Kapadvies Mimosaplein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Mimosaplein

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap en compensatie van 14 valse acacia’s (robinia pseudoacaccia) op het Mimosaplein, Stratum. Reden voor kap is tweeledig. Enerzijds zorgen de huidige acacia’s voor verhoogde gevaarzetting door matige tot slechte vitaliteit en diverse aantastingen. Anderzijds maakt kap en compensatie een totaal herinrichting mogelijk van het Mimosaplein met nieuwe bestrating en meer groen.

De volgende 14 acacia’s zullen worden gekapt:

Aanleiding

De acacia’s op het Mimosaplein zijn sinds twee jaar regelmatig onderwerp van overleg geweest voor Trefpunt Groen Eindhoven. Eind 2017 werd het nemen van maatregelen m.b.t. de beeldbepalende acacia’s die in conditie teruglopen voor het eerst door de gemeente op de agenda gezet. Aanleiding: de geplande herinrichting van het Mimosaplein. Dat het merendeel van de bomen in conditie terugloopt was snel duidelijk. Bovendien zijn op een deel van de bomen de aantastingen fysiek zichtbaar: denk aan zwammen en stamwonden. Desalniettemin heeft TGE, in samenspraak met groepen, gepleit voor handhaving van de bomen. De acacia’s zijn ca. 65 jaar oud en zijn op hun mooist nu de stammen grillig zijn en de kronen tezamen een bladerdak vormen boven het plein. Trefpunt Groen Eindhoven heeft zich ingezet voor nader onderzoek om tot overweging te komen om deze bijzondere boomwaarde, waar veilig genoeg, te kunnen bewaren en de bomen hun eindfase te laten doorlopen.

Diverse locatiebezoeken, met gemeente en aangesloten groepen, hebben plaatsgevonden. Tevens zijn de bomen individueel onderzocht door Cobra adviseurs. Dit resulteerde uiteindelijk in het advies van Trefpunt Groen Eindhoven om de acacia’s gefaseerd te vervangen, de slechtste kappen en vervangen en een deel inpassen, tezamen met groeiplaats verbeterende maatregelen. Op deze manier blijft het karakter van de grillige acacia’s nog – gedeeltelijk – bewaard. Met dit advies als streven heeft de gemeente het plan aangepast.

Resultaat: Van de 18 bomen die nog op het plein staan zullen er 14 worden gekapt. 4 acacia's worden ingepast. Deze staan aan de zuidwestzijde van het plein (overkant Don Boscokerk, in het trottoir voor de snackbar). Tevens wordt het plein heringericht (zie DO) met 23 nieuwe acacia's, onderbeplanting en verbeterde groeiplaatsen voor de nieuwe bomen. De bomen op het plein zullen hiermee niet langer in de verharding komen te staan maar worden ingepast in ruime plantvakken met een diverse onderbeplanting. Onderstaand een concept plantekening voor het nieuwe Mimosaplein:

Trefpunt Groen Eindhoven had graag gezien dat middels een gefaseerde werkwijze meer bomen behouden konden blijven voor nog eens 20-40 jaar waarmee het karakteristieke grillige karakter van de acacia’s het plein zou kunnen blijven sieren. Helaas is het merendeel van de bomen dusdanig aangetast, en daarmee onveilig, dat 14 van de 18 bomen uit veiligheidsoverweging gekapt zullen worden. Deze acacia’s bevatten aantastingen zoals houtrot, stamholtes, stamwonden en bodemscheuren. Tijdens de voorjaarsstorm zijn enkele exemplaren reeds omgewaaid.

Conclusie

Gezien de omstandigheden is TGE akkoord met het voorliggend kap- en compensatieplan. We nemen afscheid van waardevolle acacia’s die de stad een mooie dienst hebben gedaan. In het nieuwe plan wordt ruimte gemaakt voor meer groen, betere groeiplaatsen en minder verharding. Het Mimosaplein kan zich op deze manier ontwikkelen tot een groen en klimaatadaptief plein. Ter optimalisering van het plan laat TGE graag de volgende opmerkingen na:

Opmerkingen

  • TGE ziet graag een uitgewerkt plan voor het verbeteren van de groeiplaatsen van de 4 te behouden acacia’s. Door de ondergrondse omstandigheden te verbeteren kunnen deze waardevolle bomen het plein nog eens 20 – 40 jaar sieren.
  • TGE ziet graag een uitgewerkt plan voor de beplanting onder de nieuwe acacia’s. TGE adviseert te kiezen voor diversiteit in beplanting en insecten minnende soorten.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen