Kapadvies Paradijslaan 74a

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Paradijslaan 74a Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van één haagbeuk (boomnr. 3) en één es (boomnr. 1) en het kandelaberen van twee haagbeuken (boomnr. 2 en 4) aan de achterzijde van het perceel bij Groot Paradijs, grenzend aan het openbaar park. [caption id="attachment_1942" align="alignnone" width="416"] Situatietekening[/caption]

Aanleiding

Op het achtererf van het perceel aan de Paradijslaan 74a te Eindhoven staan 3 haagbeuken en 1 es welke grenzen aan het openbaar park. De groeiplaatsomstandigheden van deze bomen zijn de laatste jaren veranderd. Enerzijds is de groeiplaats, met name in het voor- en najaar erg drassig. Dit komt door ophoging van de noord- en westzijde van het perceel waardoor de afwatering ter plaatse van de bomen onvoldoende is. Anderzijds zijn de bomen door kap/snoei van de bomen in het park windworp gevoelig geworden. De bomen hebben nu teveel momentkracht op de stammen waarmee gevaarzetting is ontstaan. De beheerder van de tuin, tevens gemachtigde, heeft een boomchirurg geraadpleegd om te komen tot maatregelen t.a.v. de drie haagbeuken en de es. Op basis hiervan is een vergunning aangevraagd voor de volgende werkzaamheden:
  • Kappen van 1 es en 1 haagbeuk (nr. 1 en nr. 3, stamdiameter 70-80 cm, 1,30 m boven maaiveld)
  • Kandelaberen van 2 scheefstaande haagbeuken (nr. 2 en nr. 4)
  • Herplanten van 2 nieuwe haagbeuken

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bomen ter plaatse bekeken. De bomen hebben zichtbaar te leiden onder de veranderende omstandigheden. Met name de es, maar ook de middelste haagbeuk, heeft flinke stormschade. De twee andere haagbeuken staan in oostelijke richting scheef en zijn windworpgevoelig. Zo vlak langs het openbaar wandelpad in het Anne Frankplantsoen is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren aan de bomen om een veilige situatie te waarborgen. Trefpunt Groen Eindhoven staat hierom positief tegenover het voornemen om de twee haagbeuken (nr. 2 en 4.) te kandelaberen waarmee de windworpgevoeligheid afneemt. Gezien de snoeiwond die ontstaan is met het uitbreken van een tak bij de middelste haagbeuk is het een terechte keuze deze boom te kappen en te vervangen door een nieuwe haagbeuk. Wat betreft de es adviseert Trefpunt Groen Eindhoven de uitgescheurde takken te verwijderen en de boom op ca. 8-10 meter te knotten. De es, overwoekerd met klimop, is immers van grote waarde voor het fourageren, voortplanten en rusten van diverse vogels. Met het knotten wordt de gevaarzetting weg genomen en kan de es zich ontwikkelen tot een ‘ecoboom’ voor insecten en vogels.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgestelde maatregelen van kap en kandelaberen mits de es niet volledig gekapt zal worden maar op ca. 8 meter geknot wordt tot een ecoboom. Het knotten in plaats van kappen is een prima manier om de veiligheid te waarborgen én de ecologische waarde van de boom te kunnen behouden en zelfs versterken. Joop van Hout en Lieke Stoffelen