Kapadvies Parklaan 32

Resultaat: Positief
Jaar: 2017
Kapadvies Parklaan 32 De aanvraag betreft de kap van vier bomen op het perceel aan de Parklaan 32. Dit perceel wordt verkaveld waarna er een nieuwe woning wordt gebouwd.

Afweging

Aanvankelijk heeft Trefpunt Groen Eindhoven bezwaar uitgesproken ten aanzien van de voorgenomen kap van boom 1, een Servische spar, die vanwege zijn omvang en positionering aan de Parklaan van grote waarde is voor de Parklaan en haar directe omgeving. In samenspraak met de eigenaar en de ontwerpers zijn de bezwaren besproken om te komen tot een acceptabele oplossing. Trefpunt Groen Eindhoven heeft haar eisen en verwachtingen uitgesproken over hetgeen terug moet komen voor de Servische spar en de Haagconifeer aan de Parklaan. Er is gezocht naar een groenblijvende, breed spreidende boom die de groene beeldkwaliteit van de twee te kappen bomen op de lange termijn terugbrengt in de Parklaan. Op basis hiervan is gekozen voor de Quercus turneri pseudoturneri, oftwel een Steeneik (zie Herplant). Met het voorliggend plan, zoals in samenspraak ontwikkeld, kan bovendien de laanstructuur in de Parklaan behouden blijven. Dit in tegenstelling tot het plan uit 2016 waarin één van de laanbomen in de Parklaan verplant zou moeten worden ten behoeve van de ontwikkelingen op Parklaan 32. Ten tijde van de eerste kapaanvraag heeft Trefpunt Groen Eindhoven al een aantekening gemaakt dat boom 17, een Italiaanse populier, in zeer slechte staat verkeert. De stam van deze ca. 15 meter hoge Italiaanse populier is zeer zwaar aangetast door bruinrot. Bij harde wind is er een grote kans dat deze boom op het huis van de buren valt. De populier vormt gevaar voor zijn omgeving en heeft een levensverwachting van minder dan 5 jaar. Om deze reden is een waardebepaling van €0,00 zoals door Renders opgenomen voor deze populier gerechtvaardigd. Daar waar nu ook de andere Italiaanse populier op het perceel (boom nr. 15) snel in conditie achteruit loopt is het een verstandige keuze beide Populieren te vellen alvorens schade aan personen of eigendommen ontstaat.

Herplant

De waarde van de te rooien bomen, zoals berekend volgens de NVTB methode door Renders, vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Zoals af te lezen uit de tabel m.b.t. de boomwaarde moet er gecompenseerd worden voor een totaalwaarde van €1.661,00. Deze waarde wordt binnen het plangebied gecompenseerd door de aanplant van een Quercus turneri pseudoturneri, oftewel een Steeneik. De Steeneik is een halfwintergroene boom. Hij verliest zijn blad pas na de winter bij het verschijnen van nieuw blad. De groeiwijze is opgaand, later breed spreidend. Met deze eigenschappen zal de nieuwe Steeneik de bijzondere groene beeldkwaliteit terugbrengen in de Parklaan. De totale compensatiewaarde van deze herplant bedraagt € 1.717,50. De compensatie voldoet dus ruim. Onderstaand het herplantvoorstel van de eigenaar:

Conclusie

Nu de voorgenomen kap goed gemotiveerd is en er een sluitend compensatieplan ligt kan TGE akkoord gaan met de voorgenomen kap. Joop van Hout en Lieke Stoffelen