Kapadvies Kleine Berg

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Kleine Berg Het advies luidt: positief, mits... Het betreft de kap van 7 bomen ter plaatse van de Kleine Berg in verband met herinrichting van de straat en het versterken van de groenstructuur.

Aanleiding

De Kleine Berg komt er in de toekomst anders uit te zien. De inrichting van de straat voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Bovendien is de straat toe aan groot onderhoud. In het nieuwe ontwerp is meer plaats voor groen. Bovendien komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en fietsenstallingen. De meeste bestaande bomen kunnen worden ingepast in het nieuwe ontwerp. In verband met de herinrichtingswerkzaamheden kunnen 7 bomen echter niet duurzaam bewaard worden. Deze bomen worden gekapt en gecompenseerd door aanplant van 11 nieuwe bomen. Verder geven siergroen en kruiden de Kleine Berg een groener karakter. Om een indruk te krijgen hoe dit er uit gaat zien de volgende illustratie: Deze 7 bomen worden gekapt voor de herinrichting:
Boom-nummer Boomsoort Stamomtrek  Boomwaarde Leeftijd ca. Levens-verwachting Kapvergunnings-plichtig
3 Zuileik 129 cm €5.397 30 > 15 j Ja
4 Katzuraboom 38 cm €2.718 15 > 15 j Nee
5 Katzuraboom 44 cm €2.718 15 > 15 j Nee
6 Plataan 35 cm €2.718 15 > 15 j Nee
9 Zuileik 85 cm €5.397 30 > 15 j Ja
12 Winterlinde 44 cm €2.748 15 10-15 j Nee
13 Winterlinde 47 cm €2.748 15 10-15 j Ja

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven is reeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij de herinrichtingsplannen voor de Kleine Berg. In dezen heeft TGE kunnen adviseren over het straatprofiel, de beplantingskeuze, de groeiplaatsen, klimplanten etc. Om tot een advies te komen voor deze kapaanvraag behorend bij de herinrichting is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan). Trefpunt Groen Eindhoven is op locatie geweest en heeft de bomen bekeken. Zoals reeds afgesproken tijdens de werkgroepbijeenkomsten blijven de meest waardevolle bomen staan, zoals bijvoorbeeld de zuileik ter hoogte van Kleine Berg nr. 57. Bovendien zullen bij enkele bestaande bomen voedingspijlers worden aangebracht ter verbetering van de conditie. Wat opviel was dat enkele bomen die op de kaplijst zijn aangemerkt als niet kapvergunningsplichtige bomen (stamomtrek < 45 cm) bij het nameten op 1,30 meter hoogte ontegenzeggelijk een stamomtrek hebben van meer dan 45 cm. Bij het nameten van de ‘twijfelgevallen’ kwam TGE tot dit overzicht:
Boomnummer Boomsoort Stamomtrek  (opgegeven) Stamomtrek  (door TGE) Boomwaarde Kapvergunnings-plichtig
3 Zuileik 129 cm - €5.397 Ja
4 Katzuraboom 38 cm 43 cm €2.718 Nee
5 Katzuraboom 44 cm 46 cm €2.718 Ja
6 Plataan 35 cm 46 cm €2.718 Ja
9 Zuileik 85 cm - €5.397 Ja
12 Winterlinde 44 cm 44 cm €2.748 Nee
13 Winterlinde 47 cm - €2.748 Ja
Compensatieplicht totaal €18.978
  Naast boom 3, 9 en 13 zijn in dit geval ook boom 5 en boom 6 kapvergunningsplichtig. Dit brengt ons bij de toets van het compensatieplan. De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Gelet op het feit dat niet drie maar vijf bomen kapvergunningsplichtig zijn dient er voor een totaalwaarde van €18.978 te worden gecompenseerd (in tegenstelling tot de €13.542 die is opgenomen in de aanvraag). Het compensatieplan is bekend. Hierin komen de volgende soorten en aantalen terug: Met de aanplant van deze nieuwe bomen wordt een compensatiebedrag bereikt van: 11 x €1500 = €16.500. Er is hiermee een formeel compensatietekort van €18.978 - €16.500 = €2.478. Het moge echter duidelijk zijn dat Trefpunt Groen Eindhoven blij is met de nieuwe inrichting en het nieuwe groenplan voor de Kleine Berg. Met 11 nieuwe bomen, siergroen, kruiden, klimplanten, verblijfsruimten en een fiets- en voetgangersvriendelijke inrichting zal de Kleine Berg gereed worden gemaakt voor de komende decennia. Desalniettemin ziet Trefpunt Groen Eindhoven de resterende compensatiewaarde van ca. €2.500 graag terug in groenwaarden in het gebied.

Advies

Trefpunt Groen Eindhoven is bekend met de plannen van Ondernemersstichting De Bergen (OSDB) om hun gebied te vergroenen. In eerste instantie wil de stichting dit doen middels het aanbrengen van gevelbeplanting. De stichting heeft reeds de plaatsen geïnventariseerd waar dit mogelijk zou zijn en is momenteel bezig met het ontwikkelen van een beplantingsplan. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de kapvergunning te verlenen en OSDB met het resterend compensatiebedrag van €2.500 te steunen in het uitvoeren van hun plannen voor gevelvergroening in het gebied. De waarde van de bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard. Wanneer de compensatiewaarde van de te kappen bomen nr. 5 en nr. 6 niet fysiek zal worden gecompenseerd wijst Trefpunt Groen Eindhoven op de factor 5 waarmee deze waarde dient te worden vermenigvuldigd bij een storting in het bomencompensatiefonds. Dit omdat het hier gaat om bomen in het centrumgebied.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits de resterende compensatiewaarde van €2.500 eveneens zal worden geïnvesteerd in het vergroenen van het gebied, liefst in samenwerking met Ondernemersstichting De Bergen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen