in het kapvoorstel. De boomwaardebepaling vechten we niet aan. Echter wel het compensatieplan. Wellicht op een gebruikelijke wijze opgesteld, des te shockerend. De impact van de renovatie van het verkeersplein is groot op de huidige groen/grijs of groen/rood verhouding. Gelukkig dient het systeem van bomencompensatie voor ten minste behoud van de groen/grijs en groen/ rood verhoudingen in de stad Eindhoven.

Compensatieplan

Het compensatieplan voelt beslist niet goed. De daadwerkelijke compensatie is marginaal en de toerekening van kosten aan de bomencompensatie is buiten proporties.

Bij een eerste blik op het plan zien we dat ongeveer een kwart van de boomcompensatie besteed wordt aan het wegnemen van verhardingen en het uitwisselen van de grond. Gebruikelijk in de compensaties is dat we de opwaardering van de bodem met composten en eventuele beluchtingsacties van de bodem zien als groeiplaatsverbetering. Echter het geheel wegnemen van verhardingen, die onderdeel zijn van een grote renovatie van een verkeersituatie zien als groeiplaatsverbetering is wel erg vrij of selectief gedacht.  Beter is het om de kostenpost voor het opbreken van de verhardingen en het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond als kostenpost bij de wegenbouw netjes circulair gedacht op te nemen.

In het compensatieplan lezen we: 100 m3 grond ontgraven en afvoeren versus 120 m3 teelaarde aanbrengen. Op eerste gezicht lijkt dit onlogisch. Wanneer ik bijvoorbeeld 100 m3 verdichte bodem ontgraaf wordt er 120 m3 losse grond met lucht afgevoerd.  In de ontstane ruimte van 10m3 volume kan ik terug leggen 100 m3 teelaarde NIET VERDICHT.

De post “boomgaten met bomengrond” is reëel te beschouwen als groeiplaatsverbetering

De post “beschermmaatregelen K&L” is te twijfelachtig om toe te rekenen aan de bomen. Deze maatregelen worden niet genomen ten gunste van de bomen, echter ten gunste van de verhardingen en kabels en leidingen. Daar horen deze kosten aan toegerekend te worden. Juist het verschil in standpunt dat je inneemt geeft een verschillend perspectief. 

De post aanbrengen kruidenrijk gras inclusief spitten is niet toe te rekenen aan boomcompensatie.

Beheerkosten als maaien gazon en maaien en ruimen kruidenmengsel zijn beheerkosten die beslist geen nazorgkosten zijn behorende bij de aanplant van de bomen ter compensatie. Het zijn beheerkosten die ook na uiteindelijke oplevering na nazorg ook gelden en die niet specifiek gericht zijn op de zorg voor de gecompenseerde bomen.

Compensatieplan dat voorgelegd is:

In bovenstaand schema maken we de scheiding in wat wij toekennen aan compensatie bomen en wat wij niet toekennen aan de compensatie en wat wij zien als beheerkosten gangbaar beheer niet inzake bomen en aan infrastructuurkosten niet zijnde bomen.

De kosten voor nazorg/garantie zijn behoorlijk. Wanneer ook werkelijk voor deze kosten nazorg geleverd zal zijn, moet de beplanting welhaast gelukt zijn.

Onderstaande kosten zijn zelfs met creatief boekhouden niet toe te rekenen aan de bomen.

Conclusie

Onze conclusie: het compensatieplan voldoet niet in de huidige vorm. Het idee achter het groencompensatieplan wordt uitgehold met het voorgelegde compensatieplan.

Wanneer er ter plekke niet meer te investeren is in groencompensatie zal niet geaccepteerde gedeelte voor compensatie gestort dienen te worden in het gemeentelijke groenfonds.

Wij zouden graag een aangepast compensatieplan met inzichtelijke begroting zien. Op basis van beide kunnen wij de groencompensatie opnieuw beoordelen. Daarna kan na uitvoering de compensatie nog eens beoordeeld worden.

Goedkeuring van de daadwerkelijke compensatie zal plaatsvinden na de oplevering en drie jaar na de aanleg. Dan pas wordt de financiële vergoeding geheel afgerond. Rapportages over deze opleveringen dienen gedeeld te worden met het TGE.

 

Uitgelichte afbeelding: Bea Straver