Kapadvies Ministerlaan 50

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Ministerlaan 50

Aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van ca. 24 bomen om de realisatie mogelijk te maken van een nieuwe tuin.

Twee rapportages zijn meegestuurd met de kapaanvraag.

  1. Een rapport van Goossens Groen. Deze beschrijft de transformatie die de eigenaar voornemens is te doen. Verwijderen van verharding en verwijderen bomen en een opgave van te planten bomen. Het rapport geeft aan een Boom Effect Analyse te zijn. Het rapport is geen Boom Effect Analyse.
  2. Een rapport van Alles Over Groenbeheer met opgave van vervangingskosten van een aantal van de te verwijderen bomen.

De opgaven van levensverwachting van bepaalde bomen komen in de twee rapportages niet overeen.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).

 

Goossens geeft aan welke bomen een levensverwachting hebben van minder dan vijf jaren. Bij een aantal van deze bomen is deze lage levensverwachting beslist ongegrond ofwel niet aantoonbaar te maken. Goossens geeft aan bomen weg te willen nemen voor een groene reden. Bijvoorbeeld de zilveresdoorns weg te nemen ten gunste van de eikenbomen op het naburige perceel.  Het is net te gemakkelijk om de zilveresdoorns weg te halen onder het mom van dunning. Wij gaan hier niet in mee.

De grote watercypres wordt weggenomen om een groene reden. Daar gaan we niet in mee. Bij de boomwaardebepaling wordt uit gegaan van een leeftijd van 60 jaar. Een eindleeftijd van 100 jaar is gezien de afmetingen van de tuin en de ligging in de omgeving zeker ook te verdedigen.

In de opgave wordt twee maal een fijnspar genoemd. Boom 13 is een Abies. Deze boom heeft een magere kroon, als gevolg van de hete zomers. De boom heeft weinig kroon in verhouding tot zijn grote stam, maar dit is onvoldoende om daarmee de levensverwachting minder dan 5 jaar te geven. In het bijgevoegde schema geven we een groene reden voor kap: ruimte voor buurbomen. Boom 25 is opgegeven als fijnspar. Wij vermoeden dat bedoeld is een Chameacyparis.

Stel we gaan akkoord met de opgegeven levensverwachtingen en met de groene reden tot kap van de andere bomen, dan hoeft voor geen één boom een vervangingswaarde bepaald te worden en hoeft er niets gecompenseerd te worden. Wanneer wij de beplanting bekijken voelen wij aan dat dit niet reëel is. Het is heel begrijpelijk dat de eigenaar zin heeft in een andere, meer groene en biodiverse tuin met nieuwe beplanting. Dit behoeft medewerking. De transitie dient wel overeen te stemmen met het groenbeleid en de bijbehorende regelgeving. Misschien zal de vaststelling van het te compenseren bedrag er ongeveer als volgt uit zien:

Wij verwachten een zorgvuldige opgave van reden tot kap per boom met daarbij de vervangingswaarde indien relevant. Een groene reden of een levensverwachting van minder dan 5 jaar dient onderbouwd te worden. Het kappen van bomen om een geheel andere, meer natuurrijke tuin te maken valt wat ons betreft niet onder het kopje ‘kappen om groene reden’. Het kappen van een boom ten gunste van de buurboom wel, zolang dit in verhouding is. In het geval van de zilveresdoorns ten gunste van de inlandse eiken gaat dat niet op, zelfs niet met de motivatie dat de eiken meer natuurwaarde zouden opleveren.

Wanneer het compensatiebedrag helder en onderbouwd is verwachten wij ook een gedegen compensatieplan. Een plattegrond met een lijst van te planten boomsoorten. Het valt ons op dat bij de opgegeven lijst van bomen het onderwerp natuurwaarde niet net zo meespeelt als in de afweging en motivatie zilveresdoorn versus inlandse eik. Daarnaast zien wij graag per boomsoort de maat van de te planten boom. Wordt er aan groeiplaatsverbetering gedaan, toe te rekenen aan de nieuwe bomen, dan: hoeveelheden en maatregelen. Zodanige opgave dat de voorgenomen compensatie beoordeeld kan worden, vooraf, na oplevering en na drie jaar nazorg.

Conclusie

Wij gaan niet akkoord met de kap. Wij adviseren graag opnieuw wanneer er een helder en onderbouwd compensatieplan ligt voor de kapaanvraag.