Kapadvies 'Ons Lourdeshof' aan de Vlokhovenseweg

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies 'Ons Lourdeshof' aan de Vlokhovenseweg

Aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van 17 bomen voor de realisatie van 24 woningen in “Ons Lourdeshof” aan de Vlokhovenseweg. Het plangebied is een voormalige onderwijslocatie waar een kleinschalig woongebied komt rond een autovrij groen hof.

Afweging

Om ons onbekende redenen is Trefpunt Groen Eindhoven niet eerder betrokken bij het plan en de bestemmingsplan wijziging die eraan vooraf ging. Desalniettemin zien we gelukkig dat het plan gaat zorgen voor de nodige vergroening in de buurt. In het plangebied, dat in totaal zo’n 5300 m2 beslaat, wordt 1485m2 als groen bestemd. Enkele bomen die nu in verharding staan, komen in de toekomst in het groen te staan. Er komt een groen binnenhof dat zal worden beheerd door een Vereniging van Eigenaren. Ook de erfafscheidingen van de grondgebonden woningen worden groen aangelegd, en we zien nestkastvoorzieningen voor vogels en vleermuizen in de nieuwbouw verwerkt.

Hoewel er dus veel verharding wordt verwijderd, moeten er ook meerdere bomen gekapt worden voor de ontwikkeling. De bomen staan op de locatie van de nieuwbouw, of op de locatie waar een riool moet worden aangelegd. In totaal gaat het om 11 esdoorns, en 6 andere soorten zoals meidoorns.

De esdoorns zijn getaxeerd en hebben een waarde van bijna 40.000 EUR. De 6 andersoortige bomen hebben daarbij geen waarde toegekend gekregen vanwege hun lage levensverwachting. Het totale bedrag wordt gecompenseerd door het aanplanten van 17 nieuwe bomen. Het gaat om de volgende soorten:

Wat betreft de Wet Natuurbescherming is in het kader van de bestemmingsplan wijziging al een ontheffing afgegeven voor mitigatie van de verstoring van vleermuizen die in het gebied voorkomen.

Vanwege de positieve indruk, en het feit dat de afdeling Groen van de gemeente nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van het plan, hebben we vertrouwen in de afwegingen en gaan we akkoord met het plan. Wel willen we nog enkele adviezen meegeven:

  • Voer nog een Boom Effect Analyse (BEA) uit voor randvoorwaarden om de aanleg van tuinen en schuurtjes niet ten koste te laten gaan van de bomen op het erf van de aangrenzende begraafplaats. Aangezien de kapaanvraag nu is ingediend zonder deze BEA, gaan we er vanuit dat deze bomen niet nadelig zullen worden beïnvloed door het plan!
  • Voorkom verdichting van de bodem zoveel mogelijk op de plekken waar groen zal worden aangelegd (privé tuinen danwel gezamenlijk groen). Rij hier niet met zwaar materieel, of pas desnoods rijplaten toe. Wanneer de bodem verdicht raakt, zal het nog slecht water kunnen opnemen, en zal nieuwe aanplant niet kunnen wortelen.
  • Zorg voor 3 jaar nazorg en onderhoud voor de aangelegde beplanting, en hou dan ook in gedachte dat slecht aanslaan kan duiden op een verdichte bodem. Neem in dat geval maatregelen bijvoorbeeld via het “ploffen” van de bodem.
  • Zorg altijd voor organisch materiaal onder de bomen. Dat kan door het aanbrengen van schimmeldominante humuscompost, of door het plaatsen van dood hout onder de boomkroon. Onderbeplanting is nog de meest duurzame oplossing zolang het ervoor zorgt dat gevallen blad kan blijven liggen om door het bodemleven verteerd te worden. Zo onderhoud de boom zijn eigen groeiplaats.
  • Behoud ook zoveel mogelijk van het dode hout van gekapte bomen in het plangebied. Gebruik stammen bijvoorbeeld als begrenzers van paden of van de parkeerplaatsen. Van de takken kan een takkenril gemaakt worden. Hierin nestelen kleine zangvogels zoals winterkoning, en hierin ontwikkelen zich veel insecten – voedsel voor vogels en vleermuizen.
  • Zorg voor een goede overdracht van kennis over beheer en onderhoud richting de nieuwe bewoners. Zij gaan immers het beheer overnemen. De lokale IVN afdeling kan helpen bij de overdracht van kennis. TGE heeft om deze reden het initiatief genomen om met ontwikkelaar en IVN samen om tafel te zitten en een plan voor informatievoorziening richting bewoners op te stellen. De afspraak vindt binnenkort plaats.  

Conclusie

Wij gaan akkoord met de kapaanvraag, maar geven hierboven enkele adviezen mee om de kans van slagen van het plan te vergroten. We gaan er vanuit dat deze goed worden meegenomen in de verdere uitvoering. Sommige punten, zoals de Boom Effect Analyse voor de bomen op de begraafplaats en het aanbrengen van onderbeplanting, lagen al in het verschiet.

Namens Trefpunt Groen Eindhoven,

Linda van Driel