Kapadvies Koning Arthurlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Koning Arthurlaan

Aan de Koning Arthurlaan bevindt zich een voormalig politiebureau, welke gesloopt moet worden. Van Wanrooij projectontwikkeling is van plan 20 woningen te realiseren op dit terrein. Hier moeten 16 kapvergunning-plichtige bomen voor wijken.

Afbeelding 1. Overzichtsfoto projectlocatie. Bomen binnen de plangrenzen staan aangegeven. Groene stip staat voor een boom in goede conditie, geel-oranje staat voor voldoende- matig, rood staat voor slechte conditie (levensverwachting minder dan 5 jaar).

In de nieuwe situatie worden er 20 woningen met een gemeenschappelijk binnenterrein gerealiseerd, volgens de plattegrond hieronder.

Afbeelding 2. Plattegrond van de nieuwbouw, met in groene cirkels de nieuw aan te planten bomen.

Alle bomen binnen het plangebied, aangegeven in afbeelding 1, moeten wijken voor het plan. Het gaat om 16 bomen, met een monetaire waarde van €24.077,-. 

Afweging

TGE heeft via de gemeente meerdere overleggen gevoerd om het behoud van bomen te heroverwegen. Echter de noodzakelijke bodemsanering, de benodigde ruimte voor sloop en bouw, en de gewenste stedenbouwkundige opzet van de gemeente lieten dit niet toe.

Daarom zijn we in gesprek gegaan over de compensatie van de te kappen bomen. Volgens de Verordening Bomen 2015 moet minimaal de monetaire waarde van de te kappen bomen gecompenseerd worden. Het plan is nu om op de nieuwe particuliere grond 4 bomen terug te brengen in de voortuinen. Hiervoor krijgen de bewoners een instandhoudingsplicht (evenals voor de klimop hagen die tussen de achtertuinen komen). Daarnaast komen er 2 bomen op het binnenterrein met parkeergelegenheid. Op openbaar terrein, in de parkeervakken aan de Koning Arthurlaan, zijn 2 parkeervakken opgeofferd voor groen en 2 bomen. En ten slotte worden er nog 2 bomen van de eerste orde aangeplant in het plantsoen aan de overzijde van het plangebied.

Financiële verantwoording voor de compensatie:

Met bovenstaande opsomming, in combinatie met de 2 bomen in het plantsoen, denkt TGE dat de groenwaarde voor de toekomst weer is veiliggesteld. Wij adviseren nog wel:

  • voor de compensatie te kiezen voor inheemse bomen die van meerwaarde zijn voor de stadsecologie, liefst aangevuld met onderbeplanting (waardplanten en/of besdragend).
  • De zorgplicht in acht te nemen bij de kap van bomen. Handel zoveel mogelijk buiten het broedseizoen, of laat de te kappen bomen inspecteren op nest- of verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen.

Rest er enkel nog de afhankelijkheid van hoe de nieuwe bewoners hun tuinen aanleggen. Helaas constateert TGE dat de trend om tuinen te verstenen nog niet doorbroken is. Daarvoor wil TGE graag voorstellen dat ontwikkelaar een (gratis) cursus tuinaanleg onder de aandacht brengt bij de bewoners. Mochten zij interesse tonen, dan brengt TGE hen graag in contact met partijen in Eindhoven die dit kunnen verzorgen.

Conclusie

Wij zijn akkoord met de kap en compensatie van de 16 bomen. Wel adviseren we nog om inheemse soorten te gebruiken, om de zorgplicht in acht te nemen, en om de nieuwe bewoners het voorstel mee te geven voor een gezamenlijke cursus tuinaanleg. Eventueel wil TGE helpen om dat laatste op te zetten. Voor een groener, gezonder Eindhoven hebben we ook particulieren nodig.

Notitie bij deze omgevingsvergunning: aan de noordwestzijde van het plangebied, aan de Kapitein Pulverstraat, staan vier rode paardenkastanjes direct bij de plangrens. Deze bomen zijn in matige tot slechte staat. De gemeente en Van Wanrooij zijn overeengekomen deze bomen te vervangen. De omgevingsvergunning hiertoe is inmiddels al verleend en nadere (werk- en financiële) afspraken zijn gemaakt. Na realisatie van het plan worden hier binnen 3 jaar bomen herplant.