Kapadvies Marathonloop/Luchthavenweg

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Marathonloop/Luchthavenweg

Aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van 82 bomen en het verplanten van 6 bomen ten behoeve van de aanleg van de HOV3 verbinding. In de huidige aanvraag gaat het om het trajectdeel over de Marathonloop (vanaf de Huizingalaan tot aan de Verzetsheldenlaan) zowel als het trajectdeel op de Luchthavenweg. De aanvraag voor het trajectdeel A. Fokkerweg en GDC volgt in een later stadium.

Met de realisatie van HOV3 wordt gezorgd voor een verbinding tussen NS station Eindhoven, winkelcentrum Woensel en Eindhoven Airport. Hiermee worden belangrijke locaties in de regio beter ontsloten met het openbaar vervoer.

In een eerder stadium ging TGE al akkoord met de bestemmingsplan wijziging die nodig was om de HOV3 te realiseren: Reactie op bestemmingsplan HOV-baan Marathonloop - de Schakel - Stichting Trefpunt (trefpuntgroeneindhoven.nl).

Afweging

Uitgangspunt voor de aanleg van de HOV3 is dat deze deels vrij komt te liggen van de bestaande rijbanen, zodat de HOV ongehinderd doorgang kan vinden. Hoewel TGE vanuit haar belangen dan vooral zou streven naar het opheffen van rijbanen voor auto’s, zodat er geen extra rijbanen nodig zouden zijn, moesten we uitgaan van verkeersmetingen en verkeersstudies, die aangaven hoeveel rijbanen er nog nodig zullen zijn in de toekomst. Op basis daarvan is het ontwerp tot stand gekomen.

Bij de uitwerking van de HOV3 is het tracé en profiel wel geoptimaliseerd om zoveel mogelijk bomen te kunnen sparen. Het voorafgaand aan de ontwerpfase uitgevoerde bomenonderzoek inclusief een Bomen Effect Analyse gaven daarbij belangrijke inhoudelijke informatie. Daarbij zocht de gemeente regelmatig de afstemming met TGE.

Enkele voorbeelden waar een optimalisatie heeft geleid tot het behoud van bomen zijn bijvoorbeeld bij de ontsluiting van de brandweerkazerne aan de Marathonloop, en de ligging van het fietspad langs de marathonloop. In het stuk t/m de Verzetsheldenlaan komt er uiteindelijk ongeveer 2000 m2 aan verharding bij. De extra verharding bij de Luchthavenweg is te verwaarlozen. Het gaat hier enkel om een kleine uitbuiging nabij de ingang van de parkeergarage.

Ondanks de uitgangspunt voor het behoud van zoveel mogelijk bomen en de optimalisatie van het ontwerp, zal het groene beeld als gevolg van de situering van de HOV3 sterk worden aangetast. In het trajectdeel van de huidige aanvraag moeten 81 bomen gekapt worden aan de Marathonloop (Huizinglaan t/m Verzetsheldenlaan). Op het trajectdeel van de luchthavenweg wordt 1 boom gekapt, en 6 verplant. Het betreft voornamelijk eiken.

TGE ziet het belang van een uitgebreider openbaar vervoer netwerk, en het daarmee verminderen van autoverkeer in de stad, en heeft zich daarom verder gefocust op het compensatieplan.

Afbeelding 1: Een deel van het nieuwe ontwerp, rondom de kruising van de Marathonloop met de Montpelierlaan. De rode kruizen geven enkele te kappen bomen aan.
Afbeelding 3. Huidige situatie Marathonloop vanaf de kruising met de Boschdijk.

Compensatieplan

De te kappen bomen zijn getaxeerd en hebben een waarde gekregen van 249.108 EUR.

Compensatie vindt plaats in de vorm van 144 nieuwe bomen in deeltraject Marathonloop (Huizingalaan t/m Verzetsheldenlaan) en 5 nieuwe bomen in deeltraject Luchthavenweg. Het assortiment zal bestaan uit 12 verschillende boomsoorten, volgens het overzicht in afbeelding 4 (hierin zijn de 5 bomen aan de Luchthavenweg niet opgenomen – daar zal het gaan om 1 Quercus robur en 4 Quercus palustris).

Afbeelding 4: Overzicht van compensatiemaatregelen aan de Marathonloop.

De nieuwe bomen komen binnen het huidige traject, op plekken waar eerder bomen zijn uitgevallen,  en ook op aan het traject grenzende bermen waar voornamelijk gazon aanwezig was. Zo wordt toch zo maximaal mogelijk ingezet op het terugbrengen van groene waarde en biodiversiteit.

Naast de fysieke aanplant van bomen zullen ook de groeiplaatsen van bestaande bomen opgewaardeerd worden, om hun conditie en toekomstverwachting te verbeteren. Ook dit is meegenomen in het compensatieplan. De groeiplaats is voor TGE een belangrijke indicatie of een boom het beeld zal kunnen vormen dat we graag zien – met een goed uitgroeiende kroon die vol in het blad staat. Bovendien betekent een verbeterde ondergrondse groeiplaats ook een verbeterd bodemleven (ondergrondse biodiversiteit) en waterbergend vermogen. Deze verbetering moet middels beheer vooral voortgezet worden! Extensief beheer, blad laten liggen of jaarlijks bladcompost toevoegen zijn manieren om dat te doen.

Al met al wordt qua bedrag de monetaire waarde van de te kappen bomen netjes gecompenseerd.

Conclusie

De huidige aanvraag leverde wat twijfel op bij TGE. Enerzijds komt er meer asfalt bij in de stad, en vermindert het oppervlak aan bermen beschikbaar voor groen en bomen. Anderzijds zal het leiden tot minder gebruik van de auto in de stad. Verder is er maximaal ingezet op het toevoegen van kwaliteit en variatie in het groen. Er komen meer soorten bomen, en er komt ook lagere begroeiing als struiken en bloemen/ kruiden. Ook het type beheer zal aangepast worden op het type streefbeeld en het goed kunnen uitgroeien van de bestaande bomen.

Alles overwegend staan we achter het huidige plan. Het slagen van het plan is wel mede afhankelijk van een aangepast beheer in de toekomst. We gaan er vanuit dat dat op een goede manier wordt vastgelegd.