Kapadvies Lunetzorg-Eckartdal

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Lunetzorg-Eckartdal

Het advies luid: positief, mits

Het betreft de kap van 13 bomen op terrein van Lunetzorg (Nuenenseweg 1, Eckartdal) voor de aanleg van een weg met parkeerplaatsen en een uitrit die de bestaande toegangsweg aan de Amazonenlaan moet vervangen. 

Aanleiding

Om in de toekomst te blijven voldoen aan de zorgbehoefte en daarmee samenhangende eisen is Lunetzorg Eckart voornemens nieuwe zorgcomplexen te bouwen en enkele bestaande complexen te amoveren. Deze ontwikkelingen zijn in 2017 planologisch mogelijk gemaakt middels een bestemmingsplanwijziging. De parkeerplaats in de zuidwestelijke hoek van Eckartdal (Afbeelding 1, in geel) ligt gedeeltelijk in een gebied dat bestemd is als ‘Groen’ en onderdeel uitmaakt van de groenblauwe mantel. Augustus 2017 zijn Lunetzorg, TGE en buurtvereniging VOKE overeengekomen dat de nieuwe weg wordt aangelegd met haaks daar op parkeerplaatsen. Op deze manier kan het door de groenblauwe mantel beschermde stuk van de parkeerplaats teruggegeven worden aan de natuur. Na het gereedkomen van de bouw zal de bestaande toegangsweg aan de Amazonenlaan opgeruimd worden.

Nieuwe weg (in rood) en tijdelijke parkeerplaats (in geel)

Om de nieuwe weg mogelijk te maken zullen 13 bomen moeten worden gekapt. Daar waar de nieuwe weg de aanleiding is voor kap betreft het hier kap om een rode reden en zullen de bomen naar waarde gecompenseerd moeten worden. 

In tabel 1 zijn de 13 te kappen bomen opgenomen. Deze bomen zijn hiermee onderwerp van dit kapadvies. Raadpleeg voor de positie van deze bomen deze tekening. 

Te kappen bomen

Bovenstaande 13 te kappen bomen zijn getaxeerd door Agel adviseurs en vertegenwoordigen tezamen een waarde van  €12.661,42. 

Afweging

Zoals hierboven geschreven staat, is de positie van de nieuwe weg en de hiermee samenhangende parkeeropgave in samenspraak met Trefpunt Groen Eindhoven tot stand gekomen. Voor Trefpunt Groen Eindhoven is het belangrijkste resultaat van deze onderhandelingen het ontmantelen van de helft van de parkeerplaats om het beschermde stuk Eckartdal terug te geven aan de natuur. 

Voorliggende kapaanvraag behoort tot de uitwerking van de hierboven genoemde afspraken. Trefpunt Groen Eindhoven toetst de kapaanvraag op zorgvuldigheid en compensatie. 

De positie van de nieuw aan te leggen weg en de wijze waarop de parkeerplaatsen zijn ingepast zijn zo gekozen om zo veel mogelijk bomen te kunnen behouden. Hiermee voldoet de aanvraag aan het zorgvuldigheidscriterium. 

De waarde van de te kappen bomen bedraagt €12.661,42. Deze waarde dient gecompenseerd te worden door aanplant van nieuwe bomen en eventueel onderbeplanting. Lunetzorg is voornemens ca. 20 nieuwe bomen te planten op het stuk van de huidige parkeerplaats die ontmantelt zal worden. Dit voornemen is uit te werken tot een sluitend plan. Een concreet compensatieplan met soort, stamomtrek, locatie en compensatiewaarde ontbreekt echter nog. M.b.t. deze voorgenomen compensatie zijn Lunetzorg en TGE het volgende overeengekomen:

a.      Lunetzorg heeft recent een landschapsarchitect aangesteld voor het hele park Eckartdal.

b.   Lunetzorg zal door deze landschapsarchitect een compensatieplan laten opstellen voor de te kappen bomen, op het te ontmantelen deel van de parkeerplaats dat passend is bij de visie voor het hele park Eckartdal. 

c.    T.a.v. deze compensatie/herinrichting is Lunetzorg bereid het advies van TGE, zoals hieronder onder punt 2 opgenomen, op te volgen.  

d.   Lunetzorg betrekt TGE bij het op te stellen compensatieplan en bij de keuzes die gemaakt moeten worden, voor andere delen van het park.  

e.   De procedure voor compensatie zal gelijk zijn aan die van projecten waarbij eerder is afgeweken van de eis dat compensatie bij de kapaanvraag concreet geregeld was, namelijk: Gelabelde storting van €12.661,42 (waarde te kappen bomen) in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. Zodra Lunetzorg de compensatie heeft uitgevoerd kan dit bedrag teruggestort worden waarmee Lunetzorg de compensatie kan betalen. 

Ten aanzien van de voorgenomen kap en compensatie heeft Trefpunt Groen Eindhoven de volgende opmerkingen:

1. Twee van de in te passen bomen, op tekening ingetekend als boom nr. 5 (beuk) en boom nr. 12 (kastanje), staan in de toekomstige situatie vlak langs de nieuwe weg. Het effect van de voorgenomen werkzaamheden op deze bomen is door Arbor Consultancy vastgelegd in een Boom Effect Analyse. Om deze twee bomen duurzaam te kunnen behouden wenst Trefpunt Groen Eindhoven dat onderstaande adviezen uit de rapportage worden opgevolgd:

Boom nr. 5 (Beuk):

  • Snoeien van laag hangende takken voorafgaand aan de werkzaamheden om schade tijdens werkzaamheden te voorkomen.
  • Boom beschermen met drie lagen jute tot 5 meter hoogte om zonnebrand te voorkomen.
  • Boom bevat plakoksel welke op termijn zou kunnen uitbreken. Geadviseerd wordt om de bijbehorende takken licht te snoeien om de krachten op de plakoksel te verminderen. Vervolgens kan een stormanker en een valanker worden aangebracht om de kans op bezwijken te reduceren. Een jaarlijkse visuele controle is aan te raden om tijdig in te kunnen grijpen en veiligheid te kunnen warborgen. 

Boom nr. 12 (Kastanje)

  • Dood hout verwijderen om de mechanische kwaliteit van de boom te verbeteren. 

Alle bomen:

  • Niet dieper dan 50 cm ontgraven t.b.v. de nieuwe weg. Dit om wortelverlies te beperken en daarmee de conditie van de bomen te beschermen. 
  • Aanbrengen van boombeschermende maatregelen om mechanische schades tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
  • Inschakelen van een bomenwacht tijdens de werkzaamheden om de werkzaamheden rondom te bomen te begeleiden en te controleren. 
  • Verdichten van cunet en toepassing van spreidend doek / geogrid.
  • Toepassen van bomengranulaat en geotextiel nabij de bomen.
  • Aanbrengen van beluchting onder de rijbaan.

2. In de stukken staat opgenomen is dat Lunetzorg wil compenseren op het deel te ontmantelen parkeerplaats met ca. 20 nieuwe bomen. Dit voornemen dient uitgewerkt te worden tot een concreet compensatieplan met: soortkeuzes nieuwe bomen, aanplantmaat nieuwe bomen, locaties nieuwe bomen en compensatiewaarde. 

Advies: In de ingediende stukken wordt gesproken over het omvormen van het te amoveren stuk parkeerplaats naar gazon met (compensatie)bomen. Trefpunt Groen Eindhoven ziet graag een wat natuurlijkere inrichting van dit terrein, passend bij het Dommeldal waar dit gebied in ligt. Gedacht kan worden aan aanplant met inheemse bomen, zoals elzen, (veld)esdoorns, iepen en essen. In plaats van gras ziet TGE liever natuurlijke vegetatie die gedeeltelijk zelf zal ontwikkelen wanneer het terrein gereed wordt gemaakt voor natuurontwikkeling. Zeker wanneer na het opruimen van de parkeerplaats geringe hoogteverschillen gegraven zullen worden zal het terrein veel natuurwaarde krijgen. 

3. Ten zuidwesten van de nieuw aan te leggen weg blijft eveneens een natuurbestemming gelden. Hier liggen momenteel de reeds verlate volkstuintjes. Het geheel vormt een mooie variëteit van soorten die tezamen van grote waarde zijn voor de stadsecologie. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert in dit gebied enkel de hekjes en paaltjes te verwijderen en het gebied verder te laten verwilderen t.b.v. de natuur. 

4. Zoals tijdens de gesprekken in 2017 reeds besproken adviseert Trefpunt Groen Eindhoven de haakse parkeerplaatsen langs de nieuwe weg groen in te passen middels hagen. Dit omwille van de beeldkwaliteit en voor een zachte overgang naar het natuurlijke terrein ten zuidwesten van de nieuwe weg. Tevens adviseert TGE de parkeerplaatsen uit te voeren in halfverharding. 

5. Tot slot adviseert Trefpunt Groen Eindhoven te kappen in de minst kwetsbare periode (herfst/winter), maar ten minste buiten het broedseizoen (t/m 15 juli). 

Conclusie

Op grond van de voorgenomen plannen, argumentatie en de vastgelegde afspraken t.a.v. compensatie kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen van 13 bomen voor de nieuwe toegangsweg, mits onze opmerkingen worden meegenomen in de verdere planuitwerking. De compensatieplannen dienen nader te worden uitgewerkt en uitgevoerd. Vooruitlopend hierop dient Lunetzorg de waarde van de te kappen bomen (€12.661,42) gelabeld te storten in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. Zodra Lunetzorg de compensatie heeft uitgevoerd kan dit bedrag teruggestort worden waarmee Lunetzorg de compensatie kan betalen. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen