Kapadvies Maria van Bourgondiëlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Maria van Bourgondiëlaan Het advies luidt: positief Het betreft de kap en compensatie van 5 bomen om vervangende nieuwbouw mogelijk te maken. Het plangebied wordt begrensd door de Maria van Bourgondiëlaan, de Louise de Colignystraat en de Maximiliaanstraat.

Aanleiding

De 14 bestaande woningen binnen het plangebied zullen worden gesloopt en worden vervangen door 15 nieuwe wooneenheden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zullen vijf bomen moeten worden gekapt. Het gaat om 2 bomen (002 en 010) in de huidige voortuinen en 3 bomen (011, 012 en 013) op de huidige binnenplaats. De locatie, soort, stamdiameter, conditie, levensverwachting en boomwaarde van de te kappen bomen is weergegeven in figuur 1 en 2.
Boomnr. Boomsoort Diameter stam (cm) Conditie Levens-verwachting Boomwaarde
002 Salix cv. (3 stam) 25 Redelijk/goed 5-10 jaar €962,58
010 Pseudotsuga menziesii 25 Goed 5-10 jaar €995,23
011 Picea abies 30 Goed >20 jaar €3.224,29
012 Pyrus cv. 30 Slecht 0-2 jaar €0,00
013 Frainus excelsior 30 Redelijk 0-2 jaar €710,82
Totaal €5.892,92
  De waarde van de te kappen bomen is bepaald door de firma Renders. De 5 bomen vertegenwoordigen samen een waarde van €5.892,92. Dit bedrag vormt tevens de onderlegger voor het compensatieplan.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan). Trefpunt Groen heeft de situatie ter plaatse bekeken. Met name de vier flinke essen in de groenstrook aan de Maria van Bourgondiëlaan sieren momenteel het plangebied. Trefpunt Groen Eindhoven is blij dat nieuwbouw dusdanig wordt ingepast dat deze essen duurzaam behouden kunnen blijven. Ook te hopbeuken hopbeuken in de Louise de Colignystraat en de Maximiliaanstraat kunnen behouden blijven. De Pyrus cv. (nr. 012) en Frainus excelsior (nr. 013) waren ten tijde van het locatiebezoek reeds gekapt. Daar waar deze bomen, gelet op de levensverwachting (0-2 jaar, rapport Renders), strikt genomen niet kapvergunningsplichtig zijn legt TGE zich neer bij de kap op basis van de gegevens en foto’s uit het rapport van Renders. De overige drie bomen (nr. 002, 010 en 011) zijn wel waargenomen. Deze bomen verkeren in een prima conditie maar zijn gelet op de voorgenomen sloop en nieuwbouw niet te handhaven. De bomen uit deze kapaanvraag worden om een rode reden gekapt. De waarde van deze bomen (voor de ecologie, luchtkwaliteit, beeldkwaliteit, hydrologie etc.) moet hierom binnen het plangebied gecompenseerd worden middels aanplant van nieuwe bomen. De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €5.892,92 worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van 11 nieuwe bomen (zie figuur 3). Met aanplant van deze bomen (€1000 - €1500 per stuk) wordt voldaan aan de compensatieplicht. Compensatieplan

Opmerkingen

Gelet op de kwaliteit van de te kappen bomen en hetgeen als compensatie zal terugkeren kan Trefpunt Groen Eindhoven zich vinden in de voorgenomen plannen. Desalniettemin laat TGE graag de volgende opmerkingen na:
  • De vier acacia’s op het terrein van de school (nr. 014 t/m 017) zullen eveneens gekapt worden. De boomspecialisten van de firma Renders verwachten dat deze acacia’s niet langer dan 5 jaar te handhaven zijn. De acacia’s bevatten veel dood hout, hebben houtrot aan de stamvoet en zijn hiermee windworp gevoelig. TGE heeft ook deze bomen bekeken en eveneens geconcludeerd dat de bomen sterk in conditie teruglopen. Gecombineerd met de positionering van deze bomen op het schoolplein van de Jan Nieuwenhuizenschool, waar het uitbreken van takken of zelfs omvallen van de bomen een onaanvaardbaar risico vormt, is kap gerechtvaardigd. Gelet op de levensverwachting van < 5 jaar kunnen deze bomen zonder vergunning gekapt worden en volstaat kap onder een kapmelding. Trefpunt Groen Eindhoven verzoekt om – in overleg met de school – nieuwe bomen aan te planten op de plaats van de te kappen acacia’s.
  • Het is van groot belang dat de te handhaven essen en hopbeuken beschermd worden tijdens de bouwwerkzaamheden. Trefpunt Groen Eindhoven raadt aan om de aanbevelingen, zoals opgenomen op pagina 9 van het rapport van de firma Renders, nauwkeurig over te nemen.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie die de ontwikkeling mogelijk maakt van 15 nieuwe woningen aan de Maria van Bourgondiëlaan. Joop van Hout en Lieke Stoffelen