Kapadvies Mimosaplein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Mimosaplein Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 4 acacia’s om de herinrichting mogelijk te maken van het Mimosaplein.

Aanleiding

Het Mimosaplein wordt momenteel hoofdzakelijk gebruikt als parkeerplein. Desalniettemin heeft het plein een uniek karakter dankzij ca. 20 acacia’s die met grillige takken en een verfijnd bladerdek de ruimte definiëren. De acacia’s zijn naar verwachting nu ca. 60 jaar oud waarmee ze naast een fraai beeld al enkele jaren zorgen voor flinke wortelopdruk. De voorgenomen herinrichting is bedoeld om het probleem van wortelopdruk structureel weg te nemen en de acacia’s te behouden met een betere groeiplaats. Met deze doelstelling in gedachten is een concept ontwerp voor het mimosaplein opgesteld waarbij de ruimte onder de acacia’s op het plein vergroend zou worden en het overige deel als parkeerplaats zou worden heringericht. Vervolgens is door Cobra onderzocht wat de kwaliteit en toekomstverwachting is van de acacia’s en is onderzocht wat het effect van de voorgenomen plannen zal zijn op de bomen (BEA). De resultaten van dit onderzoek zijn besproken met Trefpunt Groen Eindhoven waarna in samenspraak is besloten de acacia’s te behouden met uitzondering van de 4 acacia’s vlak voor de kerk. Vanwege de inrit naar de parkeerplaats zal het lastig zijn om voor deze bomen een goede groeiplaats te realiseren. Bovendien zijn in drie van de vier bomen zwammen en stamaantastingen aangetroffen die een nadelig effect hebben op de vitaliteit van de bomen. Het ontwerp voor het Mimosaplein:

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven is blij dat we met elkaar de schouders zetten onder een herinrichting met behoud van het grootste deel van de acacia’s. Het zijn jong volwassen bomen die ‘net’ hun karakteristieke grillige vorm aangenomen hebben. Door de bomen in te passen in het nieuwe ontwerp kan minstens nog een generatie extra van deze bomen genieten. Door in de directe omgeving van de bomen de stenen voorzichtig weg te halen en ruimte te maken voor groen (struikhedra en witgekleurde Anemoon) wordt het probleem van wortelopdruk weggenomen door mee te werken met de natuur – in plaats van deze tegen te werken. Als bijkomend voordeel dragen we hiermee tevens bij aan de taak om onze bebouwde omgeving klimaatadaptief te maken. Trefpunt Groen Eindhoven kan akkoord gaan met de kap van de vier acacia’s vlak voor de kerk die nodig is om de herontwikkeling mogelijk te maken. Gelet om de stamaantastingen en de zwammen is het bovendien zelfs de vraag of deze bomen alle vier duurzaam behouden hadden kunnen blijven. In het ontwerp is een herplant opgenomen van twee nieuwe acacia’s tussen de bestaande acacia’s in om de bestaande structuur aan weerszijden van de parkeerplaats compleet te maken. TGE acht de groei‐ en ontwikkelkansen voor deze twee nieuwe robinia’s echter zeer gering gelet op het weinige zonlicht en de beperkte ruimte. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om deze reden de mogelijkheid te onderzoeken om een kleiner blijvende en schaduwminnende boom aan te planten die eveneens de gewenste structuur kan benadrukken.

Groene of Rode reden

Strikt genomen hebben we hier te maken met een rode reden voor het kappen van de vier acacia’s. Immers, de acacia’s kunnen niet behouden blijven vanwege de herinrichting van de parkeerplaats op het Mimosaplein. In dezen zou de waarde van de te kappen bomen, ca. €8.800 per stuk (rapport Cobra), fysiek of financieel gecompenseerd dienen te worden. Deze strikte benadering schiet volgens TGE echter haar doel voorbij aangezien er op locatie simpelweg geen ruimte is om zo een hoge waarde fysiek te compenseren. Financieel compenseren maakt het plan (incl. verbeteren groeiplaats overige 14 acacia’s) zelfs niet haalbaar waardoor het gemeentelijk beleid in dit voorbeeld bijt met het realiseren van het hogere doel van datzelfde beleid (beschermen en ontwikkelen van groen). Dit kan volgens TGE niet te bedoeling zijn. Om deze reden stelt TGE een meer pragmatische benadering voor door de kap te beschouwen als een Groene reden. Het behoud van de overige 14 acacia’s binnen de projectgrenzen en het verbeteren van hun groeiplaats maakt dat dit project uitvoering geeft aan doelen uit het Groenbeleidsplan 2017 en uit de Beleidsregel klimaatrobuust Eindhoven (duurzaam behouden van waardevolle bomen, klimaatadaptatie etc.). Van hieruit geredeneerd is kap van de vier acacia’s nodig om de herinrichting van de parkeerplaats mogelijk te maken mét duurzaam behoud van de 14 bestaande acacia’s en is een groene reden te rechtvaardigen.

Voorstel TGE:

Kapvergunning verlenen om een groene reden met als aanvullende voorwaarde:
  • Herplant van twee schaduwminnende bomen op de plaatsen waar nu de twee nieuwe acacia’s zijn gesuggereerd.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de voorgenomen herinrichting waarbij het merendeel van de acacia’s duurzaam behouden zal blijven middels het verbeteren van de groeiplaats. Kap van de vier acacia’s om een groene reden is hierom gerechtvaardigd.