Kapadvies Palingstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Palingstraat

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap en compensatie van 14 bomen in verband met bodemsanering in de achtertuinen van Palingstraat 25, 27 en 29 te Eindhoven.

Aanleiding

De woningen Palingstaat 25, 27 en 29 zijn momenteel in eigendom van de gemeente Eindhoven. De woningen zullen op korte termijn worden verkocht aan de huidige huurders. Conform het gemeentelijk beleid is het voornemen om de percelen vrij te maken van bodemverontreiniging alvorens de woningen worden verkocht. Om de sanering uit te kunnen voeren dienen de aanwezige bomen in de achtertuin te worden gekapt. Na uitvoering van de werkzaamheden zullen de tuinen worden aangelegd waarbij eveneens nieuwe bomen zullen worden aangeplant.

De volgende soorten en aantallen zullen worden gekapt:

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de situatie bestudeerd en de opgave overwogen. In eerste reactie zou TGE adviseren de percelen inclusief verontreiniging te verkopen en de bomen te laten staan. Bomen kunnen immers verontreinigingen uit de bodem trekken. Echter blijkt de verontreiniging ter plaatse dermate groot te zijn dat bovenstaande niet in lijn is met de zorgplicht van de gemeente. Het saneren van de bodem is een maatschappelijk belang en daarmee de reden voor de kap van de bomen.

Om negatieve effecten van de voorgenomen werkzaamheden op flora en fauna te beperken is een quickscan uitgevoerd in het gebied (tuinen en achterliggende ‘Vergeten Tuin’). Naar aanleiding hiervan is een mitigatieplan opgesteld om negatieve effecten op de alpenwatersalamander, vinpootsalamander maar ook op broedende vogels te voorkomen. Dit mitigatieplan (bijlage 1 van de quickscan) lijkt zorgvuldig opgesteld en bevat goede maatregelen om de effecten van de werkzaamheden te beperken.  

De 14 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €25.400,00. Deze waarde zal – voor zover mogelijk – binnen het plangebied worden gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen. Hiervoor wordt, in overleg met de bewoners, een compensatieplan opgesteld

Compensatie

Op het moment van de vergunningaanvraag is het compensatieplan nog niet gereed. Om deze reden dient de boomwaarde van €25.400,00 gelabeld gestort te worden in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven. Wanneer overeenstemming is tussen bewoners en gemeente (waaronder programma groen) over het compensatieplan kan tot €25.400,00 worden teruggestort uit het bomencompensatiefonds voor de aanplant van nieuwe bomen en groeiplaatsverbetering. Indien de kosten van aanplant lager zijn dan het compensatiebedrag, blijft het restant zitten in het compensatiefonds en wordt dit beschikbaar gesteld voor extra bomen in de stad.

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om met de compensatie te kiezen voor inheemse bomen die van meerwaarde zijn voor de stadsecologie, liefst aangevuld met onder beplanting (waardplanten en besdragend).

Conclusie

Gelet op de aanleiding (bodemvervuiling) en de gemaakte compensatieafspraken met bewoners en het gemeentelijke programma Groen kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen van 14 bomen waarmee de woningen op schone grond kunnen worden verkocht. Voorwaarde is dat de mitigerende maatregelen (bijlage 1, quickscan) zorgvuldig worden nageleefd én het compensatiebudget van €25.400,00 gelabeld wordt gestort in het bomencompensatiefonds totdat een fysiek compensatieplan is overeengekomen. Doel moet blijven om deze gelden te besteden voor compensatie op locatie.

Trefpunt Groen Eindhoven