Kapadvies Michelangelolaan 2

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Michelangelolaan 2

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 10 bomen op het terrein van het Catharina ziekenhuis Eindhoven.

Aanleiding

Op het terrein van het Catharina ziekenhuis Eindhoven zal een nieuw apotheekgebouw worden gebouwd. Locatie voor dit nieuwe apotheekgebouw is in de noordoosthoek van het terrein, hoek Winston Churchilllaan – Veldmaarschalk Montgomerylaan (zie afbeelding 1). Om de bouw van het nieuwe apotheekgebouw mogelijk te maken zullen 4 platanen gekapt/herplant worden. Tevens wordt er een nieuwe ontsluiting gemaakt voor het parkeerterrein, waarvoor 6 bomen gekapt zullen worden. De bomen worden alle gekapt om een rode reden en worden naar waarde gecompenseerd binnen het plangebied. 

Locatie apotheek en ontsluitingsweg

De volgende soorten en aantallen worden gekapt (of verplant) om de bouw van het apotheekgebouw mogelijk te maken (Tabel 1). Deze bomen vormen hiermee onderwerp van dit kapadvies.  De standplaats van de te kappen bomen is weergegeven in afbeelding 2.

Tabel 1
Locatie te kappen/verplanten bomen

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bestaande bomen ter plaatse bekeken en de rapporten van Pius Floris bestudeerd. De te kappen bomen verkeren alle in een redelijke tot goede conditie en hebben bij ongewijzigde omstandigheden een levensverwachting van meer dan 15 jaar. Het kappen van de bomen is het directe gevolg van de bouw van het nieuwe apotheekgebouw. De kap valt hierom onder een rode reden. Concreet betekent dit dat de boomwaarde gecompenseerd dient te worden. 

Trefpunt Groen Eindhoven heeft contact gezocht met de aanvrager (MTD Landschapsarchitecten) om te onderzoeken of kap van de bomen 5 t/m 10 in het vogelbosje bespaard zouden kunnen worden door het apothekersgebouw enkele meters zuidelijker te leggen. Deze mogelijkheid is onderzocht maar is logistiek niet mogelijk gebleken omdat de ruimte ten zuiden van het apotheekgebouw gebruikt wordt voor laden- en lossen. Om het verlies van de bomen in het vogelbosje te compenseren heeft de landschapsontwerper ervoor gekozen om de groenwaarde op de wal te versterken door aanplant van bomen. De wal is momenteel aangeplant met laag groen van weinig ecologische waarde. Tevens worden vier nieuwe bomen aangeplant rondom het trafohuisje en zullen 4 nieuwe bomen geplant worden in de zuidoosthoek van het terrein. 

De 10 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €17.584,00.  Zoals hierboven beschreven wordt deze waarde binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen (zie afbeelding 3). In dit compensatieplan is herplant van de 4 platanen opgenomen. Het verplanten van de vier platanen heeft echter de voorkeur boven herplant. Echter dient de periode hiervoor geschikt te zijn. Verplanten kan het beste gebeuren als de boom in rust is (vanaf de herfst) of vlak voordat de nieuwe groei begint (einde winter of in het vroege voorjaar). Daar waar de werkzaamheden vermoedelijk starten in de zomer van 2019 lukt het mogelijk niet de platanen te verplanten. In dit geval zullen de bomen gecompenseerd worden door aanplant van 4 nieuwe bomen van gelijke grootte in een soort die meer waarde heeft voor stadsecologie Dit is reeds besproken met de landschapsarchitect. De compensatiewaarde van de 4 bomen die de platanen vervangen betreft €7.711,60. Dit betekent dat bovenop de vier platanen nog gecompenseerd dient te worden voor €9.872,40. De grondeigenaar is voornemens deze waarde te besteden middels aanplant van 10 nieuwe bomen. Hiervan zullen er twee aangeplant worden in de soort Metasequoia glyptostroboldes, in de strook langs de Winston Churchilllaan. Voor de resterende 8 bomen dient de soortkeuze nog gemaakt te worden. De locaties zijn al bepaald en te bekijken in de compensatiekaart hieronder.

Locaties te compenseren bomen (in groen)

Wanneer bovenstaand compensatieplan wordt uitgewerkt in een concreet plan, voldoet deze aan compensatie zoals bedoeld in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te kiezen voor nieuwe bomen die van meerwaarde zijn voor de stadsecologie, liefst aangevuld met onderbeplanting. 

Conclusie 

Op grond van de voorgenomen plannen, argumentatie en het compensatieplan kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen van 10 bomen waarmee de bouw van het nieuwe apotheekgebouw mogelijk wordt gemaakt. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen