Kapadvies Mispelhoefstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Mispelhoefstraat

Het betreft de kap en compensatie van 12 bomen aan de Mispelhoefstraat die vallen binnen het project om de wegenstructuur Eindhoven noord-west te realiseren. De huidige kapaanvraag wordt apart behandeld omdat het net binnen de bebouwde kom grens ligt. Echter in onze afweging speelt het grotere plan ook een rol.

Plangebied waarbinnen kap plaatsvindt.

Afweging

Het projectgebied ligt tussen de Mispelhoefstraat en De Schakel. Op de afbeelding hieronder is het projectgebied globaal gemarkeerd. Op het gebied staan, naast de 12 vergunningsplichtige bomen, ook struiken en spontaan opgekomen berken.

De donkergroene laanbomen zijn de geplande compensatie van de kap.

De 12 bomen zijn getaxeerd en hebben een monetaire waarde van €22.554,-. Ter compensatie van de kap worden er, na sanering van de grond en aanleg van de weg, 29 winterlindes aangelegd zoals hieronder weergegeven op de kaart.

De kosten van de nieuwe aanplant bedragen €14.210,-. Er resteert daarom nog een compensatiebedrag van €8.344,-. Dit bedrag wordt gestort in het bomen compensatiefonds van de gemeente Eindhoven.

Hoewel de compensatie en kap netjes de Verordening Bomen volgt van de gemeente Eindhoven, was er binnen TGE toch wat weerstand tegen het plan. Het Goederen Distributie Centrum in Acht is een versteend bedrijventerrein met een hoge mate van hittestress. De toename van verharding en verkeer in het gebied zal het terrein geen goed doen, ook al komen er bomen langs deze rijbaan. Wij hebben daarom de context van het verdere plan van de wegenstructuur Eindhoven meegewogen in onze beoordeling.

Het verdere plan, inclusief het bosperceel ten zuid-westen van het projectgebied, ligt buiten de bebouwde kom grens, en valt daarmee onder het bevoegd gezag van de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft toestemming gegeven voor de kap en compensatie. Ook dit plan levert een tekort aan compensatie op, echter dat komt voort uit het oogpunt van landschaps-herstel en natuur-herstel. Het landschap dat hier herontwikkeld wordt, inclusief een ecologische verbindingszone, is een open gebied waar geen hoge dichtheid aan bomen thuis hoort. De compensatie zal daarom plaatsvinden buiten de plangrenzen in andere delen van het buitengebied van Eindhoven. TGE steunt dit plan en ziet de meerwaarde voor natuur en landschap.

Rest de weerstand rondom het versteende Goederen Distributie Centrum. Voor dit gebied zijn kansen om te vergroenen, en nog middelen vanuit het bomen compensatie fonds. Echter de gemeente heeft hier weinig terrein in eigen beheer. De bedrijven op het terrein zullen het belang van groen op het terrein moeten onderschrijven, en actief moeten bijdragen aan het opwaarderen van de groene inrichting van het terrein. Dan liggen er kansen. TGE roept daarom de bedrijven op het GDC in Acht op om hun eventuele wensen voor vergroening te uiten, en met de gemeente (en TGE) in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

Tenslotte willen we een laatste advies meegeven: geef de Eindhovense Struikrovers een kans om de lagere beplanting weg te halen voor circulair gebruik.

Conclusie

Wij staan positief tegenover de kap en compensatie in deze kapaanvraag, binnen het grotere plan van de wegenstructuur Eindhoven noord-west. Wij zouden groot voorstander zijn van de vergroening van het aangrenzende Bedrijventerrein, het GDC Acht, echter daarvoor ligt de bal bij de terreineigenaren, de bedrijven.