Kapadvies Kleine Bleekstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Kleine Bleekstraat

Het advies luidt: positief, mits...

Het betreft de kap en compensatie van 4 amberbomen (Liquidambar styraciflua) in de Kleine Bleekstraat (rand Irisbuurt, tegen centrum). Dit in het kader van het project Kleine Bleekstraat - Havenstraat waarbinnen deze straten zullen worden heringericht en vergroend.

Aanleiding

De Kleine Bleekstraat en Havenstraat zullen worden heringericht. Bestrating wordt vervangen, nieuwe riolering wordt aangelegd en van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de woonstraten te vergroenen. Momenteel staan er in het projectgebied 11 bomen. Hiervan zullen er 7 worden ingepast in het nieuwe ontwerp. Dit betreft onder meer de waardevolle Canadese populier naast Kleine Bergstraat 1 en de waardevolle bergiep tussen Havenstraat 1 en 9. In de Kleine Bleekstraat zullen 4 amberbomen worden gekapt ten behoeve van de herinrichting. De waarde van deze te kappen bomen wordt gecompenseerd binnen het plangebied door aanplant van 17 nieuwe bomen. 

De volgende 4 bomen zullen worden gekapt ten behoeve van de herinrichting:


Afbeelding 1 | Bestaande bomen, te kappen bomen met rood kruis

Afweging

Om tot een advies te komen beoordeelt Trefpunt Groen Eindhoven hoe zorgvuldig binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en wordt gekeken naar hetgeen terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).

De werkzaamheden vallen binnen de invloedsfeer van twee van de te handhaven bomen: boom 118146 (Canadese populier) en boom 40458 (bergiep). Beide bomen hebben een leeftijd van ca. 50 jaar waarmee deze bomen conform de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven een waardevolle status hebben. Door Cobra is een Boom Effect Analyse (BEA) uitgevoerd naar de invloed van de werkzaamheden op deze bestaande bomen. Met name ten behoeve van duurzaam behoud van de Canadese populier heeft dit geleid tot het advies om het ontwerp aan te passen. Het nauwkeurig overnemen van deze adviezen t.b.v. duurzaam behoud (H6, alternatieven – p17; H7, Advies – p18 en p19) is voor Trefpunt Groen Eindhoven een voorwaarde die gekoppeld dient te worden aan de vergunningverlening voor de te kappen bomen. Kort samengevat zijn dit bij boom 118146 de volgende maatregelen:

  1. Voor het trottoir het bestaande zandcunet gebruiken.
  2. Handhaven van de bestaande opsluitbanden aan de boomzijde of (indien noodzakelijk) nieuwe opsluitbanden plaatsen met behoud van boomwortels.
  3. Een boomdeskundige (bomenwacht) begeleidt de werkzaamheden.

De vier te kappen amberbomen staan in de verharding en zijn hoog opgekroond. De bomen hebben een stamomtrek van ca. 70 cm en een leeftijd van ca. 20 jaar. De 4 amberbomen zijn ‘vervangbaar’, zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven.


Afbeelding 2 | Te kappen amberbomen in de Kleine Bleekstraat

De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. De 4 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €14.533. Deze waarde zal worden gecompenseerd binnen het plangebied door aanplant van 17 nieuwe bomen met een totale compensatiewaarde van €25.500. De nieuwe bomen zullen een mix zijn van moeraseik, veldesdoorn amberboom (alle drie zuilvorm) en iep, valse christusdoorn en kronkelwilg. Waar mogelijk worden de groeiplaatsen van de nieuwe bomen verbeterd en worden boomspiegels ingepland met onder beplanting. Via deze link is de concept plantekening voor de Kleine Bleekstraat - Havenstraat te downloaden.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits de adviezen m.b.t. duurzaam behoud van de te handhaven bomen worden overgenomen (Cobra rapport, p17 t/m p19).

Joop van Hout en Lieke Stoffelen