Kapadvies Ministerlaan 48, V21/46409 - herziening

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Ministerlaan 48, V21/46409 - herziening

Aanleiding 

Het betreft de kap en compensatie van 8 bomen ten behoeve van de uit- en verbouw van de woning aan de Ministerlaan 48. Het plangebied is een bebost perceel met een groot gazon, en ligt op de grens van de stad in een bosrijke omgeving. De houtopstand op het perceel bestaat uit 27 bomen van diverse soorten.  

Afbeelding 1 toont het plangebied met de locatie van 14 bomen die onder invloed staan van het bouwplan. Op de afbeelding is aangegeven welke bomen in goede conditie verkeren (groen), matige conditie (oranje) of slechte conditie (rood). In de afbeelding is ook te zien waar de uitbouw komt, en waar verharding wordt aangebracht.  

Afweging 

In een eerder stadium had TGE negatief geadviseerd ten aanzien van de plannen voor kap (deze leest u hier). Als reactie daarop hebben we gezien dat de bewoners met zorg invulling hebben willen geven aan onze bezwaren. De cypres die centraal in de tuin staat en in goede conditie verkeert (boom 11 in afbeelding 1), wordt behouden. Dat geldt ook voor de berk (boom 14), en boom nummer 18 uit het vorige boomonderzoek (niet opgenomen in afbeelding 1). Verder is er een Boom Effect Analyse uitgevoerd, waaruit helaas bleek dat een moeraseik die behouden moest worden (boom 2 in afbeelding 1), toch niet gecombineerd kan worden met de bouwplannen. De bouwplannen zouden aanzienlijk gewijzigd moeten worden om deze boom alsnog te besparen. Anderzijds hebben de bewoners wél besloten om het zwembad plus technische installaties voorlopig uit het plan te schrappen. Hiermee kunnen bomen 12 en 13 in afbeelding 1 (een zilverspar en een amerikaanse eik) weer wel behouden blijven. Ten slotte zal ten behoeve van bomen 5 en 7 gewerkt worden vanuit het bouwblok, en zal de wortelzone van de bomen niet betreden worden om zo de groeiplaatsen niet aan te tasten. 

De uiteindelijke kaplijst, inclusief taxatie waarde, is dan als volgt (boomnummering komt overeen met die in afbeelding 1): 

Ter compensatie is er een ontwerp gemaakt voor de invulling van de tuin. Hierin wordt de tuin verrijkt met bomen, heesters en vaste planten. Er is veelal gekozen voor inheemse beplanting, waaronder inheemse eik, berk, els en wilg, aangevuld met heesters als krentenboompjes en rode kornoelje - keuzes die we toejuichen ten behoeve van insecten, vogels en vleermuizen in de omgeving. Het totale compensatieplan beslaat zo’n 19.000 EUR. Wellicht dat er nog een enkele boom uit het compensatieplan vervalt daar waar de huidige bomen behouden blijven, echter er wordt ruimschoots voldaan aan de compensatievereiste volgens de Verordening Bomen van de gemeente. 

Conclusie 

We betreuren het feit dat de “Beginspraak”, zoals wij die normaal gewend zijn, in dit geval niet toegepast is. Anders konden we in een eerder stadium de gevolgen van de bouwplannen voor de bomen en de natuurwaarde op de locatie onder de aandacht brengen. Dan was er wellicht nog meer flexibiliteit in het bouwplan geweest, en dan had ons vorige negatieve advies ook niet zo’n onverhoopte vertraging van het plan tot gevolg gehad. Anderzijds zien we dat er fouten zijn gemaakt in het proces die de eigenaren van de grond niet zijn aan te rekenen, terwijl zij wel belast worden met de gevolgen ervan. Ook zien we dat onze adviezen zeer serieus genomen zijn door de bewoners, en dat het plan kwalitatief verbeterd is door de stappen die genomen zijn. We geven daarom een positief advies af voor de kapaanvraag.  

Wel gaan we er vanuit dat de boombeschermingsmaatregelen genomen worden die staan uitgelegd in de Boom Effect Analyse, zoals het uitvoeren van bronbemaling buiten het groeiseizoen van de bomen, en het beschermen van de bomen tegen boven- en ondergrondse schade en tegen bodemverdichting.  

Ten slotte wijzen we nogmaals op de aanbevelingen die we hebben gedaan in onze eerste advies. We zijn eventueel bereikbaar voor verdere uitleg van deze punten, of bijvoorbeeld hulp bij het kiezen van inbouwvoorzieningen. 

We wensen de bewoners veel woongenot en veel leven (van flora, fauna en mensen!) in de tuin.